ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 356 6
Cambodia 243 0
Indonesia 116,871 5,452
Laos 20 0
Malaysia 9,023 125
Thailand 3,328 58
Vietnam 672 8
Philippines 115,980 2,123
Singapore 54,254 27
Total (ASEAN) 300,747 7,799

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 4,918,770 160,318
Brazil 2,808,076 96,096
India 1,910,681 39,856
Russia 866,627 14,490
South Africa 521,318 8,884
Mexico 449,961 48,869
Peru 439,890 20,007
Chile 362,962 9,745
Spain 349,894 28,498
Colombia 334,979 11,315
Total (Top 10 infected countries) 12,963,158 438,078

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 36,829 1,294
Albania 5,750 176
American Samoa 0 0
Algeria 32,504 1,248
Andorra 939 52
Angola 1,344 59
Anguilla 3 0
Antigua and Barbuda 92 3
Antarctica 0 0
Australia 19,444 247
Austria 21,566 719
Bahrain 42,132 153
Bangladesh 246,674 3,267
Benin 1,914 38
Belize 72 2
Argentina 213,535 3,979
Armenia 39,586 770
Bosnia and Herzegovina 12,856 373
Aruba 132 3
Azerbaijan 32,910 473
Bahamas 715 14
Brunei 141 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 68,250 574
Barbados 132 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 157 9
Belgium 70,648 9,852
Cameroon 17,718 391
Bhutan 105 0
Bolivia 83,361 3,320
Cambodia 243 0
CAR 4,618 59
Botswana 804 2
Chad 938 75
Bulgaria 12,414 415
Bouvet Island 0 0
Brazil 2,808,076 96,096
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 334,979 11,315
Canada 117,792 8,958
Burkina Faso 1,153 54
Burundi 395 1
Costa Rica 19,837 181
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 203 1
Cook Islands 0 0
China 84,491 4,634
Curaçao 29 1
Cyprus 1,180 19
Christmas Island 0 0
Chile 362,962 9,745
Dominican Republic 74,295 1,213
Comoros 388 7
Congo 3,546 58
DRC 9,178 215
Dominica 18 0
Equatorial Guinea 4,821 83
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 5,318 154
Cuba 2,701 88
Eritrea 282 0
Czechia 17,286 383
Denmark 14,073 616
Djibouti 5,248 59
Fiji 27 1
Faroe Islands 0 0
El Salvador 18,701 498
Egypt 94,752 4,912
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 64 0
Ecuador 87,963 5,808
Ghana 37,812 191
Estonia 2,113 63
Ethiopia 19,877 343
Germany 213,080 9,239
Falkland Islands 13 0
Finland 7,512 331
Grenada 24 0
France 192,334 30,296
Guadeloupe 272 14
Gabon 7,646 51
French Guiana 7,998 45
Guinea 7,489 48
Gambia 671 14
Guinea-Bissau 1,981 27
Honduras 44,299 1,400
Gibraltar 189 0
Georgia 1,197 17
Greece 4,855 209
Greenland 14 0
Vatican City 12 0
Guatemala 52,365 2,037
Indonesia 116,871 5,452
Guernsey 0 0
India 1,910,681 39,856
Guam 32 1
Isle of Man 336 24
Israel 76,763 564
Guyana 497 22
Hong Kong 3,755 43
Haiti 7,532 171
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 4,564 599
Iceland 1,918 10
Iran 314,786 17,617
Iraq 134,722 5,017
Ireland 26,253 1,763
Italy 248,419 35,171
Jamaica 920 12
Japan 39,858 1,016
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 1,257 32
Liechtenstein 89 1
Madagascar 11,895 123
Malta 890 9
Mayotte 3,023 39
Mongolia 293 0
Myanmar 356 6
New Caledonia 22 0
Niue 0 0
Jordan 1,224 11
S. Korea 14,456 302
Lebanon 5,271 65
Lithuania 2,147 81
Malawi 4,361 128
Marshall Islands 0 0
Kenya 23,202 388
Mexico 449,961 48,869
Kyrgyzstan 38,110 1,438
Montenegro 3,361 53
Kiribati 0 0
Liberia 1,216 78
Laos 20 0
Macao 46 0
Libya 4,224 96
Maldives 4,446 19
North Macedonia 11,202 505
Mauritania 6,418 157
Mali 2,543 124
Mauritius 344 10
Namibia 2,470 12
Pakistan 281,136 6,014
Moldova 25,814 810
New Zealand 1,569 22
Morocco 27,217 417
Norfolk Island 0 0
Nepal 21,009 58
Paraguay 5,852 59
Niger 1,152 69
Monaco 123 4
Mozambique 2,029 15
Netherlands 55,955 6,150
Norway 9,362 256
Nigeria 44,433 910
Portugal 51,681 1,739
Oman 79,159 421
Russia 866,627 14,490
Saint Lucia 25 0
San Marino 699 42
Palau 0 0
Seychelles 114 0
Peru 439,890 20,007
Slovenia 2,208 124
Puerto Rico 39 2
South Sudan 2,437 47
Rwanda 2,099 5
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 53 3
Taiwan 476 7
Sao Tome and Principe 875 15
Togo 988 19
Sierra Leone 1,855 67
Turkey 234,934 5,765
Solomon Islands 0 0
Ukraine 75,490 1,788
Spain 349,894 28,498
Uruguay 1,300 37
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 8 1
Tajikistan 7,583 61
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 27,314 167
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 4,221 81
Kazakhstan 94,882 1,058
Kuwait 68,774 465
Lesotho 726 21
Luxembourg 6,917 118
Malaysia 9,023 125
Martinique 269 15
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 13 1
Nauru 0 0
Nicaragua 3,902 123
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 69,424 1,522
Pitcairn 0 0
Réunion 669 4
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 10,432 214
Sint Maarten 150 16
South Africa 521,318 8,884
Sudan 11,780 763
Switzerland 35,746 1,981
Thailand 3,328 58
Trinidad and Tobago 194 8
Tuvalu 0 0
USA 4,918,770 160,318
Venezuela 21,438 187
Papua New Guinea 114 2
Poland 48,789 1,756
Romania 55,241 2,480
Saint Kitts and Nevis 17 0
Samoa 0 0
Serbia 26,738 605
Slovakia 2,417 29
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 1,981 27
Syria 892 46
Timor-Leste 25 0
Tunisia 1,584 51
Uganda 1,203 5
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 672 8
Palestine 12,770 88
Philippines 115,980 2,123
Qatar 111,538 177
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 4 0
Saudi Arabia 281,456 2,984
Singapore 54,254 27
Somalia 3,220 93
Sri Lanka 2,834 11
Sweden 81,181 5,747
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 116 2
UK 306,293 46,299
Vanuatu 0 0
Wallis and Futuna 0 0
Zambia 6,793 173
Western Sahara 10 1
Yemen 1,760 506
Total (World) 18,642,574 704,198

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။