မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
မြန်မာနိုင်ငံ၊ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရမှု ကိန်းဂဏန်းများ - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 137,574 3,062
Cambodia 458 0
Indonesia 989,262 27,835
Laos 41 0
Malaysia 183,801 678
Thailand 13,687 75
Vietnam 1,548 35
Philippines 513,619 10,242
Singapore 59,352 29
Total (ASEAN) 1,899,342 41,956

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 25,702,125 429,490
India 10,668,674 153,508
Brazil 8,844,600 217,081
Russia 3,719,400 69,462
UK 3,647,463 97,939
France 3,053,617 73,049
Spain 2,603,472 55,441
Italy 2,466,813 85,461
Turkey 2,429,605 25,073
Germany 2,147,740 52,777
Total (Top 10 infected countries) 65,283,509 1,259,281

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 54,672 2,385
Albania 72,274 1,315
American Samoa 0 0
Algeria 105,596 2,863
Andorra 9,549 96
Angola 19,399 459
Anguilla 15 0
Antigua and Barbuda 198 6
Antarctica 0 0
Australia 28,777 909
Austria 404,714 7,418
Bahrain 99,817 367
Bangladesh 531,799 8,023
Benin 3,643 48
Belize 11,750 290
Argentina 1,867,223 46,827
Armenia 166,094 3,047
Bosnia and Herzegovina 119,420 4,555
Aruba 6,723 56
Azerbaijan 228,975 3,082
Bahamas 8,101 175
Brunei 175 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 237,611 1,649
Barbados 1,387 9
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 686 12
Belgium 693,666 20,779
Cameroon 29,617 462
Bhutan 855 1
Bolivia 201,037 9,985
Cambodia 458 0
CAR 4,980 63
Botswana 19,654 105
Chad 3,161 116
Bulgaria 214,817 8,820
Bouvet Island 0 0
Brazil 8,844,600 217,081
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 2,015,485 51,374
Canada 747,383 19,094
Burkina Faso 10,038 112
Burundi 1,472 2
Costa Rica 189,308 2,518
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 383 2
Cook Islands 0 0
China 89,115 4,635
Curaçao 4,548 20
Cyprus 30,017 186
Christmas Island 0 0
Chile 699,110 17,933
Dominican Republic 203,946 2,531
Comoros 2,268 71
Congo 7,794 117
DRC 21,869 661
Dominica 113 0
Equatorial Guinea 5,401 86
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 228,920 4,827
Cuba 21,261 194
Eritrea 1,940 6
Czechia 940,004 15,453
Denmark 194,671 1,983
Djibouti 5,919 61
Fiji 55 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 53,218 1,572
Egypt 161,817 8,959
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 17,852 128
Ecuador 241,292 14,623
Ghana 60,794 367
Estonia 40,716 376
Ethiopia 133,767 2,066
Germany 2,147,740 52,777
Falkland Islands 35 0
Finland 42,580 644
Grenada 147 1
France 3,053,617 73,049
Guadeloupe 8,980 154
Gabon 10,278 67
French Guiana 15,664 76
Guinea 14,319 81
Gambia 3,972 128
Guinea-Bissau 2,532 45
Honduras 140,929 3,447
Gibraltar 3,966 63
Georgia 253,816 3,071
Greece 151,980 5,646
Greenland 30 0
Vatican City 27 0
Guatemala 154,212 5,465
Indonesia 989,262 27,835
Guernsey 0 0
India 10,668,674 153,508
Guam 32 1
Isle of Man 432 25
Israel 600,302 4,419
Guyana 7,298 172
Hong Kong 10,086 169
Haiti 11,181 243
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 359,574 11,968
Iceland 5,981 29
Iran 1,372,977 57,383
Iraq 613,763 12,993
Ireland 187,554 2,970
Italy 2,466,813 85,461
Jamaica 14,879 336
Japan 360,661 5,019
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 61,008 1,111
Liechtenstein 2,441 52
Madagascar 18,743 279
Malta 16,658 251
Mayotte 7,250 58
Mongolia 1,643 2
Myanmar 137,574 3,062
New Caledonia 44 0
Niue 0 0
Jordan 320,453 4,224
S. Korea 75,521 1,360
Lebanon 279,597 2,320
Lithuania 176,624 2,649
Malawi 19,395 508
Marshall Islands 4 0
Kenya 99,983 1,744
Mexico 1,763,219 149,614
Kyrgyzstan 83,971 1,401
Montenegro 58,316 768
Kiribati 0 0
Liberia 1,914 84
Laos 41 0
Macao 47 0
Libya 113,688 1,763
Maldives 14,993 51
North Macedonia 90,654 2,785
Mauritania 16,397 416
Mali 7,983 323
Mauritius 556 10
Namibia 32,425 319
Pakistan 534,041 11,318
Moldova 156,202 3,361
New Zealand 2,288 25
Morocco 466,289 8,150
Norfolk Island 0 0
Nepal 269,450 2,001
Paraguay 127,652 2,617
Niger 4,353 151
Monaco 1,357 9
Mozambique 32,418 305
Netherlands 948,933 13,540
Norway 61,082 544
Nigeria 121,566 1,504
Portugal 636,190 10,469
Oman 133,044 1,521
Russia 3,719,400 69,462
Saint Lucia 810 11
San Marino 2,874 65
Palau 0 0
Seychelles 1,033 3
Peru 1,099,013 39,777
Slovenia 157,830 3,360
Puerto Rico 39 2
South Sudan 3,788 64
Rwanda 12,975 174
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 1,146 12
Taiwan 889 7
Sao Tome and Principe 1,188 17
Togo 4,662 75
Sierra Leone 3,139 77
Turkey 2,429,605 25,073
Solomon Islands 17 0
Ukraine 1,194,328 21,924
Spain 2,603,472 55,441
Uruguay 37,633 376
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 114 1
Tajikistan 13,308 90
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 78,429 621
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 31,320 1,005
Kazakhstan 178,454 2,403
Kuwait 161,285 952
Lesotho 7,656 123
Luxembourg 49,704 564
Malaysia 183,801 678
Martinique 6,327 44
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 13 1
Nauru 0 0
Nicaragua 6,204 168
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 311,244 5,063
Pitcairn 0 0
Réunion 9,701 45
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 24,727 575
Sint Maarten 1,753 27
South Africa 1,412,986 40,874
Sudan 26,279 1,603
Switzerland 509,279 9,065
Thailand 13,687 75
Trinidad and Tobago 7,473 134
Tuvalu 0 0
USA 25,702,125 429,490
Venezuela 123,709 1,148
Papua New Guinea 835 9
Poland 1,475,445 35,363
Romania 711,010 17,776
Saint Kitts and Nevis 35 0
Samoa 2 0
Serbia 383,603 3,886
Slovakia 236,476 4,068
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 8,057 149
Syria 13,628 885
Timor-Leste 67 0
Tunisia 197,373 6,234
Uganda 39,149 317
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 1,548 35
Palestine 155,414 1,791
Philippines 513,619 10,242
Qatar 149,019 248
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 16 0
Saudi Arabia 366,371 6,352
Singapore 59,352 29
Somalia 4,754 130
Sri Lanka 58,430 283
Sweden 547,166 11,005
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 1,287 7
UK 3,647,463 97,939
Vanuatu 1 0
Wallis and Futuna 4 0
Zambia 45,337 639
Western Sahara 10 1
Yemen 2,118 615
Total (World) 99,443,753 2,137,572

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။