အိမ္ၿခံေျမ အေမးေျဖမ်ား

အိမ္ၿခံေျမအေမးအေျဖ ရွာရန္

ေရႊေပါကၠံ၊ ေမတၱာလမ္း၊ (၁၅) ရပ္ကြက္၊ တန္ဖိုးသင့္အိုးအိမ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ရွိပါသလား? တခ်ိဳ႕က ဆုိင္ခန္းေတြ ဖြင့္ေနက်လို႔ပါ။

ေမးသူ - Saw New Oo

မိမိပိုင္ေျမကြက္ေပၚတြင္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္လိုလွ်င္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန(အေဆာက္အအံု) သို႔ ေဆာက္လုပ္လို႔ေသာ အေဆာက္အအံုပံုစံအတိုင္း အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ခြင့္တင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ- ဘယ္ႏွစ္ထပ္ေဆာက္လုပ္လိုသည္၊...

ရန္ကုန္တိုင္း၊ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၃ ရပ္ကြက၊္ သီတာလမ္းထဲမွာ ဘယ္ႏွစ္ထပ္အျမင့္ထိေဆာက္လို႔ရပါသလဲ႐ွင္။ ၅ ထပ္ေဆာက္လို႔ရႏိုင္လား႐ွင္။

ေမးသူ - Aeindra Moe Pwint Phyu

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု)သို႔ အေဆာက္အအံုေဆာက္ လုပ္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားရပါတယ္။ ထိုသို႔ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ေျမကို...

မိမိၿခံဝင္းအတြင္းမွာ မိမိဘာသာအခိုင္အမာလူေနအေဆာက္အဦးကို ၿခံအျပည့္နီးပါးေဆာက္ခြင့္ရိွပါသလား။ေျမဘယ္ေလာက္ခ်န္ထားရပါမလဲ။ ၿခံစည္းရိုးနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ခြာထားရပါမလဲ။ ၿခံအက်ယ္အဝန္း (ေပ ၄၀x ေပ ၆၀) ပါ ေနရာက ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ လူေနရပ္ကြက္ပါဆရာ။

ေမးသူ - ေဒၚသီရိရွိန္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ပိုင္နက္အတြင္း အေဆာက္အဦေဆာက္လုပ္မည္ဆိုပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအံု) တြင္ အေဆာက္အအံုေဟာင္းရွိပါက ဖ်က္သိမ္းခြင့္တင္၍လည္းေကာင္း၊ အေဆာက္အအံုအသစ္ေဆာက္လုပ္ရန္အတြက္...

႐ြာေျမပါ ေျပစာဂရန္ ဘာမွမ႐ွိေသးပါဘူးဘုရားေက်ာင္းက ႏွစ္ (၄၀) ႐ွိပါၿပီ သာသနာ့ေျမေလွ်ာက္ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားသိခ်င္ပါတယ္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

ေမးသူ - မေအးသူဇာ

သာသနာ့ေျမကို ေလွ်ာက္ထားလိုတယ္ဆိုလွ်င္ ခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ေလွ်ာက္ ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဌာနမွ ေအာက္ပါအတိုင္း လိုအပ္သလို စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ၿပီး အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ စာအုပ္ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခြန္လြတ္ေျမဂရန္ဆိုတာ (က) ဝင္ေငြမရွိေသာ...

အိမ္ႏွင့္ေျမကြက္ အမည္ေပါက္ေျပာင္းလွ်င္ လိုအပ္ေသာစာ႐ြက္စာတမ္းနဲ႔အခ်က္အလက္ေတြ သိခ်င္ပါတယ္႐ွင့္ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေျဖၾကားေပးပါ။ အထူးသျဖင့္လႊဲေျပာင္းလက္ခံယူမယ့္ကာယကံ႐ွင္ရဲ႕ လက္မွတ္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားဘယ္ေလာက္ထိလိုလဲ သိခ်င္ပါတယ္႐ွင့္။ ေက်းဇူးပါ

ေမးသူ - မေမသူ

ဂရန္ေျမကြက္ကို အမည္ေပါက္ေျပာင္းလဲရန္အတြက္ ေအာက္ပါစာရြက္စာတမ္းေတြလိုအပ္ပါတယ္။ - ေျမငွားဂရန္မူရင္း - အေရာင္းေျမပံု/ေျမရာဇ၀င္ - ၀င္ေငြခြန္ထမ္းေဆာင္ထားသည့္ ပတခ ၀င(၈)ေျပစာ - တံဆိပ္ေခါင္းခြန္လံုေလာက္စြာထမ္းေဆာင္ထားသည့္ေျပစာႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္း -...