အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 55 390 11 April 2018  ေအာင္ေဇယ်လမ္းသြယ္ (၁) ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 650 11 April 2018  ေကာလိယ (၂၂ ) လမ္း ၊ သံုးလႊာတုိက္ခန္း ။
ကြန္ဒို မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1500 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3300 11 April 2018  ျပည္လမ္းမ ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 224 11 April 2018  ျမိဳ႕သစ္ ( ၄ ) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 58 900 11 April 2018  စံပယ္ျခံလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 3500 11 April 2018  ျမနႏၵာလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 300 11 April 2018  ( ၁ )ရပ္ကြက္ ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 480 11 April 2018  မာဃ ( ၈) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 60 800 11 April 2018  ၾသဘာလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1450 6 April 2018  ေျမာက္ဒဂံု ၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 30 800 6 April 2018  ဦးဖိုးထြန္းလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 6 April 2018  (၁)ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 990 6 April 2018  အသကလမ္း ၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 6 April 2018  ေအာင္သိဒၶိလမ္း၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 3500 6 April 2018  သူရလမ္းသြယ္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11.5 x အနံ (ေပ) 54 265 6 April 2018  (၂၈)ရပ္ကြက္ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 300 6 April 2018  ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 60 1800 6 April 2018  က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1200 6 April 2018  ေအးရတနာလမ္း၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 3 April 2018  (၄၁)ရပ္ကြက္၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္