အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား

ေပ ၄၀ x ၆၀ ေျမကြက္ ငွါးရန္

ေပ ၄၀ x ၆၀ ေျမကြက္ ငွါးရန္

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

(0.7 ဧက)အက ်ယ္၊ ဓမၼေစတီလမ္းမ၊ ေျမကြက္၊

(0.7 ဧက)အက ်ယ္၊ ဓမၼေစတီလမ္းမ၊ ေျမကြက္၊

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

300 သိန္း (က်ပ္)

သီလ၀ါစက္မႈဇုန္ ေျမကြက္

သံလ်င္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

46 သိန္း (က်ပ္)

ေပ ၉၀ x ေပ ၁၂၀၊ ေျမကြက္

သဃၤန္းကၽြန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

၆၅ ေပ x ၅၅ ေပ၊ ေျမကြက္

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

23 သိန္း (က်ပ္)

သာဓုကန္စက္မႈဇုန္ ေျမ

ေရႊျပည္သာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ေျမ

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ျပည္လမ္းမဂုတ္ကြက္တြင္ ေျမသီးသန္႕

ျပည္လမ္းမဂုတ္ကြက္တြင္ ေျမသီးသန္႕

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)

၆၀ေပ×၁၁၀ေပ၊ ေျမကြက္

၆၀ေပ×၁၁၀ေပ၊ ေျမကြက္

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

ေပအက်ယ္ (220'x145') ေျမကြက္

သာေကတ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္

 • 0
 • 0

100 သိန္း (က်ပ္)