အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 750 1 July 2018  သစ္ေတာလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 47 430 26 June 2018  (၁၄/၁ )ရပ္ကြက္ ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 30 x အနံ (ေပ) 60 1300 26 June 2018  ေအာင္သစၥာ (၅) လမ္း ၊ လံုးခ်င္းအိမ္ ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 65 680 26 June 2018  နိဗၺာန္လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 26 June 2018  မာဃ ( ၁၄ ) လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 480 26 June 2018  သီဟ ( ၁၂ ) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 1200 26 June 2018  သခင္ဘစိန္လမ္း ၊ လံုးခ်င္းတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 400 26 June 2018  မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းသြယ္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 19 x အနံ (ေပ) 54 520 26 June 2018  ေအာင္သုခလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 52 680 26 June 2018  သုဒန ( ၁) လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 280 26 June 2018  ထီးတန္းလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 45 380 26 June 2018  ( ၁၃ )ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ကမာရြတ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 54 580 26 June 2018  ေဇယ်သီရိလမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 26 June 2018  စံျပ (၄) လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 26 June 2018  သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 26 June 2018  ရန္ေအာင္လမ္း ၊ ေျမညီထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 26 June 2018  သရဖီလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 55 320 26 June 2018  ရာဇာဓိရာဇ္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သာေကတ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 550 26 June 2018  ထူပါရုံ (၁၅) လမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 385 19 June 2018  ေအာင္ေဇယ် ( ၈ )လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္