မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 289,333 8,552
Cambodia 75,917 1,350
Indonesia 3,331,206 90,552
Laos 5,675 6
Malaysia 1,078,646 8,725
Thailand 561,030 4,562
Vietnam 123,640 630
Philippines 1,572,287 27,577
Singapore 64,722 37
Total (ASEAN) 7,102,456 141,991

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 35,494,640 628,153
India 31,570,904 423,243
Brazil 19,797,516 553,272
Russia 6,218,502 156,977
France 6,079,239 111,764
UK 5,801,561 129,515
Turkey 5,682,630 51,184
Argentina 4,891,810 104,822
Colombia 4,757,139 119,801
Spain 4,422,291 81,442
Total (Top 10 infected countries) 124,716,232 2,360,173

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 146,523 6,677
Albania 132,999 2,457
American Samoa 0 0
Algeria 168,668 4,189
Andorra 14,655 127
Angola 42,288 1,000
Anguilla 113 0
Antigua and Barbuda 1,295 43
Antarctica 0 0
Australia 33,726 923
Austria 658,004 10,737
Bahrain 268,846 1,383
Bangladesh 1,226,253 20,255
Benin 8,394 108
Belize 14,069 337
Argentina 4,891,810 104,822
Armenia 229,603 4,604
Bosnia and Herzegovina 205,566 9,686
Aruba 11,521 109
Azerbaijan 342,548 5,019
Bahamas 14,545 286
Brunei 333 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 443,864 3,434
Barbados 4,364 48
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 2,553 33
Belgium 1,121,089 25,231
Cameroon 82,064 1,334
Bhutan 2,501 2
Bolivia 470,929 17,754
Cambodia 75,917 1,350
CAR 7,151 98
Botswana 102,124 1,485
Chad 4,972 174
Bulgaria 424,295 18,205
Bouvet Island 0 0
Brazil 19,797,516 553,272
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 4,757,139 119,801
Canada 1,429,039 26,573
Burkina Faso 13,560 169
Burundi 6,865 9
Costa Rica 403,511 4,997
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 640 2
Cook Islands 0 0
China 92,811 4,636
Curaçao 13,447 126
Cyprus 100,784 416
Christmas Island 0 0
Chile 1,613,288 35,295
Dominican Republic 341,179 3,956
Comoros 4,025 147
Congo 13,156 177
DRC 49,251 1,023
Dominica 210 0
Equatorial Guinea 8,880 123
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 363,227 8,250
Cuba 366,985 2,628
Eritrea 6,544 34
Czechia 1,673,219 30,363
Denmark 314,983 2,548
Djibouti 11,649 155
Fiji 27,497 227
Faroe Islands 0 0
El Salvador 86,059 2,599
Egypt 284,128 16,507
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 19,636 147
Ecuador 480,720 30,797
Ghana 103,019 823
Estonia 133,111 1,272
Ethiopia 279,629 4,381
Germany 3,771,050 92,114
Falkland Islands 63 0
Finland 105,260 978
Grenada 164 1
France 6,079,239 111,764
Guadeloupe 17,779 238
Gabon 25,370 163
French Guiana 29,950 184
Guinea 25,401 211
Gambia 7,709 212
Guinea-Bissau 4,334 74
Honduras 292,969 7,758
Gibraltar 4,922 94
Georgia 413,626 5,768
Greece 487,709 12,911
Greenland 110 0
Vatican City 27 0
Guatemala 358,798 10,224
Indonesia 3,331,206 90,552
Guernsey 0 0
India 31,570,904 423,243
Guam 32 1
Isle of Man 4,333 29
Israel 869,063 6,466
Guyana 22,234 530
Hong Kong 11,983 212
Haiti 20,077 545
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 809,427 30,025
Iceland 7,676 30
Iran 3,826,447 90,074
Iraq 1,603,787 18,533
Ireland 298,048 5,035
Italy 4,336,906 128,029
Jamaica 52,504 1,182
Japan 892,293 15,160
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 138,717 2,554
Liechtenstein 3,085 59
Madagascar 42,645 942
Malta 34,090 423
Mayotte 19,474 174
Mongolia 161,575 802
Myanmar 289,333 8,552
New Caledonia 133 0
Niue 0 0
Jordan 768,382 10,000
S. Korea 195,099 2,085
Lebanon 558,369 7,897
Lithuania 282,039 4,413
Malawi 50,381 1,561
Marshall Islands 4 0
Kenya 201,009 3,910
Mexico 2,790,874 239,616
Kyrgyzstan 161,015 2,301
Montenegro 101,642 1,629
Kiribati 0 0
Liberia 5,396 148
Laos 5,675 6
Macao 59 0
Libya 246,200 3,469
Maldives 77,202 220
North Macedonia 156,225 5,491
Mauritania 24,662 547
Mali 14,566 531
Mauritius 3,913 19
Namibia 117,896 2,970
Pakistan 1,020,324 23,209
Moldova 259,202 6,253
New Zealand 2,867 26
Morocco 606,871 9,697
Norfolk Island 0 0
Nepal 690,642 9,807
Paraguay 451,158 14,820
Niger 5,607 195
Monaco 2,853 33
Mozambique 117,660 1,388
Netherlands 1,859,199 17,815
Norway 136,881 799
Nigeria 172,263 2,139
Portugal 963,446 17,330
Oman 295,857 3,814
Russia 6,218,502 156,977
Saint Lucia 5,537 88
San Marino 5,130 90
Palau 0 0
Seychelles 18,189 94
Peru 2,107,873 196,138
Slovenia 258,963 4,428
Puerto Rico 39 2
South Sudan 11,014 118
Rwanda 67,902 776
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 2,481 38
Taiwan 15,637 787
Sao Tome and Principe 2,432 37
Togo 15,393 150
Sierra Leone 6,268 120
Turkey 5,682,630 51,184
Solomon Islands 20 0
Ukraine 2,250,907 52,916
Spain 4,422,291 81,442
Uruguay 380,976 5,950
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 2,500 31
Tajikistan 14,929 121
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 127,506 859
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 103,567 3,340
Kazakhstan 557,107 5,619
Kuwait 396,332 2,309
Lesotho 12,908 374
Luxembourg 73,816 822
Malaysia 1,078,646 8,725
Martinique 19,149 111
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 21 1
Nauru 0 0
Nicaragua 9,470 195
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 432,523 6,791
Pitcairn 0 0
Réunion 37,231 275
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 60,170 1,318
Sint Maarten 2,743 34
South Africa 2,422,151 71,431
Sudan 37,138 2,776
Switzerland 716,865 10,906
Thailand 561,030 4,562
Trinidad and Tobago 38,014 1,056
Tuvalu 0 0
USA 35,494,640 628,153
Venezuela 302,988 3,542
Papua New Guinea 17,670 192
Poland 2,882,630 75,257
Romania 1,082,880 34,275
Saint Kitts and Nevis 582 3
Samoa 3 0
Serbia 721,267 7,110
Slovakia 392,537 12,536
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 25,118 640
Syria 25,930 1,911
Timor-Leste 10,535 26
Tunisia 582,638 19,336
Uganda 93,282 2,632
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 123,640 630
Palestine 316,487 3,601
Philippines 1,572,287 27,577
Qatar 225,905 601
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 28 0
Saudi Arabia 523,397 8,212
Singapore 64,722 37
Somalia 15,358 809
Sri Lanka 304,202 4,324
Sweden 1,099,414 14,618
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 2,479 18
UK 5,801,561 129,515
Vanuatu 4 1
Wallis and Futuna 445 7
Zambia 194,140 3,355
Western Sahara 10 1
Yemen 7,042 1,374
Total (World) 196,325,526 4,206,655

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။