1306 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ -ထီယု ( ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ )


ဆရာထီယု ( ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ )၏ စာအုပ္ျဖစ္ေသာ " တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ "  စာအုပ္ထြက္ရွိေနပါၿပီ။


ဤစာအုပ္တြင္...


# တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္အေပ်ာက္ေငြေပးစနစ္


# အေပ်ာက္စနစ္ျဖင့္ တိုက္ခန္းဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# တိုက္ခန္းဝယ္ရာတြင္ အမည္မေျပာင္းဘဲ ေရာင္းသူ၏အမည္ျဖင့္ ငွားရမ္းခေပးမည္ဆိုလွ်င္


# တိုက္ခန္းႀကိဳပြိဳင့္ဝယ္သူတို႔၏ အခက္အခဲ


# အစိုးရပိုင္ေျမေပၚရွိ တိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# တိုက္ခန္းဝယ္လွ်င္ အခြန္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါသလား


# လူေနထုိင္ရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္မရမီ တိုက္ခန္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ေနထိုင္လွ်င္


# တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ဥပေဒအရ တရားဝင္မႈ


# အိမ္ေျမတိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ ကတိစာခ်ဳပ္ႏွင့္ တံဆိပ္ေခါင္းအက္ဥပေဒ


# တိုက္ခန္းအေရာင္းအဝယ္ကတိစာခ်ဳပ္မ်ားကို မွတ္ပံုတင္ရန္ လိုအပ္ပါသလား


# စရန္ေငြေပး႐ံုျဖင့္ ထပ္မံလႊဲေျပာင္းေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိမရွိ


# အိမ္ေျမတိုက္ခန္းအဝယ္ထပ္ရာတြင္ စရန္ေငြႏွင့္ ေငြအေၾကေပးေခ်ျခင္းတို႔ ကြာျခားမႈ


# စရန္ေငြေပးကတိစာခ်ဳပ္၏ အဓိကက်မႈ


# ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာရသူထံမွ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းဝယ္လွ်င္


# အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္သူတို႔၏ ဥပေဒပါအခြင့္အေရး


# ပိုင္ရွင္အမည္ငွားထံမွ ဝယ္ယူမိျခင္း (၁)


# ေျမရွင္ထံ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးထားေသာ ျပည္သူပိုင္သိမ္း တိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# ေရာင္းသူ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနသူရွိသည့္တိုက္ခန္းအားဝယ္ျခင္း


# မိသားစုစီမံမႈျဖင့္ ခြဲေဝထားသည္ဆိုေသာ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းတုိ႔ကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္ (၁)


# မိသားစုစီမံမႈျဖင့္ ခြဲေဝထားသည္ဆိုေသာ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းတုိ႔ကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္ (၂)


# ႏွစ္ဦးအမည္ျဖင့္ ဝယ္ထားသည့္ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# တရား႐ံႈးထံမွ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းဝယ္ယူလွ်င္


# တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# တရားဝင္မကြာရွင္းရေသးေသာ လင္မယားႏွစ္ဦးပိုင္ အိမ္ေျမတုိက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# ဥပေဒႏွင့္ မလြတ္ကင္းသည့္ ျပစ္မႈတစ္ခုခုႏွင့္ ၿငိစြန္းပက္သက္ေနသည့္ အိမ္ႏွင့္ ေျမတိုက္ခန္းကို မဝယ္မိေစဖုိ႔


# ေမြးစားသားသမီးထံမွ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# ေမြးစားသားသမီးအျဖစ္မွ စြန္႔လႊတ္ခံရသူႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အိမ္ေျမတိုက္ခန္းကို ဝယ္မည္ဆိုလွ်င္


# အိမ္ေျမတိုက္ခန္းေစ်းကြက္ လႈတ္ခတ္လာမည့္ လစဥ္ေငြေခ်စနစ္


# အိမ္ေျမတိုက္ခန္းမ်ားကို ပိုင္ရွင္မွ ေသခါနီးဆဲဆဲေပးကမ္းျခင္း ျပဳႏိုင္ပါသလား


# ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီထံတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို လုိက္နာရျခင္း


# ေဆာက္လုပ္သူ ပ်က္ကြက္လွ်င္ တိုက္ခန္းဝယ္သူတို႔၏ အခြင့္အေရး


# ႏိုင္ငံျခားမွ ေပးပို႔ေသာ သိမွတ္ဖြယ္ရာကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ


# ႏိုင္ငံျခားသားႏွင့္ အိမ္ငွားစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုမည္ဆိုလွ်င္


# စာခ်ဳပ္မ်ားတြင္ လက္မွတ္ႏွင့္အတူ လက္ေဗြႏွိပ္ရန္ လိုအပ္ပါသလား


# စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုရာတြင္ သက္ေသလိုအပ္ပါသလား


စသည္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို  ထီယု ( ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ ) မွ အစြမ္းကုန္ ေရးသားတင္ျပထားပါသည္။

အိမ္ၿခံေျမကို စိတ္ဝင္စားသူမွန္သမွ် လက္စြဲေဆာင္ထားရမည့္ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ပါသည္။

ဤစာအုပ္ကို အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဝယ္ေနက်ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာအုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၂၅၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ (၁၀) အုပ္ အထက္ မွာယူလိုပါက ဖုန္း 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673 မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ==>

စာေပေလာက (၂)
အမွတ္ - ၂၆၂/၂၆၄၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္း (အေပၚလမ္း)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၃၃၈၀၂၊ ၀၉ ၅၁၄၅၃၁၈

စာေပေလာက (၅)
အမွတ္ - ၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား၊
ဖုန္း - ၀၉၇၃၁၂၅၀၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆

စာေပေလာက (၆)
ရန္ကင္းလမ္းမ၊ ရန္ကင္းအ.ထ.က (၁) အေရွ႕၊
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁၉၆၆၉

စာေပေလာက (၇)
အမွတ္ - ၃၆၀(ခ)၊ သုမဂၤလာလမ္းမ၊ ပေဒသာလမ္းဆံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၈၂၅၄

စာေပေလာက (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၃၂၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္၊
ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁၃၇၃၈၂

စာေပေလာက (၈)
အမွတ္ - ၈/ဇ၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ စ်ေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉၈၁၂

ရာျပည့္ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၆၂/ခ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၃၅၁၊ ၀၁ ၃၇၅၉၅၂

ရာျပည့္ (လွည္းတန္း)
ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း။
ဖုန္း ၀၉ ၆၈၉၄၀၉၁၊ ၀၉ ၅၁၄၆၁၄၂

အင္း၀ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ (၁၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၄၃၈၇

အင္း၀ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၄၆၊ အခန္း - ၂၀၁/၃၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အေပၚ)
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၉၈၃၈၊ ၂၄၃၂၁၆၊ ၃၉၈၁၀၆

စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး
အမွတ္ - ၂၈(ဘီ)၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၁၀၈၃

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၂၊ လွည္းတန္း (၁)လမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၆

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (ေက်ာက္ေျမာင္း)
အမွတ္ - ၂၀၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၅

သာလြန္
အမွတ္ - ၃၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၀၁၅၃၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၂၈

အ႐ုဏ္သစ္
ဆိုင္(၁)၊ ၃၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၁၂၆၃

ပစ္တိုင္းေထာင္
အမွတ္ - ၃၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းထိပ္)။
ဖုန္း ၀၉ ၅၁၄၈၅၅၈

ေခတ္သစ္
အမွတ္ - ၄၇၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၃၁)လမ္းႏွင့္္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၀၉၆၈၊ ၀၉ ၅၁၉၄၉၆၉

ရန္ေအာင္စာေပ
ဆိုင္အမွတ္ (H)၊ အ.ထ.က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕
ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၃၄၂၁

ပညာေရႊေတာင္
အခန္း (၉၀/၉၂)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၈၇၁၈

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
အမွတ္ - ၁၈၅/၁၉၅၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ Office Tower ၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၇၃၀၅၊ ၂၄၃၈၉၃၊ ၃၉၈၁၄၀

ျမင့္မိုရ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

မိုးေက်ာ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

စာေပေလာက
ေက်ာက္ေျမာင္း

စာေပဗိမာန္
ကုန္သည္လမ္း

TAB Book Centre
ျပည္လမ္း (ေတာ္၀င္စင္တာ)

Myanmar Big Shop
ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း

Today စာအုပ္တိုက္
ကုန္သည္လမ္း

Golden Vally
ဓမၼေစတီလမ္း၊ စင္ကာပူသံ႐ံုး၊ မ်က္ေစာင္းထိုး

Ocean (Shwe Gon daing)
Citymart (Aung San)
Citymart (MNG) ေျမနီကုန္း
Junction Mawtin
Junction Square
Citymart (Chinatown)
Citymart (47 Street)
Citymart (Parkson)
Citymart (Junction 8)
Citymart (Yakin Center)
Ocean (North Point)
Ocean (East Point)
Super One (က်ဳိကၠစံ)
Citymart (ပင္လံု)
Citymart (WZND)
Citymart (သာေကတ)
Citymart (သမိုင္း)
F M I (Citymart) လိႈင္သာယာ
Citymart (Zawana)
Citymart (AKK) သဃၤန္းကၽြန္း
Citymart (Shwe Mya Yar)


မႏၲေလး ==>
Ocean (73 Street)
Ocean Diamond plaza
CBM (19 Street)
ထြန္းဦးစာေပ
နဂါးစာေပ

ေနျပည္ေတာ္ ==>
Ocean (NPT)
Ocean (Okataya Thiri)

အျခားၿမိဳ ႔မ်ား ==>
ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ - ေမာ္လၿမိဳင္
သန္းစည္သူစာေပ - ျပည္

သင္ ဝယ္ေနက် စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


အျခား အိမ္ၿခံေျမ စာအုပ္မ်ား

မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ဖုန္းေရႊမဂၤလာ - ဘုန္းမင္း ၊...
ႀကံဳေတြ႕ရ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ…ဗ်ာ - သန္းဦး ( မ႑ိဳင္ )
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား - ဦးေက်ာ္ေဇယ်
ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ - လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ
အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ - ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ )
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား - ေနမင္းသူ
ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ
အိမ္ဘုရင္၏ ကိုယ္ေတြ႔အိမ္ပြဲစားပညာႏွင့္ အိမ္ပြဲစားေလာက - ၾကည္စုိး IC (အိမ္ဘုရင္)
အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)