အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၈)


ပုဒ္မ ၄၂ (၁) - ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။ပုဒ္မ ၄၂ (၂) - အထက္အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ေယဘုယ်သေဘာကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ ထိုနည္းဥပေဒမ်ားတြင္...

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၃)


  အခန္း (၈)စုေပါင္းပိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား ၂၆။ စုေပါင္းပိုင္သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္(က)    ပုဒ္မ ၂၀ ပါ လႊဲေျပာင္းျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အိမ္ခန္းလႊဲေျပာင္း သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ မွတ္ပံုတင္...

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂)


၁၀။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ရန္အလို႔ငွာ စုေပါင္းပိုင္ေျမ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္လိုသည့္ ေျမသည္ -(က) တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ လူေနအိမ္ရာအျဖစ္ ေဆာက္ လုပ္ခြင့္ ရွိရမည့္အျပင္ ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ ေျမ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ရမည္။(ခ)...

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၁)


စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။)၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလျပည့္ေက်ာ္ ၅ ရက္(၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၉ ရက္)ျပည္ေထာင္စုလအတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း(၁)အမည္ႏွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ဤဥပေဒကို...

အိမ္ၿခံေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၇)


  ပုဒ္မ-၃၀(၁) - ဤအက္ဥပေဒအရ စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ကိစ္ၥအလို႔ငွာ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္သည္ မည္သူကိုမဆို အမိန္႔စာျဖင့္ ေအာက္ပါအတိုင္း ဆင့္ဆိုႏိုင္သည္။(က) ဥပစာတစ္ခုခုကို မည္သည့္ ငွားရမ္းချဖင့္ မည္သည့္နည္းလမ္းအတိုင္း အငွားခ်ထားသည့္ ကိစ္ၥႏွင့္လည္းေကာင္း၊...

အိမ္ၿခံေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၆)


  ပုဒ္မ (၂၂) - မည္သူမဆို ပုဒ္မ (၂၀) ပုဒ္မခြဲ(၁)၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မခြဲ (၂) သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မ (၂၁) ပုဒ္မခြဲ (၁) (၂) (၃) သို႔တည္းမဟုတ္ ပုဒ္မခြဲ(၅) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဆန္႔က်င္လွ်င္ သံုးလထိ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၂၀၀၀၀ိ/- အထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊...

အိမ္ျခံေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ဥပေဒမ်ား (၅)


၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ (အက္ဥပေဒအမွတ္ ၈) အဆက္ပုဒ္မ-၁၆(၂)  အကယ္၍ အိမ္ရွင္ကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ရွင္က အာဏာ လႊဲအပ္ထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္ကိုေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မေတြ႕ရွိလွ်င္ ထိုႏို႔တစ္စာ ကို စာပို႔တိုက္မွ မွတ္ပံုတင္၍...

အိမ္ၿခံေျမသမားတုိ႔ေလ့လာသိရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၄)


  ပုဒ္မ ၁၄ (၁) - အျခားတရားဥပေဒ တစ္ခုခုတြင္ မည္သို႔ပင္ ပါရွိေစကာမူ ပုဒ္မ (၁၃)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ တစ္ဦး တစ္ေယာက္ေသာသူအား ေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ဥပစာကို ျပန္လည္သိမ္း ပိုက္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ ထိုဥပစာအတြက္ ထိုသူအား ႏွင္ထုတ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊...

အိမ္ျခံေျမသမားေတြ သိရွိေလ့လာထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၃)


ပုဒ္မ-၁၀။။ မည္သူမွ်ဥပစာတစ္ခုခုအငွားခ်ထားျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္အသစ္ ျပန္၍ အငွားခ်ထားျခင္းသို႔တည္း မဟုတ္ဆက္လက္ အငွားခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ ငွားရမ္းခအျပင္ေနာက္ထပ္ဒဏ္ေငြ စေပၚေငြသို႔တည္း မဟုတ္ေငြေပးေဆာင္ရန္ မေတာင္းဆိုရ၊သို႔တည္းမဟုတ္ တစ္လအတြက္...

အိမ္ၿခံေျမသမားတုိ႔ေလ့လာသိရွိသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၂)


အိမ္ၿခံေျမသမားေတြ မျဖစ္မေနေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္ ၿမဳိ့ျပဆုိင္ရာငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရးအက္ ဥပေဒကုိဆက္လက္ေရးသား တင္ျပလုိက္ရပါတယ္။ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအတြင္း ၿမဳိ့ႀကီးမ်ားမွာရွိ တဲ့ ေနအိမ္...