အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 395 4 May 2018  ရွင္သိဒတ္လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 4 May 2018  ( ၃ ) ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒလ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 40 780 4 May 2018  မင္းတန္းလမ္း ၊ လံုးခ်င္း
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 1300 4 May 2018  ( ၃၇ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 350 4 May 2018  နတ္ေခ်ာင္းလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 4 May 2018  ( ၃၁ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 400 4 May 2018  ( ၇ )ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 585 4 May 2018  ေအာင္သုခ (၆) လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 90 15000 1 May 2018  ဦးလြန္းေမာင္လမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1500 1 May 2018  ( ၄ ) လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 38 x အနံ (ေပ) 54 950 1 May 2018  ( ၉) ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 1 May 2018  ကရုဏလမ္းသြယ္ ၊လံုးခ်င္း ။
ကြန္ဒို သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 32 1200 1 May 2018  ( ၁၀ )ရပ္ကြက္ ၊ မီနီကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12 x အနံ (ေပ) 50 220 1 May 2018  ငမိုးရိပ္ (၄) လမ္း ၊ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 50 500 1 May 2018  မာန္ေျပ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 50 500 1 May 2018  မာန္ေျပ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
ကြန္ဒို ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 50 2400 1 May 2018  ေရေက်ာ္ကြန္ဒို ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 650 1 May 2018  ေက်ာ္သူလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 90 15000 27 April 2018  ဦးလြန္းေမာင္လမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1500 27 April 2018  (၄) လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္