အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1000 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1200 15 May 2018  ေအးရတနာလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 15 May 2018  မာဃ ( ၉ ) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 15 May 2018  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 17.5 x အနံ (ေပ) 54 550 15 May 2018  ေမယုလမ္း ၊ ေျမညီတိုက္ခန္း။
ကြန္ဒို တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1150 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1500 15 May 2018  ယုဇနပလာဇာ ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1100 15 May 2018  ( ၁၁ ) လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 15 May 2018  ျမနႏၵာလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
ကြန္ဒို အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2479 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4750 15 May 2018  နွင္းဆီကုန္လမ္း ၊ ၁၄လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2400 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 15 May 2018  ( ၂၉ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1180 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 15 May 2018  စတားစီးတီး ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 50 520 8 May 2018  သုမနလမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 22 x အနံ (ေပ) 50 670 8 May 2018  ( ၈ )ရပ္ကြက္ ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 50 650 8 May 2018  ဘဝျမင့္ရိပ္သာလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 580 8 May 2018  ေျခာက္ေကြ႕ ၊ ေျမညီထပ္ ။
ကြန္ဒို ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 50 750 8 May 2018  သုဓမၼာလမ္းမၾကီး ၊ မီနီကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 1700 8 May 2018  ေက်ာ္သူလမ္းမ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 65 750 8 May 2018  ေအာင္သေျပလမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 35 560 8 May 2018  လိႈင္ျမင့္မိုရ္လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
ကြန္ဒို ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 785 8 May 2018  သံုသုမာလမ္း ၊ မီနီကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 70 530 4 May 2018  ကြင္းေက်ာင္းလမ္း ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္