အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ


(၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။)၁၃၈၁ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္(၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္) ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း (၁)အမည္၊ စတင္အာဏတည္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။(က) ဤဥပေဒကို...

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒ


(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၀။) ၁၃၇၃ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)[ ျပင္ဆင္ း 11.09.2018] ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း (၁)အမည္နွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ဤဥပေဒကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား...

ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ (၁.၁၀.၂၀၁၆ ထိ ျပင္ဆင္ျပီး )


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ေရးဝန္ၾကီးဌာနျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ(၁.၁၀.၂၀၁၆ ထိ ျပင္ဆင္ျပီး)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုနွစ္)


(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄ ။) ၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၂ ရက္ (၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ၁။ ဤဥပေဒကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ...

၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး (ျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ


၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ အက္ဥပေဒမ်ား [ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၂၀။ ][ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္]   ေအာက္ပါအတိုင္း အက္ဥပေဒအျဖစ္ ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ၁။ ။ ဤအက္ဥပေဒကို ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ ၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး (ျပင္ဆင္ခ်က္)အက္ဥပေဒ ဟု...

၁၉၄၀ ျပည့္နွစ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းနည္းဥပေဒမ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္


အခန္း (၁) ၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားအား ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းနည္းဥပေဒမ်ားဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ၂။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္- (က) အက္ဥပေဒဆိုသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒကို ဆိုသည္။ (ခ) ပုဒ္မဆိုသည္မွာ ဤဥပေဒ၏ ပုဒ္မကို ဆုိသည္။ (ဂ)...

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ


ႏုိင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးေကာင္စီသည္ ေအာက္ပါဥပေဒကုိ ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။   ၁။ ဤဥပေဒကို မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။ ၂။ မေရႊ႔႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း...

မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒ


ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဥပေဒကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သည္ ေအာက္ပါဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း (၁)အမည္နွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ဤဥပေဒကို မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း လႊဲေျပာင္းျခင္းကိုကန္႕သတ္သည့္ ဥပေဒ ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ...

စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း(၁) အမည္၊ စတင္အာဏတည္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ ၁။ ဤဥပေဒကို စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားမွတ္ပံုတင္ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။၂။ ဤဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာျဖင့္ ထုတ္ျပန္သတ္မွတ္သည့္...

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။   အခန္း (၁) အမည္နွင့္အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ဤဥပေဒကို စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။၂။ ဤဥပေဒတြင္ပါရွိေသာ ေအာက္ပါစကားရပ္မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္းအဓိပၸာယ္သက္ေရာက္ေစရမည္- (က)...