အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 550 25 May 2018  သမိုင္းလမ္းဆံု ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 50 1100 25 May 2018  ရန္ေအာင္လမ္း ၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 600 25 May 2018  သရဖီလမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 45 700 18 May 2018  မယ္လမုဘုရားနား ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ၾကည့္ျမင္တိုင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 40 500 18 May 2018  ေအာက္ၾကည့္ျမင္တိုင္လမ္း ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 60 1800 18 May 2018  အင္းဝလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 45 x အနံ (ေပ) 65 3300 18 May 2018  ႏြယ္သာကီလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 12000 18 May 2018  ေပါက္ေစတီလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 60 x အနံ (ေပ) 80 4700 18 May 2018  ဆရာစံလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
ကြန္ဒို လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1250 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 18 May 2018  ရြာမေက်ာင္းလမ္း ၊ ကြန္ဒို ။
လံုးခ်င္းအိမ္ သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 70 8500 18 May 2018  သုဝဏၰ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သဃၤန္းကၽြန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 14 x အနံ (ေပ) 65 395 18 May 2018  ေအာင္ၾသဘာလမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ အင္းစိန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 30 800 15 May 2018  ဦးဖိုးထြန္းလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 280 15 May 2018  ( ၁ )ရပ္ကြက္ ၊ ေလးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 990 15 May 2018  အႆကလမ္း ၊ ေျမညီတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 300 15 May 2018  ေအာင္သိဒၶိလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 40 x အနံ (ေပ) 60 3500 15 May 2018  သူရလမ္းသြယ္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18.5 x အနံ (ေပ) 54 265 15 May 2018  ( ၂၈ )ရပ္ကြက္ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း စမ္းေခ်ာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 50 300 15 May 2018  ကၽြန္းေတာလမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ မရမ္းကုန္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 60 1800 15 May 2018  က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္