ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 141,841 3,198
Cambodia 697 0
Indonesia 1,314,634 35,518
Laos 45 0
Malaysia 293,698 1,100
Thailand 25,764 83
Vietnam 2,420 35
Philippines 568,680 12,201
Singapore 59,900 29
Total (ASEAN) 2,407,679 52,164

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 28,981,169 518,803
India 11,062,591 156,850
Brazil 10,326,008 250,079
Russia 4,212,100 84,876
UK 4,154,562 122,070
France 3,661,410 85,321
Spain 3,170,644 68,468
Italy 2,848,564 96,666
Turkey 2,665,194 28,285
Germany 2,419,107 69,710
Total (Top 10 infected countries) 73,501,349 1,481,128

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 55,696 2,442
Albania 103,327 1,715
American Samoa 0 0
Algeria 112,461 2,970
Andorra 10,799 110
Angola 20,640 501
Anguilla 18 0
Antigua and Barbuda 646 14
Antarctica 0 0
Australia 28,947 909
Austria 452,767 8,493
Bahrain 119,858 437
Bangladesh 544,954 8,384
Benin 5,434 70
Belize 12,271 315
Argentina 2,085,411 51,650
Armenia 171,227 3,179
Bosnia and Herzegovina 130,510 5,062
Aruba 7,775 71
Azerbaijan 233,770 3,209
Bahamas 8,496 179
Brunei 185 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 282,898 1,948
Barbados 2,907 32
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 703 12
Belgium 760,809 21,988
Cameroon 33,749 523
Bhutan 867 1
Bolivia 245,719 11,547
Cambodia 697 0
CAR 5,004 63
Botswana 28,371 310
Chad 3,904 136
Bulgaria 242,124 10,026
Bouvet Island 0 0
Brazil 10,326,008 250,079
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 2,237,542 59,260
Canada 855,126 21,807
Burkina Faso 11,887 142
Burundi 2,069 3
Costa Rica 203,496 2,793
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 431 2
Cook Islands 0 0
China 89,871 4,636
Curaçao 4,705 22
Cyprus 33,710 231
Christmas Island 0 0
Chile 807,872 20,173
Dominican Republic 237,629 3,075
Comoros 3,539 144
Congo 8,820 128
DRC 25,144 700
Dominica 141 0
Equatorial Guinea 5,852 91
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 241,592 5,489
Cuba 47,566 312
Eritrea 2,789 7
Czechia 1,198,168 19,835
Denmark 209,682 2,351
Djibouti 6,052 63
Fiji 57 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 59,235 1,832
Egypt 180,051 10,495
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 18,370 139
Ecuador 278,779 15,634
Ghana 81,245 584
Estonia 61,627 567
Ethiopia 155,234 2,316
Germany 2,419,107 69,710
Falkland Islands 54 0
Finland 55,687 740
Grenada 148 1
France 3,661,410 85,321
Guadeloupe 9,746 159
Gabon 14,234 80
French Guiana 16,529 83
Guinea 15,680 88
Gambia 4,640 147
Guinea-Bissau 3,171 48
Honduras 167,494 4,076
Gibraltar 4,235 92
Georgia 269,800 3,475
Greece 186,469 6,410
Greenland 30 0
Vatican City 27 0
Guatemala 173,142 6,334
Indonesia 1,314,634 35,518
Guernsey 0 0
India 11,062,591 156,850
Guam 32 1
Isle of Man 475 25
Israel 765,492 5,673
Guyana 8,457 192
Hong Kong 10,927 198
Haiti 12,352 247
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 414,514 14,672
Iceland 6,049 29
Iran 1,607,081 59,830
Iraq 684,362 13,351
Ireland 216,870 4,237
Italy 2,848,564 96,666
Jamaica 22,267 410
Japan 428,553 7,647
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 84,258 1,593
Liechtenstein 2,558 54
Madagascar 19,831 297
Malta 21,724 311
Mayotte 16,638 98
Mongolia 2,801 2
Myanmar 141,841 3,198
New Caledonia 57 0
Niue 0 0
Jordan 380,268 4,627
S. Korea 88,516 1,581
Lebanon 362,850 4,508
Lithuania 196,047 3,209
Malawi 31,295 1,029
Marshall Islands 4 0
Kenya 105,057 1,847
Mexico 2,060,908 182,815
Kyrgyzstan 86,091 1,463
Montenegro 74,183 987
Kiribati 0 0
Liberia 2,002 85
Laos 45 0
Macao 48 0
Libya 131,833 2,156
Maldives 19,162 60
North Macedonia 100,632 3,098
Mauritania 17,158 439
Mali 8,332 348
Mauritius 610 10
Namibia 38,206 416
Pakistan 575,941 12,772
Moldova 181,886 3,871
New Zealand 2,368 26
Morocco 482,128 8,592
Norfolk Island 0 0
Nepal 273,760 2,684
Paraguay 154,904 3,119
Niger 4,740 172
Monaco 1,916 23
Mozambique 57,597 613
Netherlands 1,073,971 15,438
Norway 69,899 620
Nigeria 153,842 1,885
Portugal 801,746 16,185
Oman 140,588 1,562
Russia 4,212,100 84,876
Saint Lucia 3,149 34
San Marino 3,621 73
Palau 0 0
Seychelles 2,562 11
Peru 1,300,799 45,683
Slovenia 187,005 3,802
Puerto Rico 39 2
South Sudan 7,349 87
Rwanda 18,443 254
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 1,544 12
Taiwan 951 9
Sao Tome and Principe 1,672 27
Togo 6,548 82
Sierra Leone 3,880 79
Turkey 2,665,194 28,285
Solomon Islands 18 0
Ukraine 1,325,841 25,596
Spain 3,170,644 68,468
Uruguay 54,874 591
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 114 1
Tajikistan 13,308 90
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 79,773 622
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 35,960 1,456
Kazakhstan 210,357 2,540
Kuwait 188,024 1,067
Lesotho 10,468 292
Luxembourg 54,678 632
Malaysia 293,698 1,100
Martinique 6,687 45
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 20 1
Nauru 0 0
Nicaragua 6,445 173
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 338,701 5,789
Pitcairn 0 0
Réunion 12,416 52
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 33,741 852
Sint Maarten 2,050 27
South Africa 1,507,448 49,523
Sudan 28,210 1,876
Switzerland 553,867 9,946
Thailand 25,764 83
Trinidad and Tobago 7,690 139
Tuvalu 0 0
USA 28,981,169 518,803
Venezuela 137,445 1,331
Papua New Guinea 1,139 11
Poland 1,673,252 43,094
Romania 791,971 20,167
Saint Kitts and Nevis 41 0
Samoa 3 0
Serbia 449,901 4,398
Slovakia 300,775 6,859
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 8,892 170
Syria 15,343 1,008
Timor-Leste 110 0
Tunisia 230,443 7,869
Uganda 40,300 334
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 2,420 35
Palestine 179,293 2,008
Philippines 568,680 12,201
Qatar 162,268 257
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 24 0
Saudi Arabia 376,377 6,480
Singapore 59,900 29
Somalia 6,549 218
Sri Lanka 81,933 459
Sweden 652,465 12,798
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,070 14
UK 4,154,562 122,070
Vanuatu 1 0
Wallis and Futuna 9 0
Zambia 77,171 1,059
Western Sahara 10 1
Yemen 2,221 624
Total (World) 112,813,212 2,509,909

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။