ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 142,963 3,210
Cambodia 19,743 126
Indonesia 1,718,575 47,218
Laos 1,327 1
Malaysia 444,484 1,700
Thailand 85,005 421
Vietnam 3,461 35
Philippines 1,108,826 18,562
Singapore 61,378 31
Total (ASEAN) 3,585,762 71,304

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 33,481,633 595,850
India 22,940,516 249,183
Brazil 15,184,790 422,418
France 5,780,379 106,684
Turkey 5,044,936 43,311
Russia 4,888,727 113,647
UK 4,437,217 127,609
Italy 4,116,287 123,031
Spain 3,567,408 78,792
Germany 3,531,581 85,413
Total (Top 10 infected countries) 102,973,474 1,945,938

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 62,403 2,710
Albania 131,723 2,412
American Samoa 0 0
Algeria 124,104 3,328
Andorra 13,429 127
Angola 28,740 633
Anguilla 99 0
Antigua and Barbuda 1,237 32
Antarctica 0 0
Australia 29,931 910
Austria 631,896 10,392
Bahrain 189,356 685
Bangladesh 775,027 11,972
Benin 7,884 100
Belize 12,686 323
Argentina 3,147,740 67,325
Armenia 219,353 4,249
Bosnia and Herzegovina 201,217 8,862
Aruba 10,770 101
Azerbaijan 327,087 4,698
Bahamas 10,908 214
Brunei 230 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 369,767 2,642
Barbados 3,942 45
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 2,434 30
Belgium 1,016,609 24,551
Cameroon 74,946 1,152
Bhutan 1,241 1
Bolivia 318,610 13,228
Cambodia 19,743 126
CAR 6,674 93
Botswana 48,417 734
Chad 4,877 171
Bulgaria 410,202 16,929
Bouvet Island 0 0
Brazil 15,184,790 422,418
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 3,002,758 77,854
Canada 1,290,051 24,651
Burkina Faso 13,379 162
Burundi 4,200 6
Costa Rica 265,486 3,365
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 548 2
Cook Islands 0 0
China 90,769 4,636
Curaçao 12,235 114
Cyprus 69,432 336
Christmas Island 0 0
Chile 1,252,808 27,318
Dominican Republic 272,108 3,540
Comoros 3,854 146
Congo 11,147 148
DRC 30,350 772
Dominica 175 0
Equatorial Guinea 7,694 112
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 344,747 7,503
Cuba 117,097 741
Eritrea 3,754 12
Czechia 1,645,448 29,711
Denmark 259,988 2,497
Djibouti 11,355 149
Fiji 140 3
Faroe Islands 0 0
El Salvador 70,380 2,154
Egypt 237,410 13,904
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 18,790 141
Ecuador 402,060 19,242
Ghana 93,011 783
Estonia 125,337 1,204
Ethiopia 262,702 3,888
Germany 3,531,581 85,413
Falkland Islands 63 0
Finland 88,866 922
Grenada 160 1
France 5,780,379 106,684
Guadeloupe 15,360 210
Gabon 23,565 143
French Guiana 20,366 104
Guinea 22,633 150
Gambia 5,929 175
Guinea-Bissau 3,741 67
Honduras 220,185 5,665
Gibraltar 4,286 94
Georgia 322,468 4,305
Greece 363,904 11,089
Greenland 31 0
Vatican City 27 0
Guatemala 235,098 7,733
Indonesia 1,718,575 47,218
Guernsey 0 0
India 22,940,516 249,183
Guam 32 1
Isle of Man 1,590 29
Israel 838,953 6,378
Guyana 14,362 325
Hong Kong 11,812 210
Haiti 13,164 263
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 792,386 28,693
Iceland 6,519 29
Iran 2,673,219 75,261
Iraq 1,117,627 15,800
Ireland 253,189 4,921
Italy 4,116,287 123,031
Jamaica 46,782 809
Japan 640,044 10,876
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 124,301 2,213
Liechtenstein 2,974 58
Madagascar 39,162 729
Malta 30,458 417
Mayotte 20,134 170
Mongolia 45,459 170
Myanmar 142,963 3,210
New Caledonia 124 0
Niue 0 0
Jordan 720,998 9,125
S. Korea 127,772 1,875
Lebanon 533,141 7,507
Lithuania 258,623 4,045
Malawi 34,171 1,153
Marshall Islands 4 0
Kenya 163,554 2,895
Mexico 2,365,792 218,985
Kyrgyzstan 98,654 1,660
Montenegro 98,365 1,544
Kiribati 0 0
Liberia 2,114 85
Laos 1,327 1
Macao 49 0
Libya 180,226 3,072
Maldives 35,815 84
North Macedonia 154,051 5,109
Mauritania 18,667 456
Mali 14,108 500
Mauritius 1,256 17
Namibia 50,070 689
Pakistan 861,473 18,993
Moldova 252,798 5,958
New Zealand 2,644 26
Morocco 513,922 9,077
Norfolk Island 0 0
Nepal 403,794 3,859
Paraguay 297,789 7,130
Niger 5,321 192
Monaco 2,479 32
Mozambique 70,212 823
Netherlands 1,565,880 17,340
Norway 116,760 767
Nigeria 165,419 2,065
Portugal 839,740 16,993
Oman 202,137 2,138
Russia 4,888,727 113,647
Saint Lucia 4,654 75
San Marino 5,067 90
Palau 0 0
Seychelles 8,172 28
Peru 1,850,290 64,103
Slovenia 246,231 4,299
Puerto Rico 39 2
South Sudan 10,641 115
Rwanda 25,652 338
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 1,773 12
Taiwan 1,199 12
Sao Tome and Principe 2,318 35
Togo 13,154 124
Sierra Leone 4,085 79
Turkey 5,044,936 43,311
Solomon Islands 20 0
Ukraine 2,122,327 46,512
Spain 3,567,408 78,792
Uruguay 220,683 3,122
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 216 1
Tajikistan 13,308 90
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 94,759 662
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 38,419 1,576
Kazakhstan 344,731 3,928
Kuwait 285,068 1,645
Lesotho 10,773 319
Luxembourg 68,431 804
Malaysia 444,484 1,700
Martinique 11,558 83
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 20 1
Nauru 0 0
Nicaragua 6,989 183
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 367,656 6,271
Pitcairn 0 0
Réunion 21,601 150
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 40,714 1,120
Sint Maarten 2,260 27
South Africa 1,596,595 54,735
Sudan 33,648 2,365
Switzerland 674,296 10,710
Thailand 85,005 421
Trinidad and Tobago 13,355 211
Tuvalu 0 0
USA 33,481,633 595,850
Venezuela 207,870 2,291
Papua New Guinea 12,086 121
Poland 2,835,083 70,034
Romania 1,066,731 29,034
Saint Kitts and Nevis 45 0
Samoa 3 0
Serbia 701,326 6,576
Slovakia 385,786 12,051
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 11,112 215
Syria 23,379 1,657
Timor-Leste 3,227 5
Tunisia 320,813 11,429
Uganda 42,384 346
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 3,461 35
Palestine 301,751 3,358
Philippines 1,108,826 18,562
Qatar 211,389 512
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 25 0
Saudi Arabia 426,384 7,072
Singapore 61,378 31
Somalia 14,415 747
Sri Lanka 127,487 801
Sweden 1,007,792 14,173
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,402 17
UK 4,437,217 127,609
Vanuatu 4 1
Wallis and Futuna 445 7
Zambia 92,112 1,257
Western Sahara 10 1
Yemen 6,485 1,275
Total (World) 158,760,533 3,310,020

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။