အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 90 15000 20 February 2018  ဦးလြန္းေမာင္လမ္း၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1500 20 February 2018  (၄) လမ္း၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 38 x အနံ (ေပ) 54 950 20 February 2018  (၉)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 20 February 2018  ကရုဏလမ္းသြယ္၊ လံုးခ်င္း ။
ကြန္ဒို သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 32 1200 20 February 2018  (၁၀)ရပ္ကြက္ ၊ မီနီကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 220 20 February 2018  ငမိုးရိပ္(၄) လမ္း၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 50 500 20 February 2018  မာန္ေျပလမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
ကြန္ဒို ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 50 2400 20 February 2018  ေရေက်ာ္ကြန္ဒို ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 650 20 February 2018  ေက်ာ္သူလမ္း၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 70 530 16 February 2018  ကြင္းေက်ာင္းလမ္း၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 395 16 February 2018  ရွင္သိဒတ္လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 16 February 2018  (၃)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒလ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 40 780 16 February 2018  မင္းတန္းလမ္း၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 1300 16 February 2018  (၃၇) ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 350 16 February 2018  နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ေလလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 16 February 2018  (၃၁)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 400 16 February 2018  (၇)ရပ္ကြက္၊ ေလးလႊာ ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2324 585 16 February 2018  ေအာင္သုခ(၆) လမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 30 800 13 February 2018  ဦးဖိုးထြန္းလမ္း၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 13 February 2018  ေဒါပံု (၁)ရပ္ကြက္၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္