အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

ငွါးမည္ ပထမထပ္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ဒုတိယထပ္တိုက္ခန္း အသစ္စက္စက္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

2.80 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ တိုက္ခန္း ဒုတိယထပ္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

2.80 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ၂၇လမ္းအနီး တိုက္ခန္းပထမထပ္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ 33လမ္းတင္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

2 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ ဒိုင္းမြန္းပလာဇာအနီး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

4.50 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ တိုက္ခန္း

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ငွါးမည္ တိုက္ခန္း

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း အငွါးေလးပါ႐ွင့္

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

3.50 သိန္း (က်ပ္)