လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇) ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ

လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ(၇) ရရှိနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
469 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ဗဟုသုတ | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

### Unicode Version ###

သတ်မှတ်အရည်အချင်းနှင့် ပြည့်စုံသည့် အဖွဲ့အစည်း သို့မဟုတ် အသက် (၁၈) နှစ်ပြည့်ပြီးသူ နိုင်ငံသားများအတွက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ (၇) ရရှိနိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းစဉ်များမှာ-

(၁) လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာ(ပုံစံ-၁)ကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်) ကျေးရွာ အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် အခမဲ့ရယူ၍ ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့ လျှောက်ထားရပါမည်။

(၂) ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် လျှောက်လွှာ လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှ (၁)လ အတွင်း မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ စီစစ်ထောက်ခံချက် ပေးပို့ရပါမည်။

(၃) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် လျှောက်လွှာလက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ (၁၅) ရက်အတွင်း ကန့်ကွက် လိုသူရှိပါက ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ထုတ်ဆင့် ကြော်ငြာမည်ဖြစ်သည်။

(၄) ၎င်းကြော်ငြာစာကို မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးနှင့် လယ်ယာမြေတည်ရှိရာ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးများတွင် ကပ်ထားပါမည်။ကြော်ငြာတွင် (၁)လအတွင်း ကန့်ကွက်နိုင်ကြောင်း ဖော်ပြထားပါသည်။

(၅) ကန့်ကွက်ချက်တစ်စုံတစ်ရာ ရရှိလျှင် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှ(၇) ရက်အတွင်း ရပ်ကွက်(သို့မဟုတ်)ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးတင်ပြရန် ဆောင်ရွက်အကြောင်းကြားမည်ဖြစ်ပါသည်။

(၆) ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် စုံစမ်းစစ်ဆေး တွေ့ရှိချက်ကို (၇) ရက်အတွင်း မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ တင်ပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။

(၇) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် တင်ပြချက်ကို လက်ခံရရှိသည့်နေ့မှ (၁) လအတွင်း မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် လုပ်ငန်း စာတွဲကို တင်ပြရမည်။

(၈) မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ရရှိသည့်လုပ်ငန်းစာတွဲအား လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှ (၇) ရက်အတွင်း သဘောထားမှတ်ချက်ဖြင့် ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။

(၉) ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်ငန်း စာတွဲကို လက်ခံရရှိသည့် နေ့မှ (၁၅)ရက်အတွင်း လျှောက်ထားချက်ကို ခွင့်ပြုကြောင်း (သို့မဟုတ်) ငြင်းပယ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ပြီး မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသို့ အကြောင်း ကြားရမည်။

(၁၀) မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးသည် -

(က) ခွင့်ပြုကြောင်းအကြောင်းကြားချက်ကိုရလျှင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူကို လယ်ယာမြေ မှတ်ပုံတင်ရန် ဦးစီးဌာန ရငွေစာရင်းသို့ မှတ်ပုံတင်ကြေးအဖြစ် ဦးပိုင်လုပ်ကွက် ၁-ခုလျှင် ၅၀၀ ကျပ်နှုန်းပေးသွင်းစေပြီး လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

(ခ) ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူကို လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့် ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူများ မှတ်ပုံတင်စာရင်းတွင် မှတ်တမ်းတင်ပြီး မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သို့ တင်ပြရမည်။

(၁၁) မြို့နယ်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့သည် ခရိုင်လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့၏ အကြောင်းကြား ချက်နှင့်အညီ လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိသူအား လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် ပုံစံ(၇)ထုတ်ပေးပြီး ငြင်းပယ်ခြင်းခံရသူထံသို့လည်း ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ပုံစံ(၈) ကို ပေးပို့သွားမည် ဖြစ်သည်။

(၁၂) ငြင်းပယ်ကြောင်း အကြောင်းကြားစာ လက်ခံရရှိသူသည် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် မကျေနပ်ချက် တစ်စုံတစ်ရာရှိပါက လယ်ယာမြေဥပဒေပုဒ်မ(၂၂)ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်အတိုင်း သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက် (သို့မဟုတ်) ကျေးရွာအုပ်စု လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ထံ မူလမြေယာမှုခင်း ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။

(ဦးစီးဌာနဆိုသည်မှာ လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာနကို ဆိုလိုပါသည်) လက်ရှိအသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသော လယ်ယာမြေအတွက် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ် လျှောက်ထားခြင်းနှင့် ပတ်သက်သည့်ကြေငြာချက်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ကျေးလက်/မြို့ပြအခန်းကဏ္ဍတွင် အသိပေးထုတ်ပြန် ကြေညာထားပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-966901767, 09-268022352 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပဒေအကြံပေး ပညာရှင်အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

 

### Zawgyi Version ###

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇) ရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စုံသည့္ အဖြဲ႕အစည္း သို႔မဟုတ္ အသက္ (၁၈) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ (၇) ရ႐ွိႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ-

(၁) လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ(ပုံစံ-၁)ကို သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးတြင္ အခမဲ့ရယူ၍ ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရပါမည္။

(၂) ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ေလွ်ာက္လႊာ လက္ခံရ႐ွိသည့္ ေန႔မွ (၁)လ အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ စီစစ္ေထာက္ခံခ်က္ ေပးပို႔ရပါမည္။

(၃) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ ေလွ်ာက္လႊာလက္ခံရ႐ွိသည့္ေန႔မွ (၁၅) ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္လိုသူ႐ွိပါက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ထုတ္ဆင့္ ေၾကာ္ျငာမည္ျဖစ္သည္။

(၄) ၎ေၾကာ္ျငာစာကို ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးႏွင့္ လယ္ယာေျမတည္႐ွိရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး႐ုံးမ်ားတြင္ ကပ္ထားပါမည္။ေၾကာ္ျငာတြင္ (၁)လအတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

(၅) ကန္႔ကြက္ခ်က္တစ္စုံတစ္ရာ ရ႐ွိလွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ လက္ခံရ႐ွိသည့္ ေန႔မွ(၇) ရက္အတြင္း ရပ္ကြက္(သို႔မဟုတ္)ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ စုံစမ္းစစ္ေဆးတင္ျပရန္ ေဆာင္ရြက္အေၾကာင္းၾကားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၆) ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ စုံစမ္းစစ္ေဆး ေတြ႕႐ွိခ်က္ကို (၇) ရက္အတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ တင္ျပရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၇) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ တင္ျပခ်က္ကို လက္ခံရ႐ွိသည့္ေန႔မွ (၁) လအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ငန္း စာတြဲကို တင္ျပရမည္။

(၈) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သည္ ရ႐ွိသည့္လုပ္ငန္းစာတြဲအား လက္ခံရ႐ွိသည့္ ေန႔မွ (၇) ရက္အတြင္း သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖင့္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္ျဖစ္သည္။

(၉) ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လုပ္ငန္း စာတြဲကို လက္ခံရ႐ွိသည့္ ေန႔မွ (၁၅)ရက္အတြင္း ေလွ်ာက္ထားခ်က္ကို ခြင့္ျပဳေၾကာင္း (သို႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ေၾကာင္းဆုံးျဖတ္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသို႔ အေၾကာင္းၾကားရမည္။

(၁၀) ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးဌာန႐ုံးသည္ -

(က) ခြင့္ျပဳေၾကာင္းအေၾကာင္းၾကားခ်က္ကိုရလွ်င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူကို လယ္ယာေျမ မွတ္ပုံတင္ရန္ ဦးစီးဌာန ရေငြစာရင္းသို႔ မွတ္ပုံတင္ေၾကးအျဖစ္ ဦးပိုင္လုပ္ကြက္ ၁-ခုလွ်င္ ၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းေပးသြင္းေစၿပီး လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။

(ခ) ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူကို လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူမ်ား မွတ္ပုံတင္စာရင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမ စီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပရမည္။

(၁၁) ၿမိဳ႕နယ္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕သည္ ခ႐ိုင္လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕၏ အေၾကာင္းၾကား ခ်က္ႏွင့္အညီ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ရ႐ွိသူအား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးၿပီး ျငင္းပယ္ျခင္းခံရသူထံသို႔လည္း ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ ပုံစံ(၈) ကို ေပးပို႔သြားမည္ ျဖစ္သည္။

(၁၂) ျငင္းပယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ လက္ခံရ႐ွိသူသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အေပၚ မေက်နပ္ခ်က္ တစ္စုံတစ္ရာ႐ွိပါက လယ္ယာေျမဥပေဒပုဒ္မ(၂၂)ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း သက္ဆိုင္ရာ ရပ္ကြက္ (သို႔မဟုတ္) ေက်း႐ြာအုပ္စု လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕ထံ မူလေျမယာမႈခင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ျဖစ္သည္။

(ဦးစီးဌာနဆိုသည္မွာ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္စာရင္းအင္းဦးစီးဌာနကို ဆိုလိုပါသည္) လက္႐ွိအသုံးျပဳခြင့္ရ႐ွိထားေသာ လယ္ယာေျမအတြက္ လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ ေလွ်ာက္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ေၾကျငာခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံး ေက်းလက္/ၿမိဳ႕ျပအခန္းက႑တြင္ အသိေပးထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားပါသည္။

အိမ္ျခံေျမ ကိစၥအဝဝနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-966901767, 09-268022352 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႔ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

မိဘနှစ်ပါးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် သားသမီးများအား မိသားစုစီမံမှုပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
မိဘနှစ်ပါးသက်ရှိထင်ရှားရှိစဉ် သားသမီးများအား မိသားစုစီမံမှုပြုလုပ်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်
ဘိုးဘွားပိုင်မြေကို မည်သူက၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသလဲ။
ဘိုးဘွားပိုင်မြေကို မည်သူက၊ မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် လွှဲပြောင်းရောင်းချခွင့်ရှိသလဲ။
မြေငှားစာချုပ်အသစ်ထုတ်ပေးနိုင်သော မြေအမျိုးအစားများနှင့် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ...
မြေငှားစာချုပ်အသစ်ထုတ်ပေးနိုင်သော မြေအမျိုးအစားများနှင့် လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များ...
ပါမစ်မြေများ (နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်) နှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
ပါမစ်မြေများ (နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်) နှင့်ပတ်သက်၍ သိထားသင့်သည့်အချက်များ
မြေ၊ အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်းတွင် ငှားရမ်းသူ၊ ငှားယူသူထမ်းဆောင်ရသော အခွန်အခမျာ
မြေ၊ အဆောက်အဦငှားရမ်းခြင်းတွင် ငှားရမ်းသူ၊ ငှားယူသူထမ်းဆောင်ရသော အခွန်အခမျာ
စာချုပ်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက ဆောင်ရွက်ချက်အကြောင်း...
စာချုပ်စာတမ်းများကို သတ်မှတ်အချိန်ကာလအတွင်း မှတ်ပုံတင်ရန်လျှောက်ထားခြင်းနှင့် သတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ပါက ဆောင်ရွက်ချက်အကြောင်း...
အမွေမမီမြေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
အမွေမမီမြေးဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း။
ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ဝယ်ရှိခြင်း (POSSESSION)
ပိုင်ဆိုင်မှုလက်ဝယ်ရှိခြင်း (POSSESSION)
မိဘတစ်ဦးဦးကွယ်လွန်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်သားသမီးများရထိုက်သည့် အမွေဝေစုများ
မိဘတစ်ဦးဦးကွယ်လွန်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်သားသမီးများရထိုက်သည့် အမွေဝေစုများ
လင် (သို့မဟုတ်) မယား တစ်ဦးတည်း အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကို ရောင်းချရာတွင် ၎င်းတို့၏ မယား(သို့မဟုတ်) လင်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သလား။...
လင် (သို့မဟုတ်) မယား တစ်ဦးတည်း အမည်ပေါက်ပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းကို ရောင်းချရာတွင် ၎င်းတို့၏ မယား(သို့မဟုတ်) လင်တို့ လက်မှတ်ရေးထိုးရန်လိုအပ်သလား။...

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)