အစီအစဥ္ :


ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္စက္မႈဇုန္မ်ား

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (70x130)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (70x130)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ အျမန္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (4680)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (4680)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

25 သိန္း (က်ပ္)

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (100x106)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေရႊေပါကၠံစက္မႈဇုန္တြင္ (100x106)Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေျမာက္ဥကၠလာပ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

$ 6,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60x30)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ (60x30)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

လိႈင္|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

18 သိန္း (က်ပ္)

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ (120x470)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

ဒဂံုဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္ (120x470)Sqft ရွိ ဂိုေဒါင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

120 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (120x280)Sqft ရွိဂိုေဒါင္ငွားမည္။

အေရွ႕ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (120x280)Sqft ရွိဂိုေဒါင္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

118 သိန္း (က်ပ္)

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (80x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ေတာင္ဒဂံုစက္မႈဇုန္တြင္ (80x60) Sqft ရွိ ဂိုေဒာင္ ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ေတာင္ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

အေရွ႕ဒဂုံစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ အေရွ ႔ပိုင္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

380 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

ဒဂံုၿမိဳ ႔သစ္ ဆိပ္ကမ္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

350 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္ဂိုေထာင္ငွားမည္။

လိႈင္သာယာ|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

စက္မႈဇုန္

 • 0
 • 0

350 သိန္း (က်ပ္) (တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္း)