အိမ္ရာစီမံကိန္းႏွင့္ ကြန္ဒိုလမ္းညႊန္

ေနာင္လာမည့္ အိမ္ၿခံေျမ ပြဲစဥ္မ်ား

ရွာေဖြရန္

Yone Minn Executive Villa (Yone Min Development)

Yone Minn Executive Villa ကို အမွတ္ (၁၀၅)၊ သူရလမး္၊ (၉) ရပ္ကြက္၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Descriptions က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း က်ယ္၀နး္ေသာ Master Bedroom (၁) ခန္း၊ Single Bedroom (2) ခန္း...

AVA Apartment (Yone Min Development)

AVA Apartment ကို အမွတ္ (၁၄)၊ ေဒါနလမ္း၊ ေ၀ဠဳ၀န္(ေျမာက္) ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ Descriptions က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း က်ယ္၀နး္ေသာ Master Bedroom (၁) ခန္း၊ Single...

21 Htee Tann Apartment (Yone Min Development)

21 Htee Tann Apartment ကို အမွတ္ (၂၁)၊ ထီးတန္းလမ္းႏွင့္ ေဆးရိုးတန္းလမ္းေထာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရပ္ကြက္၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ပါသည္။ Descriptions က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...

Luxury 40 Apartment (Yone Min Development)

Luxury 40 Apartment ကို အမွတ္ (-၄၀)၊ နီလာလမ္း (၁) ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ Descriptions က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ေပးျခင္း က်ယ္၀နး္ေသာ Master Bedroom (၁) ခန္း၊ Single Bedroom (2) ခန္း...

Kone Baung Apartment (Yone Min Development)

Kone Baung Apartment ကို အမွတ္ (၈၀၂) ကုန္းေဘာင္ (၁၂) လမ္းေထာင့္ (၆) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္...

Than Lwin Apartment (Yone Min Development)

Than Lwin Apartment ကို အမွတ္ (၆၆၂)၊ အေနာ္မာလမ္း၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း...

Wa Ru Nar Apartment (Yone Min Development)

Wa Ru Nar Apartment ကို အမွတ္ (၆၃၇)၊ ၀ရုဏာလမ္းႏွင့္ အေနာ္မာလမ္းေထာင့္၊ (၁၃) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွတာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္...

292 Apartment (Yone Min Development)

292 Apartment ကို အမွတ္ (၂၉၂) ရာဇဓိရာဇ္လမ္း (၇) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း...

Shwe Apartment (Yone Min Development)

Shwe Apartment ကို အမွတ္ (၉၀၄)၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ (၅/၇) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူတည္ေဆာက္ ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း...

Boss - 2 Apartment (Yone Min Development)

Boss - 2 Apartment ကို အမွတ္ (၃၄၈)၊ သီတာလမ္း၊ (၄) ရပ္ကြက္၊ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ တြင္ Yone Min Development Co.,Ltd မွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားပါသည္။ သင့္တင့္မွ်တေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္မည့္ အဆင္ျမင့္လူေနမႈပံုစံ က်ယ္၀န္းစြာ ရွိခိုး၀တ္ျပဳႏိုင္မည့္ ဘုရားခနး္ ႏွင့္ ဧည့္ခန္း တြဲလ်က္...