ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

  • i Green Construction
  • Naing Group Capital Co., Ltd.
  • HSL Myanmar Co.,Ltd
  • Mandalay Golden Wing Holding Limited
  • Golden Land Real Estate Developement Co.,Ltd.
  • M.M.M Construction Co.,Ltd.
  • Golden Thitsar Co., Ltd.