အသံုးျပဳနည္း လမ္းညႊန္

ေၾကာ္ျငာကို ဘယ္လို တင္မလဲ?

ေရာင္းရန္ေၾကာ္ျငာ ၊ ငွါးရန္ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အခမဲ့တင္ႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာတင္ရန္အတြက္ အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အေကာင့္ဖြင့္ရန္...
(၁) အေပၚညာဖက္ေထာင့္ရွိ အေကာင့္ဖြင့္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။
(၂) သာမာန္ (သို႔) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္ ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၃) အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ SIGN UP ကို ႏွိပ္ပါ။

ေၾကာ္ျငာတင္ရန္...
(၁) သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) ေၾကာ္ျငာတင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္၍ သင္စိတ္တိုင္းက် ေၾကာ္ျငာတင္ႏိုင္ပါသည္။

သာမာန္အေကာင့္ႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္ မွာ ဘာကြာသလဲ?

iMyanmarHouse.com တြင္ အေကာင့္ဖြင့္ျခင္းမွာ ႏွစ္မ်ိဳးႏွစ္စား ရွိပါသည္။
(၁) သာမာန္အေကာင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။
(၂) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္ ဖြင့္ႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္ အမ်ိဳးအစား ႏွစ္ခုစလံုးမွာ အခမဲ့ (FREE) ျဖစ္ပါသည္။ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို အခမဲ့ တင္ခြင့္ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မွာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ပိုမိုပါဝင္ပါသည္။

ပိုမိုပါဝင္ေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ
(က) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မွ တင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား၏ ညာဖက္ျခမ္းတြင္ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ၏ အခ်က္အလက္မ်ား (ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း ၊ လိပ္စာ အစရွိသည္တို႔) ကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
(ခ) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မ်ားကို အက်ိဳးေဆာင္မ်ား ဟူေသာ Menu ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပျခင္းခံရပါမည္။
(ဂ) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္တိုင္းတြင္ ကိုယ္ပိုင္ သီးသန္႔ စာမ်က္ႏွာ (Page) ရွိပါသည္။
(ဃ) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္မွ တင္ထားေသာ ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွားရန္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို လြယ္ကူစြာ ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။

သာမာန္အေကာင့္မွ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္သို႔ အဆင့္ျမွင့္ (Upgrade) ၍ ရပါသည္။

ေၾကာ္ျငာတြင္ ဓာတ္ပံု ဘယ္လို ထည့္မလဲ?

ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုထည့္၍ ေၾကာ္ျငာပါက စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းၿပီး လူအမ်ား ပို၍ ၾကည့္ၾကပါသည္။

ေၾကာ္ျငာတင္ခ်ိန္တြင္ ဓာတ္ပံုထည့္ရန္...
(၁) ေၾကာ္ျငာတင္ခ်ိန္ တတိယေျမာက္အဆင့္တြင္ ဓာတ္ပံုထည့္ႏိုင္ပါသည္။ ေဖာ္ျပထားေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ဖတ္႐ႈ ႔ပါ။

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ားတြင္ ဓာတ္ပံုထည့္ရန္
(၁) သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၄) ဓာတ္ပံုတင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ဓာတ္ပံုတင္ႏိုင္ပါသည္။

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာထဲရွိ ဓာတ္ပံုကို ဘယ္လို ဖ်က္မလဲ?

သင္တင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာထဲရွိ ဓာတ္ပံုမွာ မွားၿပီးတင္လိုက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ပိုသြား၍ေသာ္လည္းေကာင္း ထိုဓာတ္ပံုကို ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ဓာတ္ပံုဖ်က္ရန္...
(၁) သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၄) ဓာတ္ပံုဖ်က္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ေၾကာ္ျငာထဲရွိ ဓာတ္ပံုကို ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာကို ဘယ္လို ျပင္မလဲ?

သင္တင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာမွာ တစ္ခုခု မွားယြင္းသြားပါက (ဥပမာ ေစ်းႏႈန္းမွားယြင္းျခင္း ၊ အမ်ိဳးအစားမွားယြင္းျခင္း) ေၾကာ္ျငာကို ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာျပင္ရန္...
(၁) သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၄) ေၾကာ္ျငာျပင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ေၾကာ္ျငာကို ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာကို ဘယ္လို ဖ်က္မလဲ?

သင္ေၾကာ္ျငာထားေသာ အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းမ်ား ေရာင္းထြက္သြား၍ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ၊ ငွါးထြက္သြား၍ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ေၾကာ္ျငာကို ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာဖ်က္ရန္...
(၁) သင္၏ အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) တင္ထားၿပီးေသာ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ေရာင္းရန္ (သို႔) ငွါးရန္ကို ေရြးခ်ယ္ပါ။
(၄) ေၾကာ္ျငာဖ်က္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ေၾကာ္ျငာကို ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

ေၾကာ္ျငာကို ဖ်က္တာႏွင့္ ေၾကာ္ျငာကို ေရာင္းၿပီး/ငွါးၿပီးျပဳလုပ္တာ ဘာကြာသလဲ?

တင္ထားေသာ ေၾကာ္ျငာကို
(၁) ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။
(၂) ေရာင္းၿပီး / ငွါးၿပီး ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

(၁) ေၾကာ္ျငာကို ဖ်က္လိုက္ပါက ေၾကာ္ျငာထဲရွိ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားအားလံုးကို ေၾကာ္ျငာၾကည့္သူမ်ားမွ မျမင္ရေတာ့ပါ။ ေၾကာ္ျငာဖ်က္ထားသည္ ဟုသာ ျပပါလိမ့္မည္။

(၂) ေၾကာ္ျငာကို ေရာင္းၿပီး/ငွါးၿပီး ျပဳလုပ္ ပါက ေၾကာ္ျငာထဲရွိ အခ်က္အလက္မ်ားကို ေၾကာ္ျငာၾကည့္သူမွ ျမင္ရပါေသးသည္။ ေရာင္းၿပီး/ငွါးၿပီး ျပဳလုပ္ျခင္း၏ အားသာခ်က္မွာ ေၾကာ္ျငာၾကည့္သူမွ ထိုေၾကာ္ျငာႏွင့္ဆင္တူ အိမ္ၿခံေျမအေၾကာင္း သင့္ထံ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ... သင္၏ လမ္းမေတာ္တြင္ရွိေသာ တိုက္ခန္းကို ေရာင္းၿပီးျပဳလုပ္ထားပါက ေၾကာ္ျငာၾကည့္သူမွ သင့္ထံသို႔ လမ္းမေတာ္ရွိ အျခားေရာင္းရန္ရွိေသာ တိုက္ခန္းမ်ားအေၾကာင္းကို ဆက္သြယ္ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အေကာင့္ထဲဝင္သည့္ စကားဝွက္ (Password) ကို ေမ့သြားပါက ဘယ္လိုလုပ္မလဲ?

အေကာင့္ထဲဝင္သည့္ စကားဝွက္ (Password) ကို ေမ့သြားပါက ထိုစကားဝွက္ကို အသစ္ျပန္ေပး (Password Reset) ႏိုင္ပါသည္။

စကားဝွက္ အသစ္ေပးရန္...
(၁) ဤေနရာ Password Reset သို႔ သြားပါ။
(၂) သင္၏ အေကာင့္ အီးေမးလ္ (gmail) ကို ႐ိုက္ထည့္၍ RESET ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ စကားဝွက္ အသစ္ကို ပို႔ေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။
(၃) သင္၏ အီးေမးလ္သို႔ ဝင္၍ စကားဝွက္အသစ္ကို ယူႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္၏ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လို ျပင္မလဲ?

သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္၏ ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပင္ရန္...
(၁) အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီအေကာင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ကုမၸဏီအခ်က္အလက္မ်ား ျပင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ျပင္ႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္၏ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ (Logo) ကို ဘယ္လို တင္မလဲ?

သင္ပိုင္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီ အေကာင့္၏ ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ (Logo) ကို တင္ႏိုင္ပါသည္။

ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ကို တင္ရန္...
(၁) အေကာင့္ထဲသို႔ ဝင္၍ Dashboard သို႔ သြားပါ။
(၂) အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီအေကာင့္ ကို ႏွိပ္ပါ။
(၃) ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ (Logo) တင္ရန္ ကို ႏွိပ္ပါ။ သင္စိတ္တိုင္းက် ကုမၸဏီအမွတ္တံဆိပ္ကို ႏိုင္ပါသည္။