ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 236 6
Cambodia 125 0
Indonesia 28,818 1,721
Laos 19 0
Malaysia 8,247 115
Thailand 3,101 58
Vietnam 328 0
Philippines 20,382 984
Singapore 36,922 24
Total (ASEAN) 98,178 2,908

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 1,906,658 109,244
Brazil 587,017 32,602
Russia 441,108 5,384
Spain 287,406 27,128
UK 279,856 39,728
Italy 233,836 33,601
India 221,222 6,186
Germany 184,492 8,701
Peru 178,914 4,894
Turkey 166,422 4,609
Total (Top 10 infected countries) 4,486,931 272,077

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 18,054 300
Albania 1,197 33
American Samoa 0 0
Algeria 9,733 673
Andorra 852 51
Angola 86 4
Anguilla 3 0
Antigua and Barbuda 26 3
Antarctica 0 0
Australia 7,240 102
Austria 16,805 670
Bahrain 12,815 21
Bangladesh 57,563 781
Benin 261 3
Belize 18 2
Argentina 19,268 588
Armenia 11,221 176
Bosnia and Herzegovina 2,594 159
Aruba 101 3
Azerbaijan 6,522 78
Bahamas 102 11
Brunei 141 2
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 45,981 253
Barbados 92 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 141 9
Belgium 58,767 9,548
Cameroon 6,789 203
Bhutan 47 0
Bolivia 11,638 400
Cambodia 125 0
CAR 1,173 4
Botswana 40 1
Chad 820 66
Bulgaria 2,585 147
Bouvet Island 0 0
Brazil 587,017 32,602
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 33,354 1,045
Canada 93,085 7,498
Burkina Faso 884 53
Burundi 63 1
Costa Rica 1,157 10
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 156 1
Cook Islands 0 0
China 83,022 4,634
Curaçao 21 1
Cyprus 958 17
Christmas Island 0 0
Chile 113,628 1,275
Dominican Republic 18,319 520
Comoros 132 2
Congo 611 20
DRC 3,644 78
Dominica 18 0
Equatorial Guinea 1,306 12
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 2,247 103
Cuba 2,119 83
Eritrea 39 0
Czechia 9,441 324
Denmark 11,811 582
Djibouti 4,054 26
Fiji 18 0
Faroe Islands 0 0
El Salvador 2,781 51
Egypt 28,615 1,088
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 60 0
Ecuador 40,966 3,486
Ghana 8,548 38
Estonia 1,890 69
Ethiopia 1,636 18
Germany 184,492 8,701
Falkland Islands 13 0
Finland 6,911 322
Grenada 23 0
France 151,677 29,021
Guadeloupe 162 14
Gabon 2,902 20
French Guiana 556 1
Guinea 3,933 23
Gambia 26 1
Guinea-Bissau 1,339 8
Honduras 5,690 234
Gibraltar 173 0
Georgia 801 13
Greece 2,952 180
Greenland 13 0
Vatican City 12 0
Guatemala 5,760 143
Indonesia 28,818 1,721
Guernsey 0 0
India 221,222 6,186
Guam 32 1
Isle of Man 336 24
Israel 17,429 291
Guyana 153 12
Hong Kong 1,099 4
Haiti 2,640 50
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 3,954 539
Iceland 1,806 10
Iran 164,270 8,071
Iraq 8,840 271
Ireland 25,111 1,659
Italy 233,836 33,601
Jamaica 591 10
Japan 16,986 900
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 1,082 25
Liechtenstein 82 1
Madagascar 957 7
Malta 622 9
Mayotte 2,058 25
Mongolia 186 0
Myanmar 236 6
New Caledonia 20 0
Niue 0 0
Jordan 757 9
S. Korea 11,629 273
Lebanon 1,306 28
Lithuania 1,687 71
Malawi 369 4
Marshall Islands 0 0
Kenya 2,340 78
Mexico 101,238 11,729
Kyrgyzstan 1,899 20
Montenegro 324 9
Kiribati 0 0
Liberia 321 28
Laos 19 0
Macao 45 0
Libya 196 5
Maldives 1,850 7
North Macedonia 2,611 147
Mauritania 745 34
Mali 1,386 79
Mauritius 335 10
Namibia 25 0
Pakistan 85,264 1,770
Moldova 9,018 315
New Zealand 1,504 22
Morocco 7,967 207
Norfolk Island 0 0
Nepal 2,634 10
Paraguay 1,070 11
Niger 961 65
Monaco 99 4
Mozambique 352 2
Netherlands 46,942 5,990
Norway 8,488 238
Nigeria 11,166 315
Portugal 33,592 1,455
Oman 14,316 67
Russia 441,108 5,384
Saint Lucia 18 0
San Marino 678 42
Palau 0 0
Seychelles 11 0
Peru 178,914 4,894
Slovenia 1,477 109
Puerto Rico 39 2
South Sudan 994 10
Rwanda 397 2
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 41 3
Taiwan 443 7
Sao Tome and Principe 485 12
Togo 452 13
Sierra Leone 914 47
Turkey 166,422 4,609
Solomon Islands 0 0
Ukraine 25,411 747
Spain 287,406 27,128
Uruguay 828 23
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 8 1
Tajikistan 4,191 48
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 3,909 16
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 222 4
Kazakhstan 12,067 48
Kuwait 29,921 236
Lesotho 4 0
Luxembourg 4,024 110
Malaysia 8,247 115
Martinique 200 14
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 11 1
Nauru 0 0
Nicaragua 1,118 46
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 14,609 357
Pitcairn 0 0
Réunion 479 1
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 4,021 45
Sint Maarten 77 15
South Africa 37,525 792
Sudan 5,499 314
Switzerland 30,913 1,921
Thailand 3,101 58
Trinidad and Tobago 117 8
Tuvalu 0 0
USA 1,906,658 109,244
Venezuela 1,952 20
Papua New Guinea 8 0
Poland 24,826 1,117
Romania 19,907 1,299
Saint Kitts and Nevis 15 0
Samoa 0 0
Serbia 11,571 246
Slovakia 1,526 28
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 74 1
Syria 123 6
Timor-Leste 24 0
Tunisia 1,087 49
Uganda 522 0
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 328 0
Palestine 464 3
Philippines 20,382 984
Qatar 63,741 45
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 1 0
Saudi Arabia 93,157 611
Singapore 36,922 24
Somalia 2,204 79
Sri Lanka 1,790 11
Sweden 40,803 4,542
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 12 1
UK 279,856 39,728
Vanuatu 0 0
Wallis and Futuna 0 0
Zambia 1,089 7
Western Sahara 9 1
Yemen 419 95
Total (World) 6,572,953 388,385

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။