အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ


မြန်မာနိုင်ငံ၏ December 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 595 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1255 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2979 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4538 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3504 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2963 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4672 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15534 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် December 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 596 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1256 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2979 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4549 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3694 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 2963 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4737 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 17000 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 465 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3267 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4280 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 2025 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1200 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4608 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4057 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 8000 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ December 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 27 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 49 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 200 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် December 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 14 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 22 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 49 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အငှါး စျေးနှုန်း 200 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 19 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 23 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 8 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 10 သိန်း