4555 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒ (၃)

 

အခန္း (၈)
စုေပါင္းပိုင္သူမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာ၀န္မ်ား


၂၆။ စုေပါင္းပိုင္သူ၏ အခြင့္အေရးမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္
(က)    ပုဒ္မ ၂၀ ပါ လႊဲေျပာင္းျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အိမ္ခန္းလႊဲေျပာင္း သည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံတြင္ မွတ္ပံုတင္ ခြင့္ရွိသည္။ အိမ္ခန္းပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို လႊဲေျပာင္းလက္ခံရရွိသူ အမည္သို႔ ေျပာင္းလဲခြင့္ရွိသည္။
(ခ)    ဤဥပေဒႏွင့္အညီ အိမ္ခန္းလႊဲေျပာင္းသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကို မွတ္ပံုတင္ၿပီးသည့္အခါ အိမ္ခန္းကို တရား၀င္ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိ သည္။
(ဂ)    အိမ္ခန္းကို ႏိုင္ငံသားအား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ေရာင္းခ် ခြင့္၊ လဲလွယ္ခြင့္၊ ေပးကမ္းခြင့္၊ စြန္႔လႊတ္ခြင့္၊ ငွားရမ္းခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထားပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္။
(ဃ) (၁) အိမ္ခန္းကို ႏိုင္ငံျခားသားအား တည္ဆဲဥပေဒႏွင့္အညီ ငွားရမ္းခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ထားပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသည္။
    (၂) စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မပိုေသာ အိမ္ခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအား ဤဥပေဒႏွင့္ အညီ ေရာင္းခ်ႏိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(င)    အိမ္ခန္းကို ဘဏ္တြင္ ေပါင္ႏွံခြင့္ရွိသည္။
(စ)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူ၍ မိမိပိုင္အိမ္ခန္း၏ အတြင္းပိုင္းကို စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု၏ မူလပံုစံႏွင့္ ခုိင္ခံ့မႈကို မထိခိုက္ေစဘဲ မိမိ၏ စရိတ္ျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံခြင့္ ႏွင့္ အေသးစားျပင္ဆင္ခြင့္မ်ားရွိသည္။
(ဆ)    အသင္း၏ ရန္ပံုေငြကို စုေပါင္းပိုင္သူအားလံုးႏွင့္အတူ သက္ ဆိုင္ခြင့္ရွိသည္။
(ဇ)    စုေပါင္းပုိင္ေျမကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သာေရး နာေရးကိစ္ၥအတြက္ ယာယီအသံုးျပဳခြင့္ရွိသည္။
(စ်)    အသင္းႏွင့္ ႏွစ္ပတ္လည္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀းႏွင့္ အသင္းသားစံုညီအထူးအစည္းအေ၀းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္၊ အၾကံေပးခြင့္၊ အဆံုးအျဖတ္တစ္ခုအတြက္ မဲေပးခြင့္၊ အမႈ ေဆာင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ေရြး ခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။
၂၇။ စုေပါင္းပိုင္သူ၏ တာ၀န္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္သည္
(က) စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို စီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးအတြက္ မိမိ၏ မူလအခ်ဳိးသင့္ပိုင္ဆိုင္မႈ အစုတန္ဖိုးအလိုက္ အခ်ဳိးက်သတ္မွတ္ထားေသာ ရန္ပံုေငြကို ထည့္၀င္ရမည္။ မိမိပိုင္ဆိုင္သည့္ အိမ္ခန္းကို အငွားခ်ထား ျခင္းျဖစ္လွ်င္ အငွားခ်ထားျခင္းခံရသူႏွင့္ သီးျခားသေဘာတူညီ ခ်က္မရွိပါက မိမိကသာလွ်င္ ရန္ပံုေငြကို ထည့္၀င္ရမည္။
(ခ)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုႏွင့္ စေုပါင္းပိုင္ပစ္ၥည္းမ်ား ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္း ပိုင္အေဆာက္အအံု သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရးစနစ္ ေကာင္းမြန္ ေစေရးအတြက္လည္းေကာင္း စုေပါင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ရန္ တာ၀န္ရွိသည္။
(ဂ)    မိမိပိုင္အိမ္ခန္းကို ငွားရမ္းျခင္း၊ ေပါင္ႏွံျခင္းႏွင့္ တစ္ဦးဦးအား ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ထားျခင္းျပဳပါက အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သို႔ အသိေပး ရမည္။
(ဃ)    အိမ္ခန္းကို ပုဒ္မ ၂၀ ပါ လႊဲေျပာင္းျခင္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ လႊဲ ေျပာင္းျခင္းမျပဳမီ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ သို႔ ႀကိဳတင္အသိေပးရမည္။
(င)    မိမိေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အငွားခ်ထားျခင္းခံရသူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ခန္းကိုအေပါင္ခံ၍ လက္ေရာက္ရယူထားသူေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ၊ မိမိ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထုိင္သူေၾကာင့္ျဖစ္ေစ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ စုေပါင္းပိုင္ပစ္ၥည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးမႈ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက ထိုသူမ်ားႏွင့္ သီးျခားသေဘာတူညီခ်က္ မရွိလွ်င္ မိမိ၌သာ တာ၀န္ရွိသည္။
(စ)    မိမိ၏ အိမ္ခန္းအတြင္းပိုင္ကို အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံျခင္း၊ အေသးစားျပင္ဆင္ျခင္းျပဳရာတြင္ အေဆာက္အအံု၏ မူလပံုစံႏွင့္ ခိုင္ခံ့မႈကို မထိခိုက္ေစရ။
(ဆ)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕၏ သီးျခားခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အိမ္ခန္းကို အျခား နည္းသံုးစြဲျခင္းျပဳႏိုင္သည္။

အခန္း (၉)
စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း


၂၈။ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုး သို႔မဟုတ္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုခုကို မိမိတို႔၏ ဆႏ္ၵအေလ်ာက္ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္လိုလွ်င္ အသင္း၏ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀း သို႔ မဟုတ္ အသင္းသားစံုညီအထူးအစည္းအေ၀းတြင္ အသင္း၀င္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၏ သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္ျဖင့္ ေဆာက္ရြက္ႏိုင္သည္။
၂၉။(က)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ ပုဒ္မ ၂၈ အရ ခ်မွတ္ေသာ သေဘာတူ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ သတ္ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)    သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီသည္ တင္ျပခ်က္ကို စိစစ္ၿပီး လိုအပ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ ညႇိႏိႈင္း၍ အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ ျငင္းပယ္ျခင္းျပဳႏိုင္သည္။
(ဂ)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရရွိပါက သက္ဆိုင္သူမ်ားသိရွိႏိုင္ရန္ သတင္းစာ တြင္ေၾကညာရမည္။
၃၀။(က)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီက အတည္ျပဳသည့္ေန႔မွ ရက္ေပါင္း ၃၀ အတြင္း ယင္းအတည္ျပဳ ခ်က္မိတ္ၱဴႏွင့္ အသင္းသားစံုညီအစည္းအေ၀း သို႔မဟုတ္ အသင္းသားစံုညီအထူးအစည္းအေ၀း၏ သေဘာတူညီဆံုးျဖတ္ ခ်က္မိတ္ၱဴတို႔ကို မွတ္ပံုတင္အရာရွိထံသို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)    မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ သက္ဆိုင္ရာ မွတ္ပံုတင္စာအုပ္တြင္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲျခင္း သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ျခင္း ျပဳလုပ္ရမည္။
၃၁။(က)    အမႈေဆာင္အဖြဲ႕သည္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ အတည္ျပဳခ်က္ႏွင့္အညီ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုကို အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံု တစ္ခုလံုးကိုျဖစ္ေစ၊ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ ၿဖိဳဖ်က္ၿပီး မူလပံုစံအတိုင္း အသစ္ျပန္လည္ေဆာက္ လုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း ယင္းစုေပါင္းပိုင္ေျမႏွင့္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုမွ ဖယ္ရွားေပးရန္ ပ်က္ကြယ္သူမ်ား၏ စာရင္းကို ဦးစီးဌာနသို႔ တင္ျပရမည္။
(ခ)    ဦးစီးဌာနသည္ ပုဒ္မခြဲ(က) အရ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လံုျခံဳေရးအတြက္ လိုအပ္ပါက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အကူ အညီကို ရယူဖယ္ရွားႏိုင္သည္။
၃၂။(က)    စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံုသည္ ေဘးအႏ္ၲရာယ္ရွိေသာ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ သက္ဆိုင္ရာက သတ္မွတ္လာလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ၿဖိဳဖ်က္ရမည္။
(ခ)    ထိုသို႔ ၿဖိဳဖ်က္ခဲ့သည့္ စုေပါင္းပိုင္ေျမေပၚတြင္ စုေပါင္းပိုင္ အေဆာက္အအံုအျဖစ္ ျပန္လည္ေဆာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းအသံုးျပဳျခင္းမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္နည္းလမ္းမ်ား ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ရမည္။

အခန္း(၁၀)
ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ား


၃၃။ မည္သူမဆို ဤဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္သည့္နည္းဥပေဒမ်ား၊ အမိန္႔ ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုခုပါ တားျမစ္ခ်က္ကို ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ တာ၀န္တစ္ရပ္ရပ္ကို လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား အနည္းဆံုးက်ပ္တစ္ဆယ္ သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္းငါးဆယ္အထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၃၄။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၂၀ အရ အိမ္ခန္းလႊဲေျပာင္းသည့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္း ကို မွတ္ပံုတင္ရန္ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား အနည္းဆံုး က်ပ္တစ္ဆယ္သိန္းမွ အမ်ားဆံုး က်ပ္ႏွစ္ဆယ့္ ငါးသိန္းအထိ ေငြဒဏ္ခ်မွတ္ရမည္။
၃၅။ မည္သူမဆို ပုဒ္မ ၃၃ ႏွင့္ ၃၄ တို႔အရ ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္း ခံရၿပီးေနာက္ ထိုျပစ္မႈကို ဆက္လက္က်ဴးလြန္လွ်င္ ထိုသူကို က်ဴးလြန္ သည့္ေန႔ အသီးသီးအတြက္ ထိုျပစ္မႈတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ အမ်ားဆံုး ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ ေငြဒဏ္၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ခ်မွတ္ရမည္။

 

အခန္း (၁၁)
အေထြေထြ


၃၆။ ၀န္ႀကီးဌာနသည္ စုေပါင္းပိုင္အေဆာက္အအံု ယာယီႀကီးၾကပ္မႈ အဖြဲ႕ႏွင့္ အသင္းဖြဲ႕စည္းျခင္း၊ အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းျခင္း ယင္းတို႔၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ ရြက္ရမည္။
၃၇။ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ၏ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ခံ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
၃၈။ မွတ္ပံုတင္အရာရွိသည္ -
(က)    ပုဒ္မ ၂၃ အရ ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ရန္ ပ်က္ကြက္သူထံမွ ယင္းဒဏ္ေၾကးကို ၀င္ေငြခြန္မေျပက်န္ေငြျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ အရေကာက္ခံၿပီး သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသို႔ ေပးသြင္း ရမည္။
(ခ)    ပုဒ္မ ၂၇၊ ပုဒ္မခြဲ(က)အရ အခ်ဳိးက် သတ္မွတ္ထားသည့္ ရန္ပံုေငြကို ထည့္၀င္ရန္ သံုးလထက္မနည္းပ်က္ကြက္လွ်င္ သို႔မဟုတ္ ထည့္၀င္ရန္ ျငင္းဆန္လွ်င္ ပ်က္ကြက္သူထံမွ ယင္းရန္ပံုေငြကို ၀င္ေငြခြန္မေျပက်န္ေငြျဖစ္ဘိသကဲ့သို႔ အရေကာက္ခံရမည္။
၃၉။ ဤဥပေဒပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရာတြင္ -
(က)    ၀န္ႀကီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္း ႏွင့္ စည္းကမ္းမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာ တူညီခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
(ခ)    ၀န္ႀကီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။
(ဂ)    ဦးစီးဌာနသည္ လိုအပ္ေသာ အမိန္႔ႏွင့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္သည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။


(ပံု) သိန္းစိန္
ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တို႕ အတည္ျပဳခ်က္အရ အစုိးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္လိုက္ေသာ စုေပါင္းပုိင္အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ ဥပေဒကုိ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္ေန႕ တြင္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကုိ ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

Credit: iMyanmarHouse

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine