အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 629 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 1340 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်းစျေးနှုန်း 3017 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်းစျေးနှုန်း 4789 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်းစျေးနှုန်း 4167 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်းစျေးနှုန်း 2615 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်းစျေးနှုန်း 4968 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်းစျေးနှုန်း 15950 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 631 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1340 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3016 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4829 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4327 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2934 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5095 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 11900 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 370 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3400 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4232 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3028 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 29000 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 590 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4675 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3914 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 22000 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 606 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2581 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 673 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 688 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1100 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2968 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3200 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 678 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2669 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 665 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3407 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 6000 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6100 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 719 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1270 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2973 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5786 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 714 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2967 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5434 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7742 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 800 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1325 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2939 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5795 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7428 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1400 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3424 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 587 သိန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2912 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 669 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1500 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3163 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4625 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 7475 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 450 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1200 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3171 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5559 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5900 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3330 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3814 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2424 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 5000 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4343 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 694 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1288 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4729 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4185 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 12750 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 550 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3720 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3322 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2500 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5364 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 360 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2367 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3575 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1827 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4220 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 725 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2852 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4284 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6600 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 618 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2500 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5300 သိန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 5735 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 571 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3089 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 7058 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6089 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4870 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3976 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 5646 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 459 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1350 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2978 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5932 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6107 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2250 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4620 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3528 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 3500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 697 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3067 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3792 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3095 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 2500 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 699 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1343 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2666 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4622 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4591 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1200 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 3700 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 627 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1350 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2895 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5204 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 6543 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 672 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1284 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3250 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4201 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3919 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 208 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2923 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4959 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3020 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒလမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3050 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 499 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4860 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2400 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2967 သိန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4300 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှည်းကူးမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4539 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 3690 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 1534 သိန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 6500 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 3 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါးစျေးနှုန်း 16 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါးစျေးနှုန်း 29 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါးစျေးနှုန်း 23 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါးစျေးနှုန်း 35 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါးစျေးနှုန်း 48 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါးစျေးနှုန်း 127 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 48 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 127 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း

မြို့နယ်အလိုက် May 2023 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
လသာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
ကျောက်တံတားမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ပန်းပဲတန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
အလုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
စမ်းချောင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 33 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 36 သိန်း
ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 150 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 120 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
တာမွေမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ရန်ကင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
ဒဂုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 37 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 50 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် တောင်ပိုင်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 32 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း
ဒဂုံမြို့သစ် ဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 66 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 16 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 31 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 24 သိန်း
လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 60 သိန်း
လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 53 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 18 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 65 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 110 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 58 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 45 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 43 သိန်း
တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 55 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 13 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 30 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 26 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 35 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 5 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
သာကေတမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 52 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 11 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
သံလျင်မြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 40 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 2 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 21 သိန်း
ဒေါပုံမြို့နယ်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 25 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မှော်ဘီမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 65 သိန်း
ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရွှေပြည်သာမြို့နယ်ရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 46 သိန်း