အိမ်ခြံမြေ စျေးနှုန်း အတက်အကျ အညွှန်းကိန်းများ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ၃ နှစ် အတွင်း ပျမ်းမျှ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်းများ


မြန်မာနိုင်ငံ၏ November 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 600 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1271 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2953 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4617 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3396 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1554 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4252 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 13985 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် November 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အရောင်း စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 601 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 1271 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 2953 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4610 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 3468 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 1628 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အရောင်း စျေးနှုန်း 4293 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 15335 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အရောင်း စျေးနှုန်း 478 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အရောင်း စျေးနှုန်း 3000 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 5014 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4661 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အရောင်း စျေးနှုန်း 4800 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အရောင်း စျေးနှုန်း 4031 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ ဟိုတယ် ၊ စားသောက်ဆိုင် အရောင်း စျေးနှုန်း 11500 သိန်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ November 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
မြန်မာနိုင်ငံရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 47 သိန်း

တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အလိုက် November 2022 အတွက် ပျမ်းမျှ အိမ်ခြံမြေ အငှါး စျေးနှုန်းများ

ပျမ်းမျှ စျေးနှုန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 15 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 28 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 29 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 34 သိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ စက်မှုဇုန် အငှါး စျေးနှုန်း 47 သိန်း
   
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ တိုက်ခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 3 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မီနီကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 6 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ဒို အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 12 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း အငှါး စျေးနှုန်း 17 သိန်း
   
နေပြည်တော်ရှိ လုံးချင်းအိမ် အငှါး စျေးနှုန်း 7 သိန်း
နေပြည်တော်ရှိ မြေကွက် ၊ ခြံကွက် အငှါး စျေးနှုန်း 20 သိန်း