ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 8,515 155
Cambodia 275 0
Indonesia 266,845 10,218
Laos 23 0
Malaysia 10,687 133
Thailand 3,519 59
Vietnam 1,069 35
Philippines 299,361 5,196
Singapore 57,665 27
Total (ASEAN) 647,959 15,823

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 7,187,179 207,555
India 5,823,060 92,347
Brazil 4,659,909 139,883
Russia 1,136,048 20,056
Colombia 790,823 24,924
Peru 788,930 31,938
Mexico 715,457 75,439
Spain 704,209 31,118
Argentina 678,266 14,766
South Africa 667,049 16,283
Total (Top 10 infected countries) 23,150,930 654,309

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 39,186 1,451
Albania 12,921 370
American Samoa 0 0
Algeria 50,579 1,703
Andorra 1,836 53
Angola 4,475 162
Anguilla 3 0
Antigua and Barbuda 97 3
Antarctica 0 0
Australia 27,000 869
Austria 41,500 786
Bahrain 67,701 234
Bangladesh 356,767 5,093
Benin 2,325 40
Belize 1,758 22
Argentina 678,266 14,766
Armenia 48,643 947
Bosnia and Herzegovina 26,564 808
Aruba 3,756 25
Azerbaijan 39,787 583
Bahamas 3,699 86
Brunei 146 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 76,957 807
Barbados 189 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 181 9
Belgium 108,768 9,965
Cameroon 20,712 418
Bhutan 263 0
Bolivia 132,618 7,765
Cambodia 275 0
CAR 4,804 62
Botswana 2,921 16
Chad 1,171 82
Bulgaria 19,573 785
Bouvet Island 0 0
Brazil 4,659,909 139,883
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 790,823 24,924
Canada 149,094 9,249
Burkina Faso 1,950 56
Burundi 477 1
Costa Rica 69,459 795
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 210 1
Cook Islands 0 0
China 85,322 4,634
Curaçao 315 1
Cyprus 1,663 22
Christmas Island 0 0
Chile 451,634 12,469
Dominican Republic 110,122 2,076
Comoros 474 7
Congo 5,005 89
DRC 10,578 271
Dominica 24 0
Equatorial Guinea 5,018 83
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 15,795 266
Cuba 5,310 118
Eritrea 369 0
Czechia 58,374 567
Denmark 25,594 647
Djibouti 5,407 61
Fiji 32 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 28,415 823
Egypt 102,513 5,835
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 1,469 5
Ecuador 131,146 11,213
Ghana 46,222 299
Estonia 3,118 64
Ethiopia 71,687 1,148
Germany 281,503 9,520
Falkland Islands 13 0
Finland 9,484 343
Grenada 24 0
France 497,237 31,511
Guadeloupe 4,487 42
Gabon 8,716 54
French Guiana 9,790 65
Guinea 10,434 65
Gambia 3,552 110
Guinea-Bissau 2,324 39
Honduras 73,193 2,249
Gibraltar 364 0
Georgia 4,664 27
Greece 16,627 366
Greenland 14 0
Vatican City 12 0
Guatemala 87,933 3,170
Indonesia 266,845 10,218
Guernsey 0 0
India 5,823,060 92,347
Guam 32 1
Isle of Man 340 24
Israel 215,273 1,405
Guyana 2,579 71
Hong Kong 5,059 104
Haiti 8,668 227
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 22,127 718
Iceland 2,561 10
Iran 439,882 25,222
Iraq 337,106 8,799
Ireland 33,994 1,797
Italy 304,323 35,781
Jamaica 5,588 77
Japan 80,041 1,520
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 1,625 36
Liechtenstein 116 1
Madagascar 16,221 228
Malta 2,929 29
Mayotte 3,541 40
Mongolia 313 0
Myanmar 8,515 155
New Caledonia 26 0
Niue 0 0
Jordan 6,591 36
S. Korea 23,455 395
Lebanon 32,819 329
Lithuania 4,184 89
Malawi 5,747 179
Marshall Islands 0 0
Kenya 37,489 669
Mexico 715,457 75,439
Kyrgyzstan 45,932 1,063
Montenegro 9,717 154
Kiribati 0 0
Liberia 1,338 82
Laos 23 0
Macao 46 0
Libya 30,632 474
Maldives 9,939 34
North Macedonia 17,200 712
Mauritania 7,433 161
Mali 3,041 130
Mauritius 367 10
Namibia 10,740 119
Pakistan 309,015 6,444
Moldova 48,953 1,252
New Zealand 1,829 25
Morocco 110,099 1,956
Norfolk Island 0 0
Nepal 70,614 459
Paraguay 36,404 743
Niger 1,194 69
Monaco 205 1
Mozambique 7,399 51
Netherlands 103,141 6,312
Norway 13,406 270
Nigeria 57,849 1,102
Portugal 71,156 1,931
Oman 95,907 885
Russia 1,136,048 20,056
Saint Lucia 27 0
San Marino 727 42
Palau 0 0
Seychelles 143 0
Peru 788,930 31,938
Slovenia 5,007 145
Puerto Rico 39 2
South Sudan 2,669 49
Rwanda 4,789 27
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 367 8
Taiwan 510 7
Sao Tome and Principe 910 15
Togo 1,707 44
Sierra Leone 2,188 72
Turkey 309,790 7,785
Solomon Islands 0 0
Ukraine 191,671 3,827
Spain 704,209 31,118
Uruguay 1,959 47
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 71 1
Tajikistan 9,520 74
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 53,966 447
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 7,752 227
Kazakhstan 107,590 1,699
Kuwait 102,441 595
Lesotho 1,558 35
Luxembourg 8,158 124
Malaysia 10,687 133
Martinique 1,290 20
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 13 1
Nauru 0 0
Nicaragua 5,073 149
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 108,726 2,297
Pitcairn 0 0
Réunion 3,501 11
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 14,839 304
Sint Maarten 618 22
South Africa 667,049 16,283
Sudan 13,592 836
Switzerland 51,864 2,063
Thailand 3,519 59
Trinidad and Tobago 4,235 67
Tuvalu 0 0
USA 7,187,179 207,555
Venezuela 70,406 581
Papua New Guinea 531 7
Poland 84,396 2,392
Romania 119,683 4,633
Saint Kitts and Nevis 19 0
Samoa 0 0
Serbia 33,163 745
Slovakia 8,048 41
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 4,789 102
Syria 3,966 183
Timor-Leste 27 0
Tunisia 13,305 180
Uganda 7,218 71
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 1,069 35
Palestine 37,963 278
Philippines 299,361 5,196
Qatar 124,650 212
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 16 0
Saudi Arabia 331,857 4,599
Singapore 57,665 27
Somalia 3,465 98
Sri Lanka 3,334 13
Sweden 90,923 5,880
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 679 5
UK 416,363 41,902
Vanuatu 0 0
Wallis and Futuna 0 0
Zambia 14,491 332
Western Sahara 10 1
Yemen 2,029 586
Total (World) 32,338,308 987,779

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။