အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Myin Thar 7st (81-1) Apartment

                 Myin Thar 7st  (81-1) Apartment ကို အမွတ္(၈၁/၁) ၊ ျမင္သာ (၇)လမ္း ၊ (၁၄/၁)ရပ္ကြက္ ၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္သည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.9' x 51' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည့္ ၂၄ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Mingalar 296 Apartment

                Mingalar 296 Apartment ကို အမွတ္ (၂၉၆)၊ မဂၤလာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun construction Co.,Ltd မွ တည္၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' Bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Mingalar 197 Apartment

              Mingalar 197 Apartment ကို အမွတ္(၁၉၇/ခ)၊ မဂၤလာလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Constructin Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 54' ေပ ၈၀ လမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ေတာင္ဘက္လွည့္ 1 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP...

Min Gaung 422 Apartment

                   Min Gaung 422 Apartment ကို အမွတ္ (၄၂၂)၊ မင္းေခါင္လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ၅၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

Min Gaung 419 Apartment

               Min Gaung 419 Apartment ကို အမွတ္ (၄၁၉)၊  မင္းေခါင္လမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ၅၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

Mi Ga Thi Street Apartment

                 Mi Ga Thi  Street Apartment ကို အမွတ္(၁၈၈)၊ မိဂသီလမ္း၊ ၁၂ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 51' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေတာင္ဘက္လွည့္ ၅၀ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Mi Ga Thi 18st Apartment

                 Mi Ga Thi 18st Apartment ကို အမွတ္(၂၄၆) ၊၁၂ရပ္ကြက္၊မိဂသီ (၁၈)လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 54' ၃၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Marga 7st Apartment

             Marga 7st Apartment ကို အမွတ္(၇၅၃/က)၊ မာဃ(၇)လမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ ေျမာက္ဘက္သို႔လွည့္ ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Kokko Street Apartment

             Kokko Street Apartment ကို အမွတ္(၉၃) ၊ ကုကၠိဳလ္လမ္း ၊ သီတာရပ္ကြက္ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 37' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ ေတာင္ဘက္လွည့္ ၂၅ ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Kawliya Apartment

                         Kawliya Apartment ကို အမွတ္(၃၂၃)၊ေကာလိယလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ေပ ၅၀ လမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည္႕ 1 Master bedroom ႏွင့္...