ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

လမ္းမေတာ္ ျမဳိ႕နယ္တြင္ (1300) Sqft (၂)လႊာ တုိက္ခန္း ငွါးရန္႐ွိသည္။

လမ္းမေတာ္ ျမဳိ႕နယ္တြင္ (1300) Sqft (၂)လႊာ တုိက္ခန္း ငွါးရန္႐ွိသည္။

လမ္းမေတာ္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 4

6 သိန္း (က်ပ္)

စတုရန္းေပအက်ယ္ (၁၀၀၀၀) ေျမကြက္

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

130 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၆၀x၈၀) ေျမကြက္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၄၀x၆၀) ေျမကြက္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၈၀x၅၀) ေျမကြက္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၅၀x၈၀) ေျမကြက္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (၆၅x၆၀) ေျမကြက္

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ေရႊျပည္သာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာျမိဳ႕နယ္၊ေရႊျပည္သာစက္မွဳဇုန္တြင္ေျမသီးသန္႕ငွားရန္ရွိသည္။

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

50 သိန္း (က်ပ္)

ငွားရန္ရွိသည္

ငွားရန္ရွိသည္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 1
 • 3

70 သိန္း (က်ပ္)