မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 455,074 17,413
Cambodia 108,257 2,218
Indonesia 4,204,116 141,258
Laos 21,080 16
Malaysia 2,171,232 24,931
Thailand 1,549,285 16,143
Vietnam 736,972 18,220
Philippines 2,453,328 37,405
Singapore 84,510 73
Total (ASEAN) 11,783,854 257,677

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 43,668,680 705,293
India 33,624,419 446,690
Brazil 21,327,616 593,698
UK 7,601,487 135,983
Russia 7,376,374 202,273
Turkey 6,987,494 62,745
France 6,983,601 116,420
Iran 5,508,885 118,792
Argentina 5,248,847 114,828
Colombia 4,948,513 126,068
Total (Top 10 infected countries) 143,275,916 2,622,790

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 155,019 7,198
Albania 166,690 2,619
American Samoa 0 0
Algeria 202,449 5,758
Andorra 15,167 130
Angola 54,280 1,471
Anguilla 364 1
Antigua and Barbuda 2,902 64
Antarctica 0 0
Australia 95,798 1,220
Austria 732,157 10,953
Bahrain 274,676 1,389
Bangladesh 1,549,553 27,368
Benin 22,958 154
Belize 19,600 402
Argentina 5,248,847 114,828
Armenia 257,620 5,239
Bosnia and Herzegovina 230,801 10,422
Aruba 15,370 160
Azerbaijan 478,715 6,415
Bahamas 20,603 522
Brunei 5,960 33
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 526,242 4,066
Barbados 7,232 64
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 4,982 52
Belgium 1,233,723 25,554
Cameroon 85,414 1,368
Bhutan 2,599 3
Bolivia 498,595 18,696
Cambodia 108,257 2,218
CAR 11,371 100
Botswana 176,427 2,360
Chad 5,031 174
Bulgaria 491,327 20,423
Bouvet Island 0 0
Brazil 21,327,616 593,698
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 4,948,513 126,068
Canada 1,598,800 27,620
Burkina Faso 14,116 179
Burundi 16,356 38
Costa Rica 521,182 6,189
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 795 2
Cook Islands 0 0
China 95,986 4,636
Curaçao 16,303 159
Cyprus 117,868 551
Christmas Island 0 0
Chile 1,650,238 37,423
Dominican Republic 356,694 4,035
Comoros 4,112 147
Congo 14,113 191
DRC 56,617 1,083
Dominica 3,197 13
Equatorial Guinea 11,806 142
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 397,761 8,566
Cuba 839,981 7,104
Eritrea 6,685 42
Czechia 1,688,953 30,452
Denmark 356,326 2,640
Djibouti 12,253 162
Fiji 50,540 584
Faroe Islands 0 0
El Salvador 102,024 3,174
Egypt 300,278 17,110
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 40,178 611
Ecuador 507,858 32,720
Ghana 126,313 1,142
Estonia 153,071 1,343
Ethiopia 339,658 5,331
Germany 4,194,549 93,933
Falkland Islands 67 0
Finland 138,578 1,062
Grenada 4,766 105
France 6,983,601 116,420
Guadeloupe 53,140 690
Gabon 29,126 178
French Guiana 39,790 256
Guinea 30,343 376
Gambia 9,911 335
Guinea-Bissau 6,099 135
Honduras 363,017 9,679
Gibraltar 5,502 97
Georgia 605,360 8,787
Greece 643,055 14,639
Greenland 553 0
Vatican City 27 0
Guatemala 545,796 13,283
Indonesia 4,204,116 141,258
Guernsey 0 0
India 33,624,419 446,690
Guam 32 1
Isle of Man 7,324 51
Israel 1,256,600 7,611
Guyana 30,696 749
Hong Kong 12,177 213
Haiti 21,540 610
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 820,078 30,151
Iceland 11,632 33
Iran 5,508,885 118,792
Iraq 1,990,316 22,039
Ireland 381,883 5,209
Italy 4,653,696 130,603
Jamaica 81,828 1,821
Japan 1,687,422 17,375
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 153,403 2,675
Liechtenstein 3,439 60
Madagascar 42,898 958
Malta 37,061 457
Mayotte 20,219 178
Mongolia 292,591 1,189
Myanmar 455,074 17,413
New Caledonia 5,959 72
Niue 0 0
Jordan 818,358 10,653
S. Korea 298,402 2,441
Lebanon 621,155 8,268
Lithuania 324,329 4,896
Malawi 61,475 2,272
Marshall Islands 4 0
Kenya 248,069 5,082
Mexico 3,619,115 274,703
Kyrgyzstan 178,202 2,599
Montenegro 128,796 1,884
Kiribati 0 0
Liberia 5,782 283
Laos 21,080 16
Macao 66 0
Libya 335,991 4,588
Maldives 84,164 230
North Macedonia 189,159 6,557
Mauritania 35,777 768
Mali 15,130 547
Mauritius 15,161 71
Namibia 127,071 3,488
Pakistan 1,236,888 27,524
Moldova 287,730 6,665
New Zealand 4,162 27
Morocco 927,127 14,102
Norfolk Island 0 0
Nepal 789,872 11,081
Paraguay 459,779 16,142
Niger 5,974 201
Monaco 3,302 33
Mozambique 150,439 1,908
Netherlands 1,993,309 18,147
Norway 186,035 850
Nigeria 203,991 2,671
Portugal 1,065,633 17,947
Oman 303,551 4,093
Russia 7,376,374 202,273
Saint Lucia 11,053 183
San Marino 5,419 90
Palau 5 0
Seychelles 21,257 115
Peru 2,171,374 199,182
Slovenia 288,219 4,526
Puerto Rico 39 2
South Sudan 11,926 128
Rwanda 96,570 1,242
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 3,727 55
Taiwan 16,181 841
Sao Tome and Principe 3,295 47
Togo 25,083 219
Sierra Leone 6,393 121
Turkey 6,987,494 62,745
Solomon Islands 20 0
Ukraine 2,387,750 55,557
Spain 4,946,601 86,229
Uruguay 388,313 6,051
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 2,642 37
Tajikistan 17,084 124
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 171,588 1,218
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 129,134 4,600
Kazakhstan 874,920 10,999
Kuwait 411,406 2,444
Lesotho 14,395 403
Luxembourg 77,762 835
Malaysia 2,171,232 24,931
Martinique 40,545 582
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 33 1
Nauru 0 0
Nicaragua 13,730 203
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 465,736 7,197
Pitcairn 0 0
Réunion 53,241 363
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 73,719 1,854
Sint Maarten 4,197 62
South Africa 2,894,342 86,967
Sudan 38,182 2,894
Switzerland 833,383 11,052
Thailand 1,549,285 16,143
Trinidad and Tobago 49,688 1,441
Tuvalu 0 0
USA 43,668,680 705,293
Venezuela 360,849 4,379
Papua New Guinea 19,278 225
Poland 2,901,674 75,551
Romania 1,180,097 36,109
Saint Kitts and Nevis 1,762 10
Samoa 3 0
Serbia 899,485 7,966
Slovakia 406,760 12,594
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 39,609 841
Syria 32,138 2,187
Timor-Leste 19,308 111
Tunisia 703,059 24,676
Uganda 122,903 3,140
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 736,972 18,220
Palestine 394,683 3,997
Philippines 2,453,328 37,405
Qatar 236,123 604
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 31 0
Saudi Arabia 546,843 8,688
Singapore 84,510 73
Somalia 19,583 1,099
Sri Lanka 511,372 12,530
Sweden 1,149,407 14,781
Tanzania 1,367 50
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,830 22
UK 7,601,487 135,983
Vanuatu 4 1
Wallis and Futuna 445 7
Zambia 208,778 3,642
Western Sahara 10 1
Yemen 8,861 1,673
Total (World) 231,024,159 4,747,313

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။