ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 331 6
Cambodia 156 0
Indonesia 76,981 3,656
Laos 19 0
Malaysia 8,725 122
Thailand 3,220 58
Vietnam 372 0
Philippines 57,006 1,599
Singapore 46,283 26
Total (ASEAN) 193,093 5,467

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 3,414,105 137,787
Brazil 1,866,176 72,151
India 879,902 23,200
Russia 733,699 11,439
Peru 326,326 11,870
Chile 315,041 6,979
Spain 300,988 28,403
Mexico 299,750 35,006
UK 289,603 44,819
South Africa 276,242 4,079
Total (Top 10 infected countries) 8,701,832 375,733

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 34,455 1,012
Albania 3,571 95
American Samoa 0 0
Algeria 19,195 1,011
Andorra 855 52
Angola 506 26
Anguilla 3 0
Antigua and Barbuda 74 3
Antarctica 0 0
Australia 9,980 108
Austria 18,948 708
Bahrain 32,941 108
Bangladesh 186,894 2,391
Benin 1,378 26
Belize 37 2
Argentina 100,166 1,845
Armenia 32,151 573
Bosnia and Herzegovina 6,877 221
Aruba 105 3
Azerbaijan 24,041 306
Bahamas 111 11
Brunei 141 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 64,932 464
Barbados 103 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 150 9
Belgium 62,707 9,782
Cameroon 15,173 359
Bhutan 84 0
Bolivia 48,187 1,807
Cambodia 156 0
CAR 4,288 53
Botswana 399 1
Chad 880 75
Bulgaria 7,252 268
Bouvet Island 0 0
Brazil 1,866,176 72,151
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 150,445 5,307
Canada 107,590 8,783
Burkina Faso 1,036 53
Burundi 191 1
Costa Rica 7,596 30
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 201 1
Cook Islands 0 0
China 83,602 4,634
Curaçao 25 1
Cyprus 1,021 19
Christmas Island 0 0
Chile 315,041 6,979
Dominican Republic 44,532 897
Comoros 317 7
Congo 2,028 47
DRC 8,033 189
Dominica 18 0
Equatorial Guinea 3,071 51
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 3,722 119
Cuba 2,426 87
Eritrea 232 0
Czechia 13,174 352
Denmark 12,946 609
Djibouti 4,972 56
Fiji 26 0
Faroe Islands 0 0
El Salvador 9,978 267
Egypt 82,070 3,858
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 62 0
Ecuador 67,870 5,047
Ghana 24,518 139
Estonia 2,014 69
Ethiopia 7,560 127
Germany 199,968 9,135
Falkland Islands 13 0
Finland 7,295 329
Grenada 23 0
France 170,752 30,004
Guadeloupe 190 14
Gabon 5,942 46
French Guiana 5,949 26
Guinea 6,141 37
Gambia 64 3
Guinea-Bissau 1,842 26
Honduras 28,090 774
Gibraltar 180 0
Georgia 995 15
Greece 3,803 193
Greenland 13 0
Vatican City 12 0
Guatemala 29,355 1,219
Indonesia 76,981 3,656
Guernsey 0 0
India 879,902 23,200
Guam 32 1
Isle of Man 336 24
Israel 38,670 362
Guyana 297 17
Hong Kong 1,522 7
Haiti 6,727 139
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 4,247 595
Iceland 1,896 10
Iran 259,652 13,032
Iraq 77,506 3,150
Ireland 25,628 1,746
Italy 243,061 34,954
Jamaica 758 10
Japan 21,502 982
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 1,174 31
Liechtenstein 84 1
Madagascar 5,080 37
Malta 674 9
Mayotte 2,711 37
Mongolia 230 0
Myanmar 331 6
New Caledonia 21 0
Niue 0 0
Jordan 1,179 10
S. Korea 13,479 289
Lebanon 2,334 36
Lithuania 1,874 79
Malawi 2,364 38
Marshall Islands 0 0
Kenya 10,105 185
Mexico 299,750 35,006
Kyrgyzstan 11,117 147
Montenegro 1,221 23
Kiribati 0 0
Liberia 1,010 51
Laos 19 0
Macao 46 0
Libya 1,433 39
Maldives 2,731 13
North Macedonia 8,111 382
Mauritania 5,355 147
Mali 2,411 121
Mauritius 342 10
Namibia 785 1
Pakistan 251,625 5,266
Moldova 19,382 642
New Zealand 1,544 22
Morocco 15,821 253
Norfolk Island 0 0
Nepal 16,945 38
Paraguay 2,948 22
Niger 1,099 68
Monaco 109 4
Mozambique 1,157 9
Netherlands 51,022 6,137
Norway 8,981 252
Nigeria 32,558 740
Portugal 46,512 1,660
Oman 58,179 259
Russia 733,699 11,439
Saint Lucia 22 0
San Marino 699 42
Palau 0 0
Seychelles 100 0
Peru 326,326 11,870
Slovenia 1,849 111
Puerto Rico 39 2
South Sudan 2,021 38
Rwanda 1,337 4
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 43 3
Taiwan 451 7
Sao Tome and Principe 729 14
Togo 720 15
Sierra Leone 1,635 63
Turkey 212,993 5,363
Solomon Islands 0 0
Ukraine 54,133 1,398
Spain 300,988 28,403
Uruguay 987 31
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 8 1
Tajikistan 6,552 55
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 13,193 61
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 985 18
Kazakhstan 59,899 375
Kuwait 55,508 393
Lesotho 233 2
Luxembourg 4,925 111
Malaysia 8,725 122
Martinique 255 15
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 12 1
Nauru 0 0
Nicaragua 2,846 91
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 45,633 909
Pitcairn 0 0
Réunion 593 3
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 8,198 150
Sint Maarten 78 15
South Africa 276,242 4,079
Sudan 10,250 650
Switzerland 32,946 1,968
Thailand 3,220 58
Trinidad and Tobago 133 8
Tuvalu 0 0
USA 3,414,105 137,787
Venezuela 9,465 89
Papua New Guinea 11 0
Poland 38,190 1,576
Romania 32,948 1,901
Saint Kitts and Nevis 17 0
Samoa 0 0
Serbia 18,360 393
Slovakia 1,902 28
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 741 18
Syria 417 19
Timor-Leste 24 0
Tunisia 1,263 50
Uganda 1,029 0
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 372 0
Palestine 6,473 38
Philippines 57,006 1,599
Qatar 103,598 147
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 2 0
Saudi Arabia 232,259 2,223
Singapore 46,283 26
Somalia 3,059 93
Sri Lanka 2,617 11
Sweden 74,898 5,526
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 72 2
UK 289,603 44,819
Vanuatu 0 0
Wallis and Futuna 0 0
Zambia 1,895 42
Western Sahara 10 1
Yemen 1,465 417
Total (World) 12,990,245 571,699

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။