ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီလီမိတက္

၁။ လူႀကီးမင္းတို႔၏ စိတ္တိုင္းက် အိမ္၊ ၿခံ၊ ေျမမ်ား ရရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ရွာေဖြေပးျခင္း၊ စုေဆာင္းေပးျခင္း၊ လိုက္လံျပသျခင္းႏွင့္ ေရာင္းမွားဝယ္မွားမ်ား မျဖစ္ေစရန္အတြက္ ကၽြမ္းက်င္သက္တမ္းရင့္ ေရွ႕ေနၾကီးမ်ား ႔ျဖင့္ ေစတနာေရွ ႔ထား စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၂။ www.rttsrealestatemm.com ႏွင့္ စာနယ္ဇင္း၊ သတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္တို႕တြင္ေၾကာ္ျငာထည့္ေပးျခင္းျဖင့္လည္း အထူး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္ ေရာင္း-၀ယ္ငွားတို႕အတြက္
ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၃။ ရိြဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီပိုင္
ကားမ်ားျဖင့္ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ေရာင္း-၀ယ္-ငွား အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားျခင္းေၾကာင့္ လူၾကီးမင္း
တို႕ဧ။္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္းဆံုး
ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

၄။ေျမရွင္ႏွင့္အက်ိဳးတူ ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး
လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ေျမရွင္မ်ားအတြက္လည္း လုပ္ငန္းေဆာင္
ရြက္ေပးပါသည္။

၅။ ရိြဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီ လိုင္စင္အမွတ္ (၁၉၉၁/၂၀၁၃-
၂၀၁၄) ျဖင့္ ယေန႕တိုင္ ဂုဏ္သတင္းေကာင္းမ်ားျဖင့္ တည္ရွိ
ေနျခင္းသည္ လူၾကီးမင္းတို႕အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
အေကာင္းဆံုးျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

၆။လူၾကီးမင္းတို႕ဧ။္ အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ ေရာင္း-၀ယ္-ငွား လုပ္ငန္း မ်ားအတြက္ ယံုၾကည္စိတ္ခ် မွန္ကန္မႈရွိေစရန္
ရိြင္ရယ္ထြန္းသစၥာ ကုမၸဏီ ႏွင့္ ယေန႕ပင္ဆက္သြယ္ လိုက္ပါ။

ဤကုမၸဏီ၏ Link => www.imyanmarhouse.com/Royaltunthitsar
ဤကုမၸဏီ၏ Website => http://www.rttsrealestatemm.com

တင္ထားၿပီးေသာ အေရာင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

2

တင္ထားၿပီးေသာ အငွါးေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

1

တင္ထားၿပီးေသာ စုစုေပါင္းေၾကာ္ျငာ အေရအတြက္

3
ရြိဳင္ရယ္ထြန္းသစၥာကုမၸဏီလီမိတက္
လိပ္စာ
တိုက္ခန္းအမွတ္ - ဘီ/၄၊ လမ္း ၃၀၊ ၆၄ x ၆၅ လမ္းၾကား၊ နန္းအိမ္သူတိုက္တန္း၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ ႔နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ ႔။