ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 93,600 1,998
Cambodia 329 0
Indonesia 549,508 17,199
Laos 39 0
Malaysia 68,020 365
Thailand 4,026 60
Vietnam 1,358 35
Philippines 434,357 8,436
Singapore 58,230 29
Total (ASEAN) 1,209,467 28,122

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 14,113,824 277,026
India 9,518,468 138,394
Brazil 6,388,526 173,862
Russia 2,347,401 41,053
France 2,230,571 53,506
Spain 1,673,202 45,511
UK 1,643,086 59,051
Italy 1,620,901 56,361
Argentina 1,432,570 38,928
Colombia 1,324,792 36,934
Total (Top 10 infected countries) 42,293,341 920,626

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 46,980 1,822
Albania 39,014 822
American Samoa 0 0
Algeria 84,152 2,447
Andorra 6,790 76
Angola 15,251 350
Anguilla 6 0
Antigua and Barbuda 142 4
Antarctica 0 0
Australia 27,923 908
Austria 289,461 3,446
Bahrain 87,137 341
Bangladesh 469,423 6,713
Benin 3,015 43
Belize 5,854 148
Argentina 1,432,570 38,928
Armenia 137,231 2,228
Bosnia and Herzegovina 90,378 2,773
Aruba 4,872 45
Azerbaijan 129,544 1,470
Bahamas 7,543 163
Brunei 151 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 139,908 1,174
Barbados 278 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 262 9
Belgium 579,212 16,786
Cameroon 24,487 441
Bhutan 414 0
Bolivia 144,810 8,963
Cambodia 329 0
CAR 4,918 63
Botswana 10,742 34
Chad 1,700 102
Bulgaria 148,775 4,188
Bouvet Island 0 0
Brazil 6,388,526 173,862
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 1,324,792 36,934
Canada 383,468 12,211
Burkina Faso 2,931 68
Burundi 689 1
Costa Rica 140,172 1,731
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 285 2
Cook Islands 0 0
China 86,551 4,634
Curaçao 2,503 7
Cyprus 10,883 49
Christmas Island 0 0
Chile 552,864 15,430
Dominican Republic 144,302 2,333
Comoros 613 7
Congo 5,774 94
DRC 12,859 335
Dominica 85 0
Equatorial Guinea 5,156 85
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 134,881 1,916
Cuba 8,381 136
Eritrea 577 0
Czechia 528,474 8,407
Denmark 83,535 852
Djibouti 5,680 61
Fiji 42 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 39,130 1,129
Egypt 116,303 6,666
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 14,559 76
Ecuador 193,673 13,501
Ghana 51,667 323
Estonia 13,019 122
Ethiopia 110,554 1,709
Germany 1,091,464 17,516
Falkland Islands 16 0
Finland 25,882 408
Grenada 41 0
France 2,230,571 53,506
Guadeloupe 8,427 149
Gabon 9,214 60
French Guiana 11,240 70
Guinea 13,143 76
Gambia 3,743 123
Guinea-Bissau 2,441 44
Honduras 108,253 2,918
Gibraltar 1,035 5
Georgia 143,376 1,342
Greece 107,470 2,517
Greenland 18 0
Vatican City 27 0
Guatemala 123,460 4,191
Indonesia 549,508 17,199
Guernsey 0 0
India 9,518,468 138,394
Guam 32 1
Isle of Man 369 25
Israel 338,748 2,881
Guyana 5,423 151
Hong Kong 6,500 110
Haiti 9,296 233
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 225,209 5,142
Iceland 5,413 27
Iran 989,572 48,990
Iraq 554,767 12,306
Ireland 72,798 2,069
Italy 1,620,901 56,361
Jamaica 10,810 258
Japan 150,386 2,172
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 18,377 224
Liechtenstein 1,318 16
Madagascar 17,341 251
Malta 10,101 146
Mayotte 5,181 49
Mongolia 812 0
Myanmar 93,600 1,998
New Caledonia 33 0
Niue 0 0
Jordan 223,617 2,802
S. Korea 35,163 526
Lebanon 129,455 1,033
Lithuania 64,621 547
Malawi 6,028 185
Marshall Islands 4 0
Kenya 84,169 1,474
Mexico 1,122,362 106,765
Kyrgyzstan 73,513 1,277
Montenegro 35,849 504
Kiribati 0 0
Liberia 1,595 83
Laos 39 0
Macao 46 0
Libya 84,087 1,200
Maldives 13,049 47
North Macedonia 62,945 1,792
Mauritania 8,710 177
Mali 4,762 160
Mauritius 505 10
Namibia 14,416 151
Pakistan 403,311 8,166
Moldova 108,863 2,323
New Zealand 2,060 25
Morocco 359,844 5,915
Norfolk Island 0 0
Nepal 236,246 1,538
Paraguay 83,479 1,771
Niger 1,586 75
Monaco 617 3
Mozambique 15,770 131
Netherlands 532,444 9,504
Norway 36,591 334
Nigeria 67,838 1,176
Portugal 300,462 4,577
Oman 124,145 1,430
Russia 2,347,401 41,053
Saint Lucia 259 2
San Marino 1,650 46
Palau 0 0
Seychelles 183 0
Peru 965,228 36,031
Slovenia 79,563 1,547
Puerto Rico 39 2
South Sudan 3,111 61
Rwanda 5,948 49
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 717 12
Taiwan 685 7
Sao Tome and Principe 996 17
Togo 2,997 64
Sierra Leone 2,413 74
Turkey 668,957 13,936
Solomon Islands 17 0
Ukraine 758,264 12,717
Spain 1,673,202 45,511
Uruguay 6,024 78
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 72 1
Tajikistan 12,231 86
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 73,335 611
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 10,129 277
Kazakhstan 133,118 1,990
Kuwait 143,260 882
Lesotho 2,137 44
Luxembourg 35,129 330
Malaysia 68,020 365
Martinique 5,520 41
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 13 1
Nauru 0 0
Nicaragua 5,838 161
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 167,311 3,098
Pitcairn 0 0
Réunion 8,054 40
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 16,173 334
Sint Maarten 1,069 25
South Africa 792,299 21,644
Sudan 18,045 1,255
Switzerland 335,660 4,991
Thailand 4,026 60
Trinidad and Tobago 6,685 120
Tuvalu 0 0
USA 14,113,824 277,026
Venezuela 102,621 901
Papua New Guinea 669 7
Poland 1,013,747 18,208
Romania 484,550 11,665
Saint Kitts and Nevis 22 0
Samoa 2 0
Serbia 191,356 1,704
Slovakia 109,226 898
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 5,319 117
Syria 7,973 422
Timor-Leste 30 0
Tunisia 98,072 3,311
Uganda 21,035 205
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 1,358 35
Palestine 90,192 763
Philippines 434,357 8,436
Qatar 139,256 239
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 16 0
Saudi Arabia 357,872 5,919
Singapore 58,230 29
Somalia 4,525 121
Sri Lanka 24,882 122
Sweden 266,158 6,972
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 750 6
UK 1,643,086 59,051
Vanuatu 1 0
Wallis and Futuna 3 0
Zambia 17,700 357
Western Sahara 10 1
Yemen 2,197 619
Total (World) 64,164,518 1,489,527

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။