အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမနဲ႔ ပတ္သက္သူမ်ား သိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၁)


မ်က္ေမွာက္ကာလမွာ ေစ်းကစားဆံုးနဲ႔ ျပႆနာအမ်ားဆံုးဟာလည္းအိမ္၊ ၿခံ၊ေျမျပႆနာ ပါပဲျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္၊ ၿခံ၊ေျမ ဆိုတာ မရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္တဲ့ ပစၥည္း Immoveable Property ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလြယ္တကူလႊဲ ေျပာင္း၊ ေရာင္း၊ ငွား၊ ေပါင္ႏွံ၊ ငွားရမ္း စတဲ့ လက္လႊဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္လို႔...