အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 725 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 1556 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 3517 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း 5639 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း 5810 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 3925 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း 4972 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း 21066 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 726 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1556 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3516 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5686 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6021 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3925 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4972 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 24438 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 560 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3738 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4628 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3584 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 7500 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3900 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5400 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 12000 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 627 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3634 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3667 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 750 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3225 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 350 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2900 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2200 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 4000 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 7500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 743 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2707 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 710 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3038 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 9000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 712 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3156 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5834 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4250 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 715 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2985 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3850 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3475 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3050 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3474 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5475 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1080 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2650 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 780 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3034 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7250 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 646 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3038 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6186 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 605 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3440 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5191 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5634 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2980 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3100 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4089 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2382 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4167 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 653 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1280 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4785 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5175 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 4300 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 7000 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 23000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4317 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2977 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 2767 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 380 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2498 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3750 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1469 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5550 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 760 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3319 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6034 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3567 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 555 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5327 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4110 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 647 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3148 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5574 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5240 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 310 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5714 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4354 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4522 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 642 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3311 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5212 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6290 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2550 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5167 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6463 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 633 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1370 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4985 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3961 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4434 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 648 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1400 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2636 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5171 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7015 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 665 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1400 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3138 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3837 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 658 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2558 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3892 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4497 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 235 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3170 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4770 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4750 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 2500 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 7500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 627 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 9500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 850 သိန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4229 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4334 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1583 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 4 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 17 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း 34 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း 26 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 36 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း 62 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း 137 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 4 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 36 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 63 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 137 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် October 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 80 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 75 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 38 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 38 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 94 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 120 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 39 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 39 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 44 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 51 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 9 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 70 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 69 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 46 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 58 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 58 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 60 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 170 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 4 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 62 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 120 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 70 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 1 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 9 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 68 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 69 သိန်း