ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား

  • KT Construction Group
  • Myanmar Art Construction Co., Ltd.
  • Shwe Taung Group
  • Sustain Construction Co.,Ltd
  • Global Green Development Company
  • Real Home Construction Co.,Ltd
  • i Green Construction
  • Golden Hexagon Construction Co.,Ltd
  • Myanmar Global Business Associatioin Co., Ltd.