ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide

 
ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကမာၻတစ္ဝွမ္းလုံးရွိ ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ခံရမႈ ကိန္းဂဏန္းမ်ား - Real Time Covid-19 Data for Myanmar, ASEAN and World Wide
 
 

ျမန္မာနုိင္ငံနွင့္ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Myanmar 38,502 945
Cambodia 286 0
Indonesia 373,109 12,857
Laos 24 0
Malaysia 22,225 193
Thailand 3,709 59
Vietnam 1,141 35
Philippines 362,243 6,747
Singapore 57,933 28
Total (ASEAN) 859,172 20,864

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
USA 8,521,465 226,204
India 7,651,107 115,950
Brazil 5,274,817 154,888
Russia 1,447,335 24,952
Spain 1,029,668 34,210
Argentina 1,018,999 27,100
Colombia 974,139 29,272
France 930,745 33,885
Peru 874,118 33,875
Mexico 860,714 86,893
Total (Top 10 infected countries) 28,583,107 767,229

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

ကူးစက္ခံရမႈ အမ်ားဆုံး ၁၀ ႏိုင္ငံ၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

ႏိုင္ငံ ကူးစက္ ေသဆုံး
Afghanistan 40,510 1,501
Albania 17,651 458
American Samoa 0 0
Algeria 54,829 1,873
Andorra 3,623 62
Angola 8,049 251
Anguilla 3 0
Antigua and Barbuda 119 3
Antarctica 0 0
Australia 27,444 905
Austria 69,409 925
Bahrain 78,533 305
Bangladesh 391,586 5,699
Benin 2,496 41
Belize 2,886 45
Argentina 1,018,999 27,100
Armenia 68,530 1,121
Bosnia and Herzegovina 35,389 1,017
Aruba 4,355 34
Azerbaijan 45,879 635
Bahamas 5,923 124
Brunei 147 3
Bonaire, Sint Eustatius and Saba 0 0
Belarus 88,909 937
Barbados 222 7
British Indian Ocean Territory 0 0
Bermuda 188 9
Belgium 240,159 10,489
Cameroon 21,570 425
Bhutan 331 0
Bolivia 140,037 8,526
Cambodia 286 0
CAR 4,858 62
Botswana 5,609 21
Chad 1,399 93
Bulgaria 31,863 1,019
Bouvet Island 0 0
Brazil 5,274,817 154,888
Cocos (Keeling) Islands 0 0
Colombia 974,139 29,272
Canada 203,688 9,794
Burkina Faso 2,406 65
Burundi 550 1
Costa Rica 97,922 1,222
Cape Verde 0 0
Cayman Islands 235 1
Cook Islands 0 0
China 85,715 4,634
Curaçao 759 1
Cyprus 2,839 25
Christmas Island 0 0
Chile 494,478 13,702
Dominican Republic 121,973 2,204
Comoros 504 7
Congo 5,156 92
DRC 11,066 303
Dominica 33 0
Equatorial Guinea 5,074 83
Côte d'Ivoire 0 0
Croatia 28,287 393
Cuba 6,305 127
Eritrea 452 0
Czechia 193,946 1,619
Denmark 36,373 688
Djibouti 5,499 61
Fiji 33 2
Faroe Islands 0 0
El Salvador 31,975 933
Egypt 105,705 6,142
French Southern Territories 0 0
French Polynesia 4,548 16
Ecuador 154,115 12,404
Ghana 47,461 312
Estonia 4,171 71
Ethiopia 90,490 1,371
Germany 380,898 9,955
Falkland Islands 13 0
Finland 14,071 351
Grenada 27 0
France 930,745 33,885
Guadeloupe 7,329 115
Gabon 8,884 54
French Guiana 10,268 69
Guinea 11,538 70
Gambia 3,655 118
Guinea-Bissau 2,403 41
Honduras 90,232 2,582
Gibraltar 608 0
Georgia 21,208 172
Greece 26,469 528
Greenland 16 0
Vatican City 27 0
Guatemala 102,219 3,546
Indonesia 373,109 12,857
Guernsey 0 0
India 7,651,107 115,950
Guam 32 1
Isle of Man 348 24
Israel 306,503 2,278
Guyana 3,796 114
Hong Kong 5,270 105
Haiti 8,976 231
Heard Island and McDonald Islands 0 0
Jersey 0 0
Hungary 50,180 1,259
Iceland 4,193 11
Iran 539,670 31,034
Iraq 434,598 10,366
Ireland 52,256 1,865
Italy 434,449 36,705
Jamaica 8,374 174
Japan 93,480 1,676
Korea, Democratic People's Republic of 0 0
Latvia 3,609 47
Liechtenstein 235 1
Madagascar 16,810 238
Malta 4,871 46
Mayotte 4,159 43
Mongolia 327 0
Myanmar 38,502 945
New Caledonia 27 0
Niue 0 0
Jordan 40,972 414
S. Korea 25,424 450
Lebanon 64,336 531
Lithuania 8,239 120
Malawi 5,861 182
Marshall Islands 0 0
Kenya 45,647 842
Mexico 860,714 86,893
Kyrgyzstan 53,459 1,118
Montenegro 15,892 247
Kiribati 0 0
Liberia 1,384 82
Laos 24 0
Macao 46 0
Libya 51,625 765
Maldives 11,271 37
North Macedonia 24,196 850
Mauritania 7,634 163
Mali 3,411 132
Mauritius 419 10
Namibia 12,367 132
Pakistan 324,744 6,692
Moldova 67,958 1,617
New Zealand 1,912 25
Morocco 179,003 3,027
Norfolk Island 0 0
Nepal 139,129 765
Paraguay 56,073 1,231
Niger 1,212 69
Monaco 271 2
Mozambique 11,190 78
Netherlands 244,391 6,814
Norway 16,772 278
Nigeria 61,630 1,125
Portugal 103,736 2,213
Oman 111,033 1,122
Russia 1,447,335 24,952
Saint Lucia 36 0
San Marino 766 42
Palau 0 0
Seychelles 149 0
Peru 874,118 33,875
Slovenia 14,473 192
Puerto Rico 39 2
South Sudan 2,847 55
Rwanda 4,996 34
Svalbard and Jan Mayen 0 0
Saint Martin 531 8
Taiwan 544 7
Sao Tome and Principe 933 15
Togo 2,104 51
Sierra Leone 2,336 73
Turkey 351,413 9,445
Solomon Islands 3 0
Ukraine 315,826 5,927
Spain 1,029,668 34,210
Uruguay 2,623 52
Swaziland 0 0
British Virgin Islands 71 1
Tajikistan 10,574 80
Tokelau 0 0
Turkmenistan 0 0
United Arab Emirates 0 0
Uzbekistan 64,010 534
U.S. Virgin Islands 17 0
Zimbabwe 8,187 233
Kazakhstan 109,766 1,796
Kuwait 117,718 714
Lesotho 1,918 43
Luxembourg 11,241 136
Malaysia 22,225 193
Martinique 2,257 24
Micronesia, Federated States of 0 0
Montserrat 13 1
Nauru 0 0
Nicaragua 5,434 155
Northern Mariana Islands 0 0
Panama 125,739 2,585
Pitcairn 0 0
Réunion 4,921 17
Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha 0 0
Saint Vincent Grenadines 0 0
Senegal 15,459 320
Sint Maarten 756 22
South Africa 706,304 18,656
Sudan 13,724 836
Switzerland 91,763 2,145
Thailand 3,709 59
Trinidad and Tobago 5,333 98
Tuvalu 0 0
USA 8,521,465 226,204
Venezuela 87,644 747
Papua New Guinea 581 7
Poland 202,579 3,851
Romania 186,254 5,996
Saint Kitts and Nevis 19 0
Samoa 0 0
Serbia 36,608 780
Slovakia 33,602 98
South Georgia and the South Sandwich Islands 0 0
Suriname 5,144 109
Syria 5,180 254
Timor-Leste 29 0
Tunisia 44,450 711
Uganda 10,788 97
United States Minor Outlying Islands 0 0
Vietnam 1,141 35
Palestine 48,129 421
Philippines 362,243 6,747
Qatar 129,944 224
Saint Barth 0 0
Saint Pierre Miquelon 16 0
Saudi Arabia 342,968 5,217
Singapore 57,933 28
Somalia 3,890 101
Sri Lanka 5,811 13
Sweden 106,380 5,922
Tanzania 509 21
Tonga 0 0
Turks and Caicos 698 6
UK 762,542 43,967
Vanuatu 0 0
Wallis and Futuna 1 0
Zambia 15,982 346
Western Sahara 10 1
Yemen 2,057 597
Total (World) 40,946,447 1,129,693

ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံး၏ ကူးစက္သူဦးေရႏွင့္ ေသဆုံးသူဦးေရ အခ်ိဳးအစား

Data Source - World Health Organization (WHO)

 
 
 

COVID-19 ႏွင့္ပတ္သတ္၍ သိခ်င္သည္မ်ားကို ေမးျမန္းလိုပါက က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၏ COVID Call Centre ျဖစ္ေသာ 2019 သို႔ ဖုန္းေခၚဆိုခ (အခမဲ့) ျဖင့္ ေခၚဆိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ (ဖုန္းတြင္ 2019 ကို ႏွိပ္၍ ေခၚဆိုပါရန္။) တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံသားေကာင္း ပီသစြာျဖင့္ ေနာက္ေျပာင္ေခၚဆိုျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ေခၚဆိုျခင္းမ်ား မျပဳၾကရန္ အထူးေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။


ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ားႏွင့္ ခုခံကာကြယ္ပုံမ်ားကို ဤေနရာတြင္ ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။


iMyanmarHouse.com သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ Coronavirus အၿပီးတိုင္တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ က်ရာက႑မွ ျပည္သူမ်ားအားလုံးအတြက္ မွန္ကန္ေသာ သတင္းမ်ားကို အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ေဖာ္ျပေပးေနပါသည္။ မွန္ကန္ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ သတင္းမ်ားကိုသာ အယ္ဒီတာအဖြဲ႕မွ ေဖာ္ျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္စုံတစ္ရာ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိပါက iMyanmarHouse.com သို႔ ဤေနရာတြင္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။