အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 8 December 2017  (၄၁)ရပ္ကြက္ ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 45 1800 8 December 2017  ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 600 စတုရန္းေပ (Sq ft) 370 8 December 2017  ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 160 8 December 2017  ယုဇန(၁) လမ္း၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 850 8 December 2017  အုတ္က်င္းလမ္းမ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 54 400 8 December 2017  (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11.5 x အနံ (ေပ) 48 270 8 December 2017  ဗမာေအးရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 420 8 December 2017  ပိေတာက္(၂) လမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 750 8 December 2017  နွစ္လႊာတိုက္ခန္း၊ သစ္ေတာလမ္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 2200 5 December 2017  ပန္တ်ာလမ္း၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 690 5 December 2017  (၃၂)ရပ္ကြက္၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 350 5 December 2017  သစၥာလမ္းမ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 380 5 December 2017  လွည္းတန္းလမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 620 5 December 2017  ဦးေရႊစိုးလမ္း၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 50 650 5 January 2017  နတ္စင္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 525 5 December 2017  ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 750 5 December 2017  ထန္းတပင္လမ္း၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 400 5 December 2017  လွည္းတန္းေဈးလမ္း၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 1 December 2017  မာဃ (၉)လမ္း၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 1 December 2017  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္