ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

 • Myanmar Global Business Associatioin Co., Ltd.
 • Global Green Development Company
 • Golden Hexagon Construction Co.,Ltd
 • Mandalay Golden Wing Co., Ltd.
 • Sustain Construction Co.,Ltd
 • Myanmar Agro Exchange Public Co.,Ltd
 • Shwe Taung Group
 • Royal Thazin Nwe Co.,Ltd (Lucky Friends Construction)
 • Real Home Construction Co.,Ltd
 • Myanmar Art Construction Co., Ltd.
 • KT Construction Group
 • PARAMOUNT PROPERTY
 • City Loft
 • i Green Construction