အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္းမ်ား

ရံုးခန္းအငွား

ရံုးခန္းအငွား

ဗဟန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 2
 • 0

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

၂၀ေပ×၅၀ေပ၊ ေျမညီထပ္ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျပီး)

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

40 သိန္း (က်ပ္)

၁၂.၅ေပ×၅၀ေပ၊ ေျမညီထပ္ (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျပီး)

စမ္းေခ်ာင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

4 သိန္း (က်ပ္)

၂၀ေပ×၆၀ေပ၊ ဆိုင္ခန္း (တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ျပင္ဆင္ျပီး)

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

12×20 ေပ ဆိုင္ခန္း အငွား အသင့္ဖြင္ႏိုင္

12×20 ေပ ဆိုင္ခန္း အငွား အသင့္ဖြင္ႏိုင္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

17 သိန္း (က်ပ္)

လူေနဆိုင္ခန္းႏွင့္က်ယ္ဝန္းေသာကားပါကင္ရိွသည့္ေနရာေကာင္း

လူေနဆိုင္ခန္းႏွင့္က်ယ္ဝန္းေသာကားပါကင္ရိွသည့္ေနရာေကာင္း

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

၃၀ေပ×၃၅ေပ၊ ဆိုင္ခန္း

၃၀ေပ×၃၅ေပ၊ ဆိုင္ခန္း

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

8 သိန္း (က်ပ္)

၄၀ေပ×၆၀ေပ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

၄၀ေပ×၆၀ေပ၊ ၂ ထပ္တိုက္ လံုးခ်င္းအိမ္ (အသင့္ေနထိုင္နိုင္)

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေျမာက္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 1
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

လိႈင္သာယာျမိဳ႔နယ္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိပါသည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

$ 5,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ဆိုင္ခန္္းဌားမည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ဆိုင္ခန္း ၊ ႐ံုးခန္း

 • 0
 • 0

100,000 သိန္း (က်ပ္)