အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 17 October 2017  မာဃ(၉)လမ္း၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 17 October 2017  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 17.5 x အနံ (ေပ) 54 550 17 October 2017  ေမယုလမ္း၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
ကြန္ဒို တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1150 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1500 17 October 2017  ယုဇနပလာဇာ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1100 17 October 2017  (၁၁)လမ္း၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 12000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 17 October 2017  ျမနႏၵာလမ္း၊ လံုးခ်င္းအိမ္ ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2479 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4750 17 October 2017  အလံု၊ နွင္းဆီကုန္းလမ္း၊ (၁၄)လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2400 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 17 October 2017  (၂၉)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1180 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 17 October 2017  စတားစီးတီး ၊ ခုႏွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 70 530 13 October 2017  ကြင္းေက်ာင္းလမ္း၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 395 13 October 2017  ရွင္သိဒၶိလမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 13 October 2017  (၃)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒလ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 40 780 13 October 2017  မင္းတန္းလမ္း၊ လံုးခ်င္းအိမ္ ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 1300 13 October 2017  (၃၇)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 350 13 October 2017  နတ္ေခ်ာင္းလမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 13 October 2017  (၃၁)ရပ္ကြက္၊ လံုးခ်င္းအိမ္ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 400 13 October 2017  (၇)ရပ္ကြက္၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 585 13 October 2017  ေအာင္သုခ(၆)လမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 10 October 2017  မာဃ(၉)လမ္း၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 10 October 2017  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္၊ ေျခာက္လႊာ ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္