အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ် - Property Book in Myanmar from iMyanmarHouse.com
6281 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ - ဦးေက်ာ္ေဇယ်

ဦးေက်ာ္ေဇယ် ၏ "အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒေရးရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာ" စာအုပ္ထြက္ရွိေနပါၿပီ။
ဤစာအုပ္တြင္ အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားရမည္႔ ဥပေဒေရးရာ ကိစၥအဝဝကုိ ျဖစ္ရပ္မွန္ မႈခင္းဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ တင္ျပထားသည္။

ဤစာအုပ္တြင္
# အိမ္ႏွင့္ေျမေရာင္းရန္ ကတိျပဳသူသည္ စရန္ေငြကုိ လက္ခံရယူၿပီးေနာက္ က်န္ေငြကုိ အၿပီးအပုိင္ေပးေခ်ရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ရက္မတုိင္မီ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါ အိမ္ကုိ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ျခင္းသည္ စာခ်ဳပ္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္-မေရာက္၊ ေရာင္းသူပ်က္ကြက္ပါက ဝယ္သူသည္ မည္သည့္သက္သာခြင့္ရႏုိင္သနည္း။

# ႏုိင္ငံသားျဖစ္သူ ဇနီး၏ အမည္ျဖင့္ ဝယ္ယူထားသည့္ အိမ္ႏွင့္ေျမအေပၚ၌ ႏုိင္ငံျခားသားျဖစ္သူ ခင္ပြန္းအေနျဖင့္ ဗုဒၶၶၶၶၶၶၶၶဘာသာဝင္လင္မယားျဖစ္လင့္ကစား ပုိင္ဆုိင္အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရရွိႏုိင္ျခင္း။

# အစုိးရပုိင္္သည့္ေျမအား ပုဂၢလိကအခ်င္းခ်င္း အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သည့္ကိစၥ၊ အစုိးရေျမႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ပုဂၢလိကအခ်င္းခ်င္း ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ အေျချပဳ၍ စြဲဆုိပုိင္ခြင့္မရွိျခင္း။

 # မေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာ ပစၥည္းကုိ ေရာင္းခ်ရာ၌ ေရာင္းသူက ၎တုိ႔ညီအစ္ကုိမ်ား ပုိင္ ပစၥည္းျဖစ္သည္ဟု ေျပာဆုိေရာင္းခ်ၿပီးမွ တစ္ဖန္ညီအစ္ကုိမ်ားပုိင္ ပစၥည္းမဟုတ္၊ မိခင္ပုိင္ပစၥည္း ျဖစ္သည္ဟု တစ္မ်ဳိးေျပာဆုိလာသည့္ကိစၥ

# အိမ္ရွင္က အိ္မ္ငွားမ်ား ငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ ေနအိမ္ႏွင့္ ေျမကုိမွတ္ပုံမတင္သည့္ အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်သည္။ ထုိ႔ေနာက္အိမ္ရွင္က အိမ္ငွားမ်ားအား ငွားရမ္းထားသည့္ ဥပစာမွႏွင္ထုတ္လုိမႈ စြဲဆုိသည္၊ အိမ္ငွားမ်ားသည္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း ဥပေဒပုဒ္မ၏ အကာအကြယ္ကုိ ရနုိင္မရႏုိင္။

# သီးျခားစည္းကမ္းခ်က္မရိွေသာကိစၥ၌ အိ္မ္ငွားတစ္ဦးသည္ မိမိငွားရမ္းေနထုိင္သည့္ ဥပစာကုိ အျခားသူတစ္ဦးအား တစ္ဆင့္လႊဲေျပာင္းငွားရမ္းသည့္အခါ အိမ္ရွင္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရန္ မလိုအပ္ျခင္း။

# မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိး၌ အိ္မ္ငွားသည္ အခမဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေနထုိင္သူအျဖစ္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားသည္ ဆုိသည့္ကိစၥ။

# အိမ္ငွား ငွားရမ္းေနထုိုင္သည့္ အေဆာက္အအုံသည္ မီးေလာင္ကြ်မ္းပ်က္စီးသြားသည္၊ အိမ္ငွားက ယခင္ငွားရမ္းေနထုိင္ခဲ့သည့္ ေဆာက္အအုံတည္ရာ ေျမအစိတ္အပုိင္းကုိ အိမ္ရွင္ထံမွ ဝယ္ယူလုိသည္၊ ယင္းသုိ႔ ဝယ္ယူလုိက္ျခင္းအားျဖင့္ မူလက ငွားရမ္းထားျခင္းကုိ စြန္႔လႊတ္ရာ ေရာက္မေရာက္၊ ငွားရမ္းထားသည့္ပစၥည္းကုိ အငွားခ်ထားသူအား ျပန္လည္ေပးအပ္ရာ ေရာက္မေရာက္ အငွားခ်ထားျခင္း ကုန္ဆုံးသြားမသြား၊ အိမ္ရွင္အိမ္ငွား ဆက္သြယ္မႈ ရမ္စဲသြားျခင္း ရွိ မရွိ။

 # မူလအိမ္ငွား ကြယ္လြန္သည့္အခါ အိမ္ငွားႏွင့္ အတူေနထုိင္သူက အိမ္လခမ်ား ေပးသည္ကုိ အိမ္ရွင္က လက္ခံခဲ့သည္။ အိမ္ရွင္က အိမ္လခမ်ားကုိ ကြယ္လြန္သူ မူလအိမ္ငွားအမည္ျဖင့္ ေျပစာ ထုတ္ခဲ့ရုံမွ်ျဖင့္ ေနာက္ဆက္ခံသူ အိမ္ငွားသည္ တရားဝင္ အိမ္ငွားျဖစ္မလာဟု ဆုိႏုိင္၊ မဆုိႏုိင္။

 # အိမ္ငွားမ်ားက အိမ္ရွင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ မရရွိဘဲ ယခင္အိမ္အမုိး အေဟာင္းအစား ျပင္မုိးခ့ဲျခင္သည္ ပစၥည္းလႊဲေျပာင္းျခင္း အက္ဥပေဒပုဒ္မအရ အိမ္ငွား တာဝန္ကုိ ေဖာက္ဖ်က္ရာ ေရာက္မေရာက္။

# အေမြဆုိင္မဟုတ္သူက အေမြဆုိင္ေျမမဟုတ္သည့္ ေျမေပၚတြင္ ေနထုိ္င္ေသာ္လည္း အေမြဆုိင္အေနျဖင့္ ေနထုိုင္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ထုေခ်ျခင္း၊ ထုိသူ၏ လက္ရွိထားမႈသည္ ပုိင္ရွင္အား ဆန္႔က်င္ရာ ေရာက္မေရာက္။

# က်ဴးေက်ာ္စုိက္ပ်ဳိးထားသည့္ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ အေဆာက္အအုံမ်ားအား ဖယ္ရွားေပးေစၿပီးေနာက္ က်ဴးေက်ာ္ခံရေသာ ေျမကုိ လက္ေရာက္ရလုိမႈနယ္နိမိတ္ခ်င္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိသည့္ေျမမ်ားတြင္ သူတစ္ပါး၏ ေျမကုိ မိမိပိုိင္ေျမျဖစ္သည္ဟုမွားယြင္းယူဆလွ်က္ျဖစ္ေစ၊ သုိ႔မဟုတ္ မပုိင္မွန္းသိလွ်က္ႏွင့္ တမင္က်ဴးေက်ာ္လုိေသာ ဆႏၵႏွင့္ျဖစ္ေစ မိမိပုိင္ေျမအျဖစ္ လက္ရွိအသုံးခ်ခဲ့လွ်င္ ထုိသူသည္ ပုိင္ရွင္အား ဆန့္က်င္ဘက္လက္ရွိ ထားခ့ဲသည္ကုိ ယူဆရမည္ ျဖစ္ျခင္း။

 # မိသားစုစီမံမႈျဖင့္ အေမြခဲြေဝရာတြင္စာျဖင့္ ေရးသားထားပါက ဤစာတမ္းတြင္ တန္ဖုိးေငြက်ပ္ ၁၀၀ ထက္ပုိသည့္ အေရႊ႕မေျပာင္းႏုိင္ေသာပစၥည္းပါဝင္ေနလွ်င္ ဤစာတမ္းကုိ မွတ္ပုံတင္ရန္လုိအပ္ျခင္း စသည္ႏွင့္ အျခား အေၾကာင္းအရာေပါင္း မ်ားစြာတို႔ကို ျဖစ္ရပ္မွန္ မႈခင္းဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေအာင္ တင္ျပထားပါသည္။
အိမ္ၿခံေျမေလာကသားတုိ႔ ေဆာင္ထားရမည္႕ စာအုပ္ေကာင္းတစ္အုပ္ျဖစ္ေအာင္ အစြမ္းကုန္ ေရးသားတင္ျပထားသည္။ ဤစာအုပ္ကို အၿမိဳ႔ၿမိဳ႔အနယ္နယ္ရွိ စာအုပ္ဆိုင္တိုင္းတြင္ ဝယ္ယူ ရရွိႏိုင္ပါသည္။ သင္ဝယ္ေနက်ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။ စာအုပ္၏ တန္ဖိုးမွာ ၃၀၀၀ က်ပ္ ျဖစ္ပါသည္။ စာအုပ္ (၁၀) အုပ္ အထက္ မွာယူလိုပါက ဖုန္း 09-252 60 5671 / 09-252 60 5672 / 09-252 60 5673 မ်ားသို႔ ဆက္သြယ္ မွာယူႏိုင္ပါသည္။
ေအာက္ပါ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္လည္း ဝယ္ယူရရွိႏိုင္ပါသည္။

ရန္ကုန္ ==>

စာေပေလာက (၂)
အမွတ္ - ၂၆၂/၂၆၄၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္း (အေပၚလမ္း)၊ ေက်ာက္တံတား ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀ ၃၃၈၀၂၊ ၀၉ ၅၁၄၅၃၁၈

စာေပေလာက (၅)
အမွတ္ - ၁၃၈/၁၄၀ (ပထမထပ္)၊ ပန္းဆိုးတန္းႏွင့္ မဟာဗႏၶဳလလမ္းေထာင့္၊ ေက်ာက္တံတား၊ ဖုန္း - ၀၉၇၃၁၂၅၀၆၇၊ ၀၉ ၇၃၁၄၀၉၃၆

စာေပေလာက (၆)
ရန္ကင္းလမ္းမ၊ ရန္ကင္းအ.ထ.က (၁) အေရွ႕၊ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၁၉၆၆၉

စာေပေလာက (၇)
အမွတ္ - ၃၆၀(ခ)၊ သုမဂၤလာလမ္းမ၊ ပေဒသာလမ္းဆံု၊ ေတာင္ဥကၠလာ ဖုန္း - ၀၉ ၇၃၀၀၈၂၅၄

စာေပေလာက (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၃၂၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္၊ ဖုန္း - ၀၉ ၄၂၁၁၃၇၃၈၂

စာေပေလာက (၈)
အမွတ္ - ၈/ဇ၊ ေခမာသီလမ္းမ၊ စ်ေစ်းအနီး၊ ေျမာက္ဥကၠလာပ ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၇၉၈၁၂

ရာျပည့္ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၆၂/ခ၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အထက္)၊ ေက်ာက္တံတား ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၃၃၅၁၊ ၀၁ ၃၇၅၉၅၂

ရာျပည့္ (လွည္းတန္း)
 ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ လွည္းတန္း။ ဖုန္း ၀၉ ၆၈၉၄၀၉၁၊ ၀၉ ၅၁၄၆၁၄၂

အင္း၀ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ (၁၈)၊ ေျမညီထပ္၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၁ ၅၁၄၃၈၇

အင္း၀ (ပန္းဆိုးတန္း)
အမွတ္ - ၂၄၆၊ အခန္း - ၂၀၁/၃၀၁၊ ေျမညီထပ္၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း (အေပၚ) ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၉၈၃၈၊ ၂၄၃၂၁၆၊ ၃၉၈၁၀၆

စာေပဟင္းေလးအိုးႀကီး
 အမွတ္ - ၂၈(ဘီ)၊ ဦးထြန္းလင္းျခံလမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၅၁၁၀၈၃

စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (လွည္းတန္း)
အမွတ္ - ၂၊ လွည္းတန္း (၁)လမ္း၊ ကမာရြတ္။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၆

 စိတ္ကူးခ်ဳိခ်ဳိ (ေက်ာက္ေျမာင္း)
 အမွတ္ - ၂၀၊ ၾသဘာလမ္း၊ ေက်ာက္ေျမာင္း။ ဖုန္း - ၀၉ ၃၁၃၇၉၉၉၅

သာလြန္
အမွတ္ - ၃၇၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္းႏွင့္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းေထာင့္ ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၀၁၅၃၊ ၀၉ ၅၁၁၁၃၂၈

 အ႐ုဏ္သစ္ ဆိုင္(၁)၊
၃၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၃၁ လမ္း၊ ပန္းဘဲတန္း။ ဖုန္း - ၀၁ ၂၄၁၂၆၃

ပစ္တိုင္းေထာင္
 အမွတ္ - ၃၆၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း (ဗိုလ္ဆြန္ပတ္လမ္းထိပ္)။ ဖုန္း ၀၉ ၅၁၄၈၅၅၈

 ေခတ္သစ္
အမွတ္ - ၄၇၀၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ (၃၁)လမ္းႏွင့္္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းၾကား၊ ပန္းဘဲတန္း။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၀၉၆၈၊ ၀၉ ၅၁၉၄၉၆၉

ရန္ေအာင္စာေပ
ဆိုင္အမွတ္ (H)၊ အ.ထ.က (၁) ရန္ကင္းေက်ာင္းေရွ႕ ဖုန္း ၀၉ ၇၃၂၂၃၄၂၁ ပညာေရႊေတာင္ အခန္း (၉၀/၉၂)၊ ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊ ေက်ာက္တံတား။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၈၇၁၈

ကြန္ပ်ဴတာဂ်ာနယ္
အမွတ္ - ၁၈၅/၁၉၅၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ Office Tower ၊ ပန္းဆိုးတန္း၊ ေက်ာက္တံတား။ ဖုန္း - ၀၁ ၃၈၇၃၀၅၊ ၂၄၃၈၉၃၊ ၃၉၈၁၄၀

 ျမင့္မိုရ္စာေပ
 ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

 မိုးေက်ာ္စာေပ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း

စာေပေလာက
 ေက်ာက္ေျမာင္း

စာေပဗိမာန္
ကုန္သည္လမ္း
TAB Book Centre
ျပည္လမ္း (ေတာ္၀င္စင္တာ)

Myanmar Big Shop
ေရတာရွည္လမ္းေဟာင္း

Today စာအုပ္တိုက္
ကုန္သည္လမ္း Golden Vally ဓမၼေစတီလမ္း၊ စင္ကာပူသံ႐ံုး၊ မ်က္ေစာင္းထိုး

Ocean (Shwe Gon daing)
Citymart (Aung San)
Citymart (MNG) ေျမနီကုန္း
Junction Mawtin
Junction Square
Citymart (Chinatown)
Citymart (47 Street)
Citymart (Parkson)
Citymart (Junction 8)
Citymart (Yakin Center)
Ocean (North Point)
Ocean (East Point)
Super One (က်ဳိကၠစံ)
Citymart (ပင္လံု)
Citymart (WZND)
Citymart (သာေကတ)
Citymart (သမိုင္း)
F M I (Citymart) လိႈင္သာယာ
Citymart (Zawana)
Citymart (AKK) သဃၤန္းကၽြန္း
Citymart (Shwe Mya Yar)

မႏၲေလး ==>
Ocean (73 Street)
Ocean Diamond plaza
CBM (19 Street)
ထြန္းဦးစာေပ
နဂါးစာေပ

ေနျပည္ေတာ္ ==>
Ocean (NPT)
Ocean (Okataya Thiri)

အျခားၿမိဳ ႔မ်ား ==>
ေက်ာ္ေက်ာ္စာေပ - ေမာ္လၿမိဳင္
သန္းစည္သူစာေပ - ျပည္

သင္ ဝယ္ေနက် စာအုပ္ဆိုင္တြင္ ဝယ္မရပါက ဤစာအုပ္ကို တင္ေပးပါရန္ ေတာင္းဆိုႏိုင္ပါသည္။


အျခား အိမ္ၿခံေျမ စာအုပ္မ်ား

မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)
ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာမႈနွင့္ ေအာင္ျမင္မႈတို႕ကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးမည့္ ဖုန္းေရႊမဂၤလာ - ဘုန္းမင္း ၊...
တိုက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒိုခန္းမ်ား ေရာင္းဝယ္ငွား မမွားေစဖုိ႔ ဥပေဒသိမွတ္ဖြယ္ရာ -ထီယု (...
ႀကံဳေတြ႕ရ အိမ္ၿခံေျမေလာကမွာ…ဗ်ာ - သန္းဦး ( မ႑ိဳင္ )
အိမ္ၿခံေျမႏွင့္ အျခားအေရးႀကီးစာခ်ဳပ္မ်ား - ဦးေက်ာ္ေဇယ်
ေျမရွင္သူေဌးႀကီး ျဖစ္ပါရေစ - လႊတ္ေတာ္ေရွ ႔ေန ေမာင္ေကာင္းေဖ
အိမ္ၿခံေျမ အဘိဓာန္ - ၾကည္စိုး IC ( အိမ္ဘုရင္ )
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးသူရဲေကာင္းမ်ား - ေနမင္းသူ
ေရႊအိမ္ေတာ္ အဖြင့္က်မ္း - ဇင္ေယာ္နီ
အိမ္ဘုရင္၏ ကိုယ္ေတြ႔အိမ္ပြဲစားပညာႏွင့္ အိမ္ပြဲစားေလာက - ၾကည္စုိး IC (အိမ္ဘုရင္)

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)