အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11.5 x အနံ (ေပ) 48 270 11 July 2018  ဗမာေအးရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 420 11 July 2018  ပိေတာက္ (၂) လမ္း၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 750 11 July 2018  သစ္ေတာလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 6 July 2018  (၄၁)ရပ္ကြက္ ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 45 1800 6 July 2018  ဗုိလ္ရာညြန္႕လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 600 စတုရန္းေပ (Sq ft) 370 6 July 2018  ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 160 6 July 2018  ယုဇန (၁) လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 850 6 July 2018  အုတ္က်င္းလမ္းမ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 54 400 6 July 2018  (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊သံုးလႊာတုိက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11.5 x အနံ (ေပ) 48 270 6 July 2018  ဗမာေအးရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 420 6 July 2018  ပိေတာက္ (၂) လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 750 6 July 2018  သစ္ေတာလမ္း ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 1 July 2018  (၄၁)ရပ္ကြက္ ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 45 1800 1 July 2018  ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 600 စတုရန္းေပ (Sq ft) 370 1 July 2018  ဗိုလ္မင္းေရာင္ ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 160 1 July 2018  ယုဇန (၁) လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 850 1 July 2018  အုတ္က်င္းလမ္းမ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 54 400 1 July 2018  (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 11.5 x အနံ (ေပ) 48 270 1 July 2018  ဗမာေအးရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 50 420 1 July 2018  ပိေတာက္ (၂) လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္