7608 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမသမားေတြ ေလ့လာသိရွိထားသင့္တဲ့ ဥပေဒမ်ား (၈)

 

ပုဒ္မ ၄၂ (၁) - ဤအက္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတသည္ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ျပန္၍ နည္းဥပေဒမ်ားကို ျပဳႏိုင္သည္။
ပုဒ္မ ၄၂ (၂) - အထက္အဆိုပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား၏ ေယဘုယ်သေဘာကို မထိခိုက္ေစဘဲ၊ ထိုနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ေအာက္ပါကိစၥမ်ားကို သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။
(က) မည္သည့္ၿမိဳ႕ျပေဒသ သို႔တည္း မဟုတ္ ဥပစာ အမ်ဳိးအစားအတြက္ မဆို၊ အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂ (စ) (၂)၊ အပိုဒ္ခြဲ (က-က)၊ (ခ-ခ)၊ (ဂ-ဂ)၊ (ဃ-ဃ) (၂)ႏွင့္ (င-င) တြင္ အဓိပ္ၸာယ္ေဖာ္ျပထား သည္။ စံငွားရမ္းခကို မည္ေရြ႕မည္မွ် တိုး ျမႇင့္ရမည္ဟု သတ္မွတ္ရန္ကိစၥ။
(ခ) ဤအက္ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ေရး ၀န္သည္ ျပဳလုပ္သည့္စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား တြင္ လိုက္နာရမည့္ နည္းလမ္းကို စည္း မ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ကိစၥ။
(ဂ) မည္သည့္ၿမိဳ႕ျပေဒသတြင္မဆို ႀကီးၾကပ္ေရး၀န္ခ်မွတ္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ လႊဲအပ္မႈကို ပုဒ္မ ၃၂ အရ မည္သည့္ တရားသူႀကီးက လက္ခံႏိုင္သည္ဟု သတ္ မွတ္ရန္ကိစၥ။
(ဃ) စရိတ္ႏွင့္ အခႏႈန္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ကိစၥ၊ ထို႔ျပင္ စရိတ္ႏွင့္ အခ မ်ားကို ေတာင္းဆိုရန္ သို႔တည္းမဟုတ္ လြတ္ၿငိမ္းခြင့္ေပးရန္ကိစၥ။
(င) ပုဒ္မ (၁၆) အရ ေပးသြင္းသည့္ ငွားရမ္းခကို လက္ခံျခင္း သို႔တည္းမဟုတ္ ထုတ္ယူျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ လိုက္နာရ မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ကိစၥ။

ပုဒ္မ ၄၃ - ဤအက္ဥပေဒပါ မည္ သည့္ျပ႒ာန္းခ်က္မွ် အစိုးရ သို႔တည္း မဟုတ္ အစိုးရဌာန၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕ သို႔တည္းမဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္ အက္ဥပေဒ အရ ေသာ္လည္းေကာင္း ဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အျခားေဒသႏၲရအဖြဲ႕တစ္ခုခုက အိမ္ရွင္ျဖစ္ ေသာ ဥပစာတစ္ခုခုႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒအရျဖစ္ေစ၊ အျခားနည္း ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ အစိုးရ သို႔တည္းမဟုတ္ အစိုးရဌာနသို႔ တည္းမဟုတ္ ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး အဖြဲ႕ သို႔တည္းမဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္အက္ ဥပေဒအရေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖြဲ႕စည္း ထားသည့္အျခားေဒသႏၲရ အဖြဲ႕တစ္ခုခုက အပိုင္ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အပိုင္ရရွိမည့္ ဥပေဒႏွင့္ေသာ္လည္းေကာင္း သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။ သို႔ရာတြင္ ဤ ပုဒ္မျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မွာ အစိုးရထံမွာျဖစ္ေစ၊ ဤပုဒ္မတြင္ သီးျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ကင္းလြတ္ခြင့္ မွာ အစိုးရထံမွျဖစ္ေစ၊ ဤပုဒ္မတြင္ သီး ျခားေဖာ္ျပထားသည့္ ေဒသႏ္ၲရအဖြဲ႕တစ္ခုခု ထံမွျဖစ္ေစ၊ အငွားစာခ်ဳပ္အရ သို႔တည္း မဟုတ္ အျခားပိုင္ဆိုင္ခြင့္အရ လက္ရွိ ျဖစ္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က တစ္ဆင့္အငွား ခ်ထားသည့္ေျမႏွင့္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထို ေျမအစိတ္အပိုင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိေစရ။

ပုဒ္မ ၄၄ - ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒမွာ သက္တမ္းကုန္ဆံုး၍ အာဏာတည္ျခင္းမွ ရပ္စဲသြားေစကာမူ ...
(က) ဤအက္ဥပေဒ စတင္အာဏာ မတည္မီက အဆိုပါ အက္ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ခ်မွတ္သည့္ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ သို႔တည္းမဟုတ္ အမိန္႔သည္ သို႔ တည္းမဟုတ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ သို႔တည္းမဟုတ္မွ မင္း ကိစ္ၥေဆာင္ရြက္ခ်က္တစ္ခုခုသည္ ဤအက္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္ သေရြ႕ ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစရမည့္ အျပင္ ၎င္းတို႔ကို ဤအက္ဥပေဒပါ အလား တူ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ခ်မွတ္သည္၊ ေဆာင္ရြက္သည္၊ အေရးယူသည္၊ သို႔ တည္းမဟုတ္ ျပဳလုပ္သည္ဟူ၍လည္း မွတ္ယူရမည္။
(ခ) ဤအက္ဥပေဒစတင္အာဏာတည္ သည့္အခ်ိန္၌ တရား႐ံုးတြင္ျဖစ္ေစ၊ အဆို ပါအက္ဥပေဒအရ ခန္႔ထားသည့္ ႀကီးၾကပ္ ေရး၀န္ထံတြင္ျဖစ္ေစ၊ မၿပီးမျပတ္ဘဲ က်န္ ရွိေနေသာ တရားမမႈမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရာဇ၀တ္မႈမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မႈခင္းမ်ားမွတစ္ပါး အျခားမႈခင္းမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အဆိုပါ အက္ဥပေဒ၏ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ၊ ၿပီးျပတ္ေအာင္ စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။ ထို႔ ျပင္ အဆိုပါအက္ဥပေဒအရ ထုတ္ျပန္ေသာ သို႔တည္းမဟုတ္ ျပဳလုပ္ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ ျငာစာမ်ား၊ အမိန္႔မ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္ ရာထူးခန္႔ထားျခင္းမ်ားသည္ အဆိုပါ အက္ဥပေဒ မည္သည့္အခါကမွ်  သက္ တမ္းမကုန္ဆံုးဘဲ အာဏာတည္လ်က္ ရွိဘိသကဲ့သို႔ ဆက္လက္အတည္ျဖစ္ေစရ မည္။
၁၉၆၀ ျပည့္ႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရး အက္ဥပေဒ ၿပီးပါၿပီ။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒပုဒ္မ ၈၅၊ ပုဒ္မခြဲ (က)အရ အပ္ႏွင္းထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို က်င့္သံုး၍ အစိုးရအဖြဲ႕၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ ေအာက္ပါနည္း ဥပေဒမ်ားကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
အခန္း (၁) အမည္ႏွင့္ အဓိပ္ၸာယ္ ေဖာ္ျပခ်က္
၁။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒမ်ား ဟုေခၚတြင္ေစရမည္။
၂။ ဤနည္းဥပေဒမ်ားတြင္ ပါရွိေသာ စကားရပ္မ်ားသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္အတိုင္း အဓိပ္ၸာယ္သက္ေရာက္ ေစရမည္။ ထို႔ျပင္ ေအာက္ပါစကားရပ္ မ်ားသည္ ေဖာ္ျပပါအတိုင္း အဓိပ္ၸာယ္သက္ ေရာက္ေစရမည္။
(က) ဥပေဒဆိုသည္မွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးဥပေဒ ကို ဆိုသည္။
(ခ) ေကာ္မတီဆိုသည္မွာရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို ဆိုသည္။
(ဂ) ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္နိမိတ္ဆိုသည္မွာရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္ နိမိတ္ကို ဆိုသည္။
(ဃ) အေဆာက္အအံုဆိုသည္မွာ မည္သည့္ေဆာက္လုပ္ေရးပစ္ၥည္းျဖင့္မဆို ယာယီ သို႔မဟုတ္ အျမဲတမ္း ေဆာက္လုပ္ သည့္ အိမ္၊ တိုက္၊ တဲ၊ တစ္ဖက္ယပ္၊ အမိုးပါရွိေသာ အျခားအေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေဆာက္ အအံုနံရံ၊ ေျမထိန္းနံရံ၊ အကာအရံ၊ ၀င္း တံခါး၊ ျခံစည္း႐ိုး၊ ၀င္းထရံ၊ ဇာတ္ခံု၊တိုင္၊ က်ားေထာက္ႏွင့္ အေဆာက္အအံု၏ အၾကမ္းထည္တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။
(င) အေဆာက္အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ အေဆာက္အအံု တစ္ခုခုကို အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ တိုး ခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အႀကီးစားျပင္ဆင္ ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အေသးစား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ျခံစည္း႐ိုးကာရံျခင္းႏွင့္ ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းမ်ားကို ဆိုသည္။ ယင္းစကားရပ္တြင္ အေဆာက္ အအံုႏွင့္ အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ အစိတ္ အပိုင္းၿဖိဳဖ်က္ျခင္းလည္း ပါ၀င္သည့္အျပင္ အေဆာက္အအံုလုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ေျမျပဳျပင္ျခင္း၊ အုတ္ျမစ္တူးေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားလိုအပ္ သည့္ ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား လည္း ပါ၀င္သည္။
(ခ) အေဆာက္အအံုအေသးစားျပင္ ဆင္ျခင္း ဆိုသည္မွာ မူလအေဆာက္အအံု အရြယ္အစားႏွင့္ မူလဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ ပံုစံကို မေျပာင္းလဲေစဘဲ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆိုသည္။
အေဆာက္အအံုအႀကီးစားျပင္ဆင္ ျခင္း ဆိုသည္မွာ မူလအေဆာက္အအံုကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း ျမႇင့္ျခင္းႏွိမ့္ျခင္း၊ အုတ္ျမစ္ အသစ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္ဘဲ မူလ ပစ္ၥည္းအမ်ဳိးအစား သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ခိုင္ခံ့ေသာပစ္ၥည္းကို ေျပာင္း လဲသံုးစြဲၿပီး ျပင္ဆင္ျခင္းကို ဆိုသည္။
(ဇ) တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ျခင္း ဆိုသည္ မွာ မူလေဆာက္လုပ္ၿပီး အေဆာက္အအံု ကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ျမႇင့္ျခင္း၊ ေရွ႕ေနာက္ႏွင့္ ေဘး၀ဲ/ယာတို႔တြင္ အဖီႏွင့္ အဆြယ္မ်ား ျဖည့္စြက္ေဆာက္လုပ္ျခင္းတို႔ကို ဆိုသည္။
(စ်) အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း ဆို သည္မွာ ေျမကြက္လြတ္တြင္ျဖစ္ေစ၊ အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ ေနရာတြင္ျဖစ္ေစ အသစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းကို ဆိုသည္။
(ည) ၿဖိဳဖ်က္ျခင္း ဆိုသည္မွာ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုးျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ နံရံျဖစ္ေစ၊ ယင္း၏ အဓိကအစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေစ၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အစိတ္ အပိုင္းတစ္ခုခုျဖစ္ေစ၊ မူလပံုသဏၭာန္မွ ေျပာင္းလဲသြားေစရန္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မူလပံုစံတစ္ခုလံုး ပ်က္ယြင္းသြားေစရန္ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ဆိုသည္။
(ဋ) ပိုင္ရွင္ဆိုသည္မွာ ၿမိဳ႕ေတာ္နယ္ နိမိတ္အတြင္းရွိ အေဆာက္အအံု သို႔မဟုတ္ ေျမကြက္ငွားရမ္းခမ်ားကို မိမိအတြက္ ျဖစ္ေစ၊ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ပစ္ၥည္းထိန္းအျဖစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္ခံရယူ သူ သို႔မဟုတ္ လက္ခံရယူသူမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။
(႒) ေနထိုင္အသံုးျပဳသူ ဆိုသည္မွာ ေျမ သို႔မဟုတ္ အေဆာက္အအံုတြင္ အျမဲတမ္းျဖစ္ေစ၊ ယာယီျဖစ္ေစ ေနထိုင္သူ သို႔မဟုတ္ အသံုးျပဳသူ ကို ဆိုသည္။
(ဍ) တဲ အေဆာက္အအံု ဆိုသည္မွာ အျပင္နံရံမ်ားႏွင့္ အမိုးကို၀ါး၊ ဓနိ၊ သက္ ငယ္ သို႔မဟုတ္ အျခားမီးေလာင္လြယ္ေသာ ပစ္ၥည္းမ်ားျဖင့္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုလံုး ကို ျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္တစ္ေဒသကိုျဖစ္ေစ တည္ေဆာက္ထားသည့္ အေဆာက္အအံု ကို ဆိုသည္။
(ဎ) နစ္နာသူ ဆိုသည္မွာ အေဆာက္ အအံုေဆာက္လုပ္ျခင္းေၾကာင့္ မိမိပိုင္ အေဆာက္အအံုတစ္ခုကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းကိုျဖစ္ေစ၊ မိမိပိုင္ပစ္ၥည္းတစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစ၊ ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးျခင္း ခံရသည္ကို ဆိုသည္။
(ဏ) ဆိုင္းဘုတ္ ဆိုသည္မွာ ႐ံုး/ ဌာနတစ္ခုခု၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၏ ကိုယ္စားျပဳအမည္ေရးသားခ်က္မ်ားကို စီးပြားေရးအလို႔ငွာ မဟုတ္ဘဲ အမ်ားသိ သာရန္ ခ်ိတ္ဆြဲ၊ စိုက္ထူတပ္ဆင္ေရးသား ထားျခင္းကို ဆိုသည္။
(တ) ေၾကာ္ျငာ ဆိုသည္မွာ ပစၥည္း တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ လွ်ပ္စစ္ သို႔မဟုတ္ ကြန္ပ်ဴတာ သို႔မဟုတ္ အျခား နည္းပညာ တစ္ရပ္ရပ္ကို အသံုးျပဳ၍ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရး အလို႔ငွာ ေဖာ္ျပလို သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အမ်ား သိေစရန္ ခ်ိတ္ဆြဲစိုက္ထူ၊ တပ္ဆင္ ေရး သားထားျခင္းကို ဆိုသည္။

ရည္ၫႊန္း - ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ၊
အေဆာက္အအံုဆိုင္ရာ နည္းဥပေဒ မ်ား၊
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္-၂/၂၀၁၄၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၆) ရက္။
(ဆက္လက္ေရးသားေဖာ္ျပပါမည္။)၊

ေမာင္ျမတ္မြန္ (ဆူးေလ) မွ  iMyanmarHouse.com အတြက္ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။
Credit: iMyanmarHouse.com

အျခား အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒမ်ား

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
iMyanmarHouse.com - Monthly Property Magazine