အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ


  (၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂ ။)၁၃၈၁ ခုနွစ္၊ တပို႔တြဲလျပည့္ေက်ာ္ ၆ ရက္(၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ၁။ ဤဥပေဒကို လယ္ယာေျမဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။၂။...

လယ္ယာေျမဥပေဒ


(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၁။) ၁၃၇၃ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္  ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။   အခန္း (၁) အမည္၊ စတင္အာဏတည္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ၁။ ဤဥပေဒကို လယ္ယာေျမဥပေဒ ဟု...

စုေပါင္းပိုင္အေဆာင္အအံုဆိုင္ရာနည္းဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးရုံး ေနျပည္ေတာ္ အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၂၆၇/၂၀၁၇ ) ေနျပည္ေတာ္၊ ၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ နတ္ေတာ္လျပည့္ေက်ာ္ (၄) ရက္ (၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္) အခန္း (၁) အမည္နွင့္ အဓိပၸါယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။...

၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ


  [ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၈။ ] ( ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ေမလ ၄ ရက္။ )   ေအာက္ပါအတိုင္း အက္ဥပေဒအျဖစ္ ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။   ၁။    ။ (၁) ဤအက္ဥပေဒကို၊ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒ ဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။ (၂) ပုဒ္မ ၃ ပါ ၿပ႒ာန္းခ်က္မ်ားနွင့္...

လယ္ယာေျမနည္းဥပေဒ


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၂/၂၀၁၂ ၁၃၇၄ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၄ရက္ (၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္)လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာနသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ...

ေျမသိမ္းဆည္းျခင္း၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းနွင့္ ျပည္လည္ထူေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ


(၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၂၄။)၁၃၈၁ ခုနွစ္၊ ဝါေခါင္လျပည့္ေက်ာ္ ၄ ရက္(၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္) ျပည္ေတာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း (၁)အမည္၊ စတင္အာဏတည္ျခင္း၊ သက္ဆိုင္ျခင္းနွင့္ အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။(က) ဤဥပေဒကို...

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒ


(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၁၀။) ၁၃၇၃ ခုနွစ္၊ တန္ခူးလဆန္း ၈ ရက္(၂၀၁၂ ခုနွစ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္)[ ျပင္ဆင္ း 11.09.2018] ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ အခန္း (၁)အမည္နွင့္အဓိပၸာယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ၁။ ဤဥပေဒကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား...

ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ (၁.၁၀.၂၀၁၆ ထိ ျပင္ဆင္ျပီး )


ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းနွင့္ဘ႑ေရးဝန္ၾကီးဌာနျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန ျမန္မာႏိုင္ငံတံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ(၁.၁၀.၂၀၁၆ ထိ ျပင္ဆင္ျပီး)

ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႕ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ (၂၀၁၈ ခုနွစ္)


(၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ ၂၄ ။) ၁၃၈၀ ျပည့္နွစ္၊ ေတာ္သလင္းလဆန္း ၂ ရက္ (၂၀၁၈ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၁ ရက္) ျပည္ေထာင္စုလြတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ၁။ ဤဥပေဒကို ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္နွင့္ေျမရုိင္းမ်ား စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒ...

၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး (ျပင္ဆင္ခ်က္) အက္ဥပေဒ


၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ အက္ဥပေဒမ်ား [ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ အက္ဥပေဒအမွတ္ ၂၀။ ][ ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၅ ရက္]   ေအာက္ပါအတိုင္း အက္ဥပေဒအျဖစ္ ၿပ႒ာန္းလိုက္သည္။ ၁။ ။ ဤအက္ဥပေဒကို ၁၉၆၀ ျပည့္နွစ္ ၊ ျမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွါးရမ္းခၾကီးၾကပ္ေရး (ျပင္ဆင္ခ်က္)အက္ဥပေဒ ဟု...