5560 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ - ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ )

 


ဆရာ ၾကည္စိုး IC (အိမ္ဘုရင္ )၏  " အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ " စာအုပ္ ထြက္ရွိေနပါၿပီ ။


ဤစာအုပ္တြင္...


# ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ (သို႔) လယ္ယာေျမဥပေဒအေဟာင္း

# ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမဥပေဒ

# လ/န ႏွင့္ လ/ယ

# လယ္ယာေျမကို လူေနေျမျဖစ္လာေစရန္

# ပံုစံ ၁၀၅ ဆိုတာ ဘာလဲ

# လယ္ေျမသည္ လယ္ယာေျမ မဟုတ္ပါ

# ဂရန္ေျမ ႏွင့္ လယ္ယာေျမ တူေနပါၿပီ

# ယခင္ လ/န ၃၉ ႏွင့္ ယခု လ/ယ ၃၀

# လူေနေျမ

# ဂရန္အသစ္ေလွ်ာက္လိုလွ်င္

# အထူးဂရန္ဆိုသည္မွာ

# ဂရန္ေလွ်ာက္တိုင္း က်လာရမယ္လို႔ ေျပာလို႔မရပါ

# ဂရန္ သက္တမ္းတိုးလိုလွ်င္

# မူရင္း ဂရန္ေပ်ာက္လွ်င္

# ဂရန္ပိုင္ရွင္ အမည္ေျပာင္းလိုလွ်င္

# ဆက္စပ္စာခ်ဳပ္မျပည့္စံုေသာ ဂရန္ေျမကို ဝယ္ထားပါလွ်င္

# ဘိုးဘြားပိုင္ေျမ (သို႔) ေျမပိုင္ေျမ

# မေရႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္း

# ေျမပံုေျမရာဇဝင္ ဘယ္အခါလိုသလဲ

# ဘာလုပ္လွ်င္ မွတ္ပံုတင္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဖုိ႔လိုသလဲ

# ဂရန္ေျမ - စရန္ေငြခ်မည္ဆိုလွ်င္

# ဂရန္ေျမ - ေငြေျပေပးေခ်ေတာ့မည္ဆိုလွ်င္

# လယ္ယာေျမ - စရန္ေငြခ်မည္ဆိုလွ်င္

# လယ္ယာေျမ - ေငြေျပေပးေခ်မည္ဆိုလွ်င္

# (Special Power)SP /(General Power)GP

# SP / GP လြယ္လြယ္မေပးပါႏွင့္

# ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ ႏွင့္ အိမ္ၿခံေျမဥပေဒ

# အေသးစားျပင္မယ္

# အႀကီးစားျပင္မယ္

# အိမ္ရွင္ / အိမ္ငွား

# အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားကို ဖယ္လိုလွ်င္

# အေပ်ာက္တိုက္ခန္းငွားရမ္းျခင္း (သို႔) တိုက္ခန္းကို ထပ္ဆင့္ငွားရမ္းျခင္း

# စရန္ေပးၿပီး ပ်က္ကြက္ျခင္း

# အေပ်ာက္တိုက္ခန္းအဝယ္စာခ်ဳပ္

# အိမ္ေျမပိုင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ ပက္သက္ေသာ က်မ္းက်ိန္ျခင္းမ်ား

# က်မ္းက်ိန္လႊာကို လိမ္ညာလွ်င္

# ေဖေဖဆံုးလွ်င္ က်မ္းက်ိန္ၾကရမည္

# ေသတမ္းစာ

# မိသားစုစီမံမႈ

# ၾသရသ သားသမီးဆိုတာ

# ၾသရသႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး သိထားသင့္တာေတြက

# ၾသရသ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ သားသမီးမ်ားမွာ

# အိမ္ၿခံေျမအေမြဘယ္သူရမလဲ (၁)

# အိမ္ၿခံေျမအေမြဘယ္သူရမလဲ (၂)

# အိမ္ၿခံေျမအေမြဘယ္သူရမလဲ (၃)

# အိမ္ၿခံေျမအေမြဘယ္သူရမလဲ (၄)

# အိမ္ၿခံေျမအေမြဘယ္သူရမလဲ (၅)

# ေျမ

# ေျမငွားဂရန္စာခ်ဳပ္

# စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုး

# စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးႀကီးက ဘာေတြလုပ္ေပးသလဲ

# စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္႐ံုးႀကီးရွိေနတဲ့အတြက္

# စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (၁)

# စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ (၂) (ရာျဖတ္)

# ရာျဖတ္တန္ဖိုး (၃)

# ေပးေဆာင္ရမည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းေလးေတြက (၄)

# အားလံုးစံုရန္လိုအပ္ပါသည္ (၅)

# လက္မွတ္ထိုးလက္ေဗြႏွိပ္ (၆)

# စာခ်ဳပ္ယာယီနံပါတ္ရပါမည္ (၇)

# ႏိုင္ငံျခားသား ငွားလွ်င္၊ ဝယ္လွ်င္

# အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔

# ကြန္ဒို ဝယ္မယ္

# တိုက္ခန္း ဝယ္မယ္

# ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးလွ်င္ ေရာင္းခြင့္မရွိ၊ ဝယ္ခြင့္ရွိသည္

# အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းေရာင္းမည့္သူ၏ တာဝန္မ်ား

# အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းေရာင္းသူတို႔၏ အခြင့္အေရး

# အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္သူတို႔၏ တာဝန္မ်ား

# အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းဝယ္သူတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား

# သင္၏ အိမ္ၿခံေျမတိုက္ခန္းကို ငွားရမ္းလိုပါလွ်င္ သင့္၏တာဝန္ (သို႔) အိမ္ရွင္တာဝန္

# အိမ္ရွင္၏ အခြင့္အေရး

# ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား (သို႔) အိမ္ငွားတာဝန္

# ငွားရမ္းေနထိုင္ၾကသူမ်ား (သို႔) အိမ္ငွားအခြင့္အေရး

# ပြဲခဆိုသည္မွာ

# စရန္ပါမွ ေစ်းဆစ္ပါ

# စာခ်ဳပ္တစ္ခုျဖစ္လာဖို႔

# ပြဲခကို ဘယ္လုိရွင္းမလဲ

# ေငြေျပေခ်လွ်င္ လက္ေရာက္ရယူပါ

# သက္ေသမ်ား လက္မွတ္ထိုးလွ်င္

# ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ေနရာမ်ားႏွင့္ ၿခံေျမကြက္

# ေျမလြတ္ေျမလပ္ ႏွင့္ ေျမ႐ိုင္းမ်ား


# က်ဴးေက်ာ္၊ အိမ္ငွားေလွ်ာ့မတြက္ပါႏွင့္

# (၄၀' x ၆၀') ႏွင့္ ေျမတစ္ဧက

# ေကာင္းပါတယ္

# အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ ေသတမ္းစာ

# အိမ္ၿခံေျမအေမြကိစၥ အျငင္းမပြားၾကေစရန္

# ဒီဆရာ၊ ဒီေက်ာင္းနဲ႔ ေက်းရြာဂရန္

# iMyanmarHouse.com ဆိုတာဘာလဲ 


စသည္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ ) မွ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ တင္ျပထားပါသည္။


အိမ္ၿခံေျမေလာကသားတုိ႔ ေဆာင္ထားရမည္႕ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။ 


ဤစာအုပ္ကို အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဝယ္ေနက်ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။

စာအုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၂၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ (၁၀) အုပ္ အထက္ မွာယူလိုပါက ဖုန္း 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673 မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။

ေအာက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ==>

စာေပေလာက (၂)
အမွတ္ - ၂၆၂/၂၆၄၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္း (အေပၚလမ္း)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၃၃၈၀၂၊ ၀၉ ၅၁၄၅၃၁၈

စာေပေလာက (၅)
အမွတ္ - ၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား၊
ဖုန္း - ၀၉၇၃၁၂၅၀၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆

စာေပေလာက (၆)
ရန္ကင္းလမ္းမ၊ ရန္ကင္းအ.ထ.က (၁) အေရွ႕၊
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁၉၆၆၉

စာေပေလာက (၇)
အမွတ္ - ၃၆၀(ခ)၊ သုမဂၤလာလမ္းမ၊ ပေဒသာလမ္းဆံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ
ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၈၂၅၄

စာေပေလာက (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၃၂၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္၊
ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁၃၇၃၈၂

စာေပေလာက (၈)
အမွတ္ - ၈/ဇ၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ စ်ေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉၈၁၂

ရာျပည့္ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၆၂/ခ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတား
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၃၅၁၊ ၀၁ ၃၇၅၉၅၂

ရာျပည့္ (လွည္းတန္း)
ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း။
ဖုန္း ၀၉ ၆၈၉၄၀၉၁၊ ၀၉ ၅၁၄၆၁၄၂

အင္း၀ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ (၁၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၄၃၈၇

အင္း၀ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၄၆၊ အခန္း - ၂၀၁/၃၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အေပၚ)
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၉၈၃၈၊ ၂၄၃၂၁၆၊ ၃၉၈၁၀၆

စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး
အမွတ္ - ၂၈(ဘီ)၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၁၀၈၃

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၂၊ လွည္းတန္း (၁)လမ္း၊ ကမာရြတ္။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၆

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (ေက်ာက္ေျမာင္း)
အမွတ္ - ၂၀၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။
ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၅

သာလြန္
အမွတ္ - ၃၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၀၁၅၃၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၂၈

အ႐ုဏ္သစ္
ဆိုင္(၁)၊ ၃၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၁၂၆၃

ပစ္တိုင္းေထာင္
အမွတ္ - ၃၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းထိပ္)။
ဖုန္း ၀၉ ၅၁၄၈၅၅၈

ေခတ္သစ္
အမွတ္ - ၄၇၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၃၁)လမ္းႏွင့္္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား၊ ပန္းဘဲတန္း။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၀၉၆၈၊ ၀၉ ၅၁၉၄၉၆၉

ရန္ေအာင္စာေပ
ဆိုင္အမွတ္ (H)၊ အ.ထ.က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕
ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၃၄၂၁

ပညာေရႊေတာင္
အခန္း (၉၀/၉၂)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၈၇၁၈

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
အမွတ္ - ၁၈၅/၁၉၅၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ Office Tower ၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတား။
ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၇၃၀၅၊ ၂၄၃၈၉၃၊ ၃၉၈၁၄၀

ျမင့္မိုရ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

မိုးေက်ာ္စာေပ
ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

စာေပေလာက
ေက်ာက္ေျမာင္း

စာေပဗိမာန္
ကုန္သည္လမ္း

TAB Book Centre
ျပည္လမ္း (ေတာ္၀င္စင္တာ)

Myanmar Big Shop
ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း

Today စာအုပ္တိုက္
ကုန္သည္လမ္း

Golden Vally
ဓမၼေစတီလမ္း၊ စင္ကာပူသံ႐ံုး၊ မ်က္ေစာင္းထိုး

Ocean (Shwe Gon daing)
Citymart (Aung San)
Citymart (MNG) ေျမနီကုန္း
Junction Mawtin
Junction Square
Citymart (Chinatown)
Citymart (47 Street)
Citymart (Parkson)
Citymart (Junction 8)
Citymart (Yakin Center)
Ocean (North Point)
Ocean (East Point)
Super One (က်ဳိကၠစံ)
Citymart (ပင္လံု)
Citymart (WZND)
Citymart (သာေကတ)
Citymart (သမိုင္း)
F M I (Citymart) လိႈင္သာယာ
Citymart (Zawana)
Citymart (AKK) သဃၤန္းကၽြန္း
Citymart (Shwe Mya Yar)


မႏၲေလး ==>
Ocean (73 Street)
Ocean Diamond plaza
CBM (19 Street)
ထြန္းဦးစာေပ
နဂါးစာေပ

ေနျပည္ေတာ္ ==>
Ocean (NPT)
Ocean (Okataya Thiri)

အျခားၿမိဳ ႔မ်ား ==>
ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ - ေမာ္လၿမိဳင္
သန္းစည္သူစာေပ - ျပည္

သင္ ဝယ္ေနက် စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


 


အျခား အိမ္ၿခံေျမ စာအုပ္မ်ား

မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ဖုန္းေရႊမဂၤလာ - ဘုန္းမင္း ၊...
တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ -ထီယု (...
ႀကံဳေတြ႕ရ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ…ဗ်ာ - သန္းဦး ( မ႑ိဳင္ )
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား - ဦးေက်ာ္ေဇယ်
ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ - လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား - ေနမင္းသူ
ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ
အိမ္ဘုရင္၏ ကိုယ္ေတြ႔အိမ္ပြဲစားပညာႏွင့္ အိမ္ပြဲစားေလာက - ၾကည္စုိး IC (အိမ္ဘုရင္)
အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ်

အိမ်ခြံမြေ သတင်းများကို
Email ဖြင့် ဖတ်ရန်

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)