အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားေမးရန္

အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ သင္သိလိုသမွ် ေမးခြန္းမ်ားကုိ ေမးႏိုင္ပါသည္။ iMyanmarHouse.com မွ အသိပညာရွင္မ်ားက ျပန္လည္ ေျဖဆုိေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေအာက္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ပို႔ႏိုင္ပါသည္။ အိမ္ျခံေျမ ကိစၥအဝဝနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-966901767, 09-268022352 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ေမးခြန္းေမးပါက အေၾကာင္းအရာ ျပည့္ျပည့္စံုစံု ေဖာ္ျပ၍ ေမးရန္လိုပါသည္။ အေၾကာင္းအရာ မျပည့္စံုပါက ျပန္လည္ ေျဖၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။