မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 142,644 3,206
Cambodia 7,747 54
Indonesia 1,614,849 43,777
Laos 88 0
Malaysia 379,473 1,389
Thailand 46,643 110
Vietnam 2,800 35
Philippines 953,106 16,141
Singapore 60,865 30
Total (ASEAN) 3,208,215 64,742

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 32,536,470 582,456
India 15,616,130 182,570
Brazil 14,050,885 378,530
France 5,339,920 101,597
Russia 4,718,854 106,307
UK 4,393,307 127,307
Turkey 4,384,624 36,613
Italy 3,891,063 117,633
Spain 3,435,840 77,216
Germany 3,180,810 81,086
Total (Top 10 infected countries) 91,547,903 1,791,315

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 58,214 2,557
Albania 129,842 2,353
American Samoa 0 0
Algeria 119,992 3,165
Andorra 12,874 123
Angola 24,661 565
Anguilla 29 0
Antigua and Barbuda 1,217 31
Antarctica 0 0
Australia 29,574 910
Austria 597,566 9,959
Bahrain 166,157 605
Bangladesh 727,780 10,588
Benin 7,720 97
Belize 12,568 318
Argentina 2,743,620 59,792
Armenia 210,518 3,944
Bosnia and Herzegovina 191,876 8,025
Aruba 10,399 94
Azerbaijan 303,858 4,203
Bahamas 9,791 194
Brunei 223 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 345,998 2,443
Barbados 3,793 44
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 2,214 20
Belgium 955,056 23,834
Cameroon 64,809 939
Bhutan 966 1
Bolivia 291,675 12,695
Cambodia 7,747 54
CAR 5,929 79
Botswana 44,702 684
Chad 4,723 169
Bulgaria 390,911 15,518
Bouvet Island 0 0
Brazil 14,050,885 378,530
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 2,684,101 69,177
Canada 1,139,043 23,713
Burkina Faso 13,167 155
Burundi 3,643 6
Costa Rica 231,967 3,104
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 531 2
Cook Islands 0 0
China 90,541 4,636
Curaçao 11,934 94
Cyprus 58,022 295
Christmas Island 0 0
Chile 1,136,435 25,317
Dominican Republic 261,848 3,426
Comoros 3,820 146
Congo 10,084 139
DRC 29,084 748
Dominica 172 0
Equatorial Guinea 7,505 106
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 310,306 6,643
Cuba 95,754 538
Eritrea 3,548 10
Czechia 1,609,861 28,711
Denmark 244,065 2,463
Djibouti 10,557 123
Fiji 78 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 67,851 2,086
Egypt 218,041 12,820
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 18,720 141
Ecuador 361,154 17,744
Ghana 91,709 771
Estonia 118,789 1,109
Ethiopia 245,155 3,439
Germany 3,180,810 81,086
Falkland Islands 62 0
Finland 84,501 893
Grenada 157 1
France 5,339,920 101,597
Guadeloupe 12,717 176
Gabon 22,032 136
French Guiana 18,261 96
Guinea 21,633 139
Gambia 5,784 170
Guinea-Bissau 3,713 66
Honduras 202,413 4,976
Gibraltar 4,291 94
Georgia 299,038 3,971
Greece 320,629 9,627
Greenland 31 0
Vatican City 27 0
Guatemala 214,700 7,279
Indonesia 1,614,849 43,777
Guernsey 0 0
India 15,616,130 182,570
Guam 32 1
Isle of Man 1,577 29
Israel 837,357 6,345
Guyana 11,972 273
Hong Kong 11,704 209
Haiti 12,918 251
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 757,360 25,787
Iceland 6,350 29
Iran 2,286,927 67,525
Iraq 993,158 15,060
Ireland 244,297 4,847
Italy 3,891,063 117,633
Jamaica 44,254 738
Japan 537,317 9,671
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 112,224 2,071
Liechtenstein 2,836 56
Madagascar 33,202 563
Malta 30,039 411
Mayotte 19,849 169
Mongolia 25,364 56
Myanmar 142,644 3,206
New Caledonia 124 0
Niue 0 0
Jordan 692,181 8,372
S. Korea 115,926 1,806
Lebanon 513,006 6,995
Lithuania 236,533 3,802
Malawi 33,968 1,142
Marshall Islands 4 0
Kenya 152,523 2,519
Mexico 2,311,172 213,048
Kyrgyzstan 92,626 1,561
Montenegro 95,894 1,441
Kiribati 0 0
Liberia 2,042 85
Laos 88 0
Macao 49 0
Libya 173,089 2,919
Maldives 26,667 71
North Macedonia 147,995 4,509
Mauritania 18,156 454
Mali 13,246 444
Mauritius 1,203 15
Namibia 46,875 608
Pakistan 772,381 16,600
Moldova 246,691 5,616
New Zealand 2,599 26
Morocco 506,669 8,959
Norfolk Island 0 0
Nepal 287,567 3,102
Paraguay 255,046 5,470
Niger 5,140 191
Monaco 2,413 31
Mozambique 69,309 802
Netherlands 1,417,772 16,965
Norway 108,342 709
Nigeria 164,423 2,061
Portugal 831,645 16,951
Oman 182,693 1,909
Russia 4,718,854 106,307
Saint Lucia 4,419 69
San Marino 5,040 88
Palau 0 0
Seychelles 5,012 25
Peru 1,719,088 57,954
Slovenia 233,031 4,172
Puerto Rico 39 2
South Sudan 10,486 114
Rwanda 24,005 327
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 1,702 12
Taiwan 1,082 11
Sao Tome and Principe 2,283 35
Togo 12,610 121
Sierra Leone 4,041 79
Turkey 4,384,624 36,613
Solomon Islands 20 0
Ukraine 1,974,118 40,796
Spain 3,435,840 77,216
Uruguay 169,327 2,022
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 187 1
Tajikistan 13,308 90
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 87,551 640
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 37,875 1,554
Kazakhstan 294,946 3,459
Kuwait 259,868 1,468
Lesotho 10,720 316
Luxembourg 65,319 786
Malaysia 379,473 1,389
Martinique 10,611 68
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 20 1
Nauru 0 0
Nicaragua 6,835 181
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 361,319 6,192
Pitcairn 0 0
Réunion 19,343 141
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 39,836 1,095
Sint Maarten 2,211 27
South Africa 1,568,366 53,887
Sudan 32,546 2,287
Switzerland 639,445 10,532
Thailand 46,643 110
Trinidad and Tobago 9,135 157
Tuvalu 0 0
USA 32,536,470 582,456
Venezuela 185,736 1,944
Papua New Guinea 10,197 91
Poland 2,704,571 62,734
Romania 1,034,003 26,618
Saint Kitts and Nevis 44 0
Samoa 3 0
Serbia 667,937 6,058
Slovakia 377,473 11,304
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 9,687 188
Syria 21,433 1,468
Timor-Leste 1,452 2
Tunisia 289,230 9,918
Uganda 41,422 341
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 2,800 35
Palestine 284,280 3,078
Philippines 953,106 16,141
Qatar 198,361 391
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 25 0
Saudi Arabia 407,010 6,846
Singapore 60,865 30
Somalia 13,324 678
Sri Lanka 97,472 625
Sweden 916,830 13,825
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,369 17
UK 4,393,307 127,307
Vanuatu 4 1
Wallis and Futuna 440 5
Zambia 91,042 1,236
Western Sahara 10 1
Yemen 5,918 1,138
Total (World) 142,994,096 3,055,808

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။