အိမ္ၿခံေျမ ဥပေဒ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ေအာက္ပါ အိမ္​ျခံ​ေျမ ဥပ​ေဒ ကိစၥ အရပ္​ရပ္​ႏွင္​့ ပတ္​သတ္​၍ ကြၽမ္​းက်င္​​ေသာ ဥပ​ေဒပညာ႐ွင္​မ်ားမွ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ​ေပး​ေနပါသည္​။

ဂရန္အမည္ေျပာင္း ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

ဂရန္ သက္တမ္းတိုးျခင္း။

ပါမစ္ေျမအား ဂရန္အမည္ေပါက္ေလွ်ာက္ထားျခင္း။

ဂရန္ခြဲေလွ်ာက္ထားျခင္း။ (ဂရန္ခြဲေျမပံုကူးျခင္း၊ ေျမကြက္တိုင္းခြဲ၊ ဂရန္ခြဲေလွ်ာက္ထားျခင္း ပါဝင္သည္။)

ကာလတန္ဖိုးစိစစ္ေရးအဖြဲ႕တြင္ အခြန္ေပးေဆာင္၍ မွတ္ပံုတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။

ေျမပံု/ေျမရာဇဝင္ ကူးျခင္း။

စာခ်ဳပ္စာတမ္းရံုးတြင္ မွတ္ပံုတင္အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္၊ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္းေၾကညာစာခ်ဳပ္၊ စြန္႔လြတ္စာခ်ဳပ္၊ ေပးကမ္းစာခ်ဳပ္၊ ေမြးစားစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။

မွတ္ပံုတင္ ကိုယ္စားလွယ္လႊဲစာ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

သတင္းစာေၾကာ္ျငာအမ်ိဳးမ်ိဳး ထည့္သြင္းေၾကာ္ျငာျခင္း။

အရပ္ကတိစာခ်ဳပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးခ်ဳပ္ဆိုျခင္း။

ေျမအမည္ေပါက္ မွန္ကန္မႈ ရွိ/မရွိ စစ္ေဆးျခင္း။

ေျမတိုင္းတာျခင္း။

ဂရန္မိတၱဴေလွ်ာက္ထားျခင္း

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္းမ်ား အမည္ေျပာင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စသည့္
အိမ္ၿခံေျမဝန္ေဆာင္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ပတ္သက္၍ ကြၽမ္​းက်င္​​ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက ဖုန္း - 09-966901767, 09-268022352 မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ကြၽမ္​းက်င္​​ေသာ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားနွင့္ ယခုပင္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းလုိက္ပါ။ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက ဖုန္း - 09-966901767, 09-268022352 မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ သုိ႔မဟုတ္ပါက ေအာက္ပါ ေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ႏူိင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္

ဤ ဝန္​​ေဆာင္​မုွ ႏွင့္ ပတ္သတ္၍ စိတ္ဝင္စားပါက ေအာက္ပါေဖာင္တြင္ ျဖည့္စြက္၍ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အမည္ (Name)
ဆက္သြယ္ရန္ဖုန္း (Phone)
Email / Gmail
(႐ွိလ်ွင္​ ျဖည့္ရန္)
အေၾကာင္းအရာ
 

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္/ငွားရန္ အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္ တိုက္ခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ တိုက္ခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ေရာင္းရန္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ လံုးခ်င္းအိမ္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းရိွ ငွားရန္ ကြန္ဒိုအခန္းမ်ား

ရန္ကုန္တိုင္း အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ား