အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (100x106)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (100x106)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇုန္တြင္ (25x50) Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇုန္တြင္ (25x50) Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

10 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇုန္တြင္ (34x54) Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာစက္မႈဇုန္တြင္ (34x54) Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

15 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (40x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (40x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ (4000)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ (4000)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

23 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ (90x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္တြင္ (90x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (100x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (100x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

30 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (40x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (40x60)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

11 သိန္း (က်ပ္)

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေျမာင္းတကာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွား ရန္ရွိသည္

ေမွာ္ဘီ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

138 သိန္း (က်ပ္)

မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္

မဂၤလာဒံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

125 သိန္း (က်ပ္)