အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား

အမ်ိဳးအစား ၿမိဳ ႔နယ္ တုိင္းျပည္နယ္ အက်ယ္အဝန္း ေစ်းႏႈန္း (သိန္း) အေရာင္းအဝယ္ ျဖစ္ေသာေန႔ မွတ္ခ်က္
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1100 17 July 2018  (၁၁) လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2479 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4750 17 July 2018  နွင္းဆီကုန္လမ္း ၊ (၁၄)လႊာတိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2400 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 17 July 2018  ( ၂၉ )ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1180 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 17 July 2018  စတားစီးတီး ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 13 July 2018  မာဃ (၉) လမ္း ၊ သံုးလႊာတုိက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 13 x အနံ (ေပ) 55 260 13 July 2018  မာဃ (၉) လမ္း ၊ သံုးလႊာတုိက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ပုဇြန္ေတာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 15 x အနံ (ေပ) 50 580 13 July 2018  ေအာက္ပုဇြန္ေတာင္လမ္း ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 17.5 x အနံ (ေပ) 54 550 13 July 2018  ေမယုလမ္း ၊ ေျမညီထပ္ ။
ကြန္ဒို တာေမြ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1150 စတုရန္းေပ (Sq ft) 1500 13 July 2018  ယုဇနပလာဇာ ၊ ကြန္ဒို ။
တိုက္ခန္း လမ္းမေတာ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 1100 13 July 2018  လမ္းမေတာ္ (၁၁) လမ္း ၊ ပထမထပ္တိုက္ခန္း ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ရန္ကင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1200 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 13 July 2018  ျမနႏၵလမ္း ၊ လံုးခ်င္း ။
ကြန္ဒို အလံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2479 စတုရန္းေပ (Sq ft) 4750 13 July 2018  နွင္းဆီကုန္းလမ္း ၊ (၁၄)လႊာ ။
လံုးခ်င္းအိမ္ ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 2400 စတုရန္းေပ (Sq ft) 3500 13 July 2018  (၂၉)ရပ္ကြက္ ၊ လံုးခ်င္း ။
တိုက္ခန္း သံလ်င္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 1180 စတုရန္းေပ (Sq ft) 2000 13 July 2018  စတားစီးတီး ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 18 x အနံ (ေပ) 54 600 11 July 2018  (၄၁)ရပ္ကြက္ ၊ နွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 25 x အနံ (ေပ) 45 1800 11 July 2018  ဗိုလ္ရာညြန္႕လမ္း ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး 600 စတုရန္းေပ (Sq ft) 370 11 July 2018  ဗိုလ္မင္းေရာင္လမ္း ၊ ခုနွစ္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေဒါပံု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 12.5 x အနံ (ေပ) 50 160 11 July 2018  ယုဇန(၁) လမ္း ၊ ငါးလႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း လိႈင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 20 x အနံ (ေပ) 60 850 11 July 2018  အုတ္က်င္းလမ္းမ ၊ ေျခာက္လႊာတိုက္ခန္း ။
တိုက္ခန္း ေျမာက္ဥကၠလာပ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အလ်ား (ေပ) 16 x အနံ (ေပ) 54 400 11 July 2018  (ဃ)ရပ္ကြက္ ၊ သံုးလႊာတိုက္ခန္း ။
 

ဤ အိမ္ၿခံေျမေစ်းႏႈန္းမ်ား က႑ကို ေအာက္ပါ ကုမၸဏီမ်ားက ကူညီပံ့ပုိးပါသည္

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္