အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Mingalar 296 Apartment

                Mingalar 296 Apartment ကို အမွတ္ (၂၉၆)၊ မဂၤလာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun construction Co.,Ltd မွ တည္၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' Bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Mingalar 197 Apartment

              Mingalar 197 Apartment ကို အမွတ္(၁၉၇/ခ)၊ မဂၤလာလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Constructin Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 54' ေပ ၈၀ လမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ေတာင္ဘက္လွည့္ 1 Regular bedroom ေရေမာ္တာ 1 HP...

Min Gaung 422 Apartment

                   Min Gaung 422 Apartment ကို အမွတ္ (၄၂၂)၊ မင္းေခါင္လမ္း၊ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ၅၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

Min Gaung 419 Apartment

               Min Gaung 419 Apartment ကို အမွတ္ (၄၁၉)၊  မင္းေခါင္လမ္း၊ ၆ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ၅၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ 1 Master bedroom ႏွင့္ 1 Regular...

Mi Ga Thi Street Apartment

                 Mi Ga Thi  Street Apartment ကို အမွတ္(၁၈၈)၊ မိဂသီလမ္း၊ ၁၂ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 12.5' x 51' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာေတာင္ဘက္လွည့္ ၅၀ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Mi Ga Thi 18st Apartment

                 Mi Ga Thi 18st Apartment ကို အမွတ္(၂၄၆) ၊၁၂ရပ္ကြက္၊မိဂသီ (၁၈)လမ္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 54' ၃၀ေပလမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေနာက္ဘက္လွည့္ Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Marga 7st Apartment

             Marga 7st Apartment ကို အမွတ္(၇၅၃/က)၊ မာဃ(၇)လမ္း၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x  54' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ ေျမာက္ဘက္သို႔လွည့္ ေရေမာ္တာ 1 HP /ေရခ်ိဳးခန္းတြင္း Shower ႏွင့္...

Kokko Street Apartment

             Kokko Street Apartment ကို အမွတ္(၉၃) ၊ ကုကၠိဳလ္လမ္း ၊ သီတာရပ္ကြက္ ၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 13.5' x 37' အိမ္၏မ်က္ႏွာစာ ေတာင္ဘက္လွည့္ ၂၅ ေပလမ္း Hall Type ေရေမာ္တာ 1 HP...

Kawliya Apartment

                         Kawliya Apartment ကို အမွတ္(၃၂၃)၊ေကာလိယလမ္း၊ ၁၃ရပ္ကြက္၊ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 17' x 54' ေပ ၅၀ လမ္း အိမ္၏မ်က္ႏွာစာအေရွ႕ဘက္လွည္႕ 1 Master bedroom ႏွင့္...

Kannar Street Apartment

                          Kannar Street Apartment ကို အမွတ္(၅၆၈) ၊ကမ္းနားလမ္း၊ ေဆးရိုးတန္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တြင္ Sun Myat Tun Construction Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။   Facilities အခန္းအက်ယ္ 23' x...