အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 580 1 June 2018  ေဇယ်ာသီရိလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 1 June 2018  စံျပ (၄) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 1 June 2018  သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 1 June 2018  ရန္ေအာင္လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 1 June 2018  သရဖီလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 29 May 2018  ထီးတန္လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 580 29 May 2018  ေဇယ်သီရိလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
ကြန္ဒို ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 29 May 2018  စံျပ ( ၄) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 29 May 2018  စံျပ (၄ ) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 29 May 2018  သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 29 May 2018  ရန္ေအာင္လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 29 May 2018  သရဖီလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 29 May 2018  ရာဇဓိရာဇ္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 29 May 2018  ထူပါရုံ (၁၅ )လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 25 May 2018  ရာဇဓိရာဇ္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 25 May 2018  ထူပါရုံ ( ၁၅) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 25 May 2018  ထီးတန္းလမ္း ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 45 380 25 May 2018  ( ၁၃ )ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္ း
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 45 580 25 May 2018  ေဇယ်သီရိလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 25 May 2018  စံျပ (၄) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္