အစီအစဥ္ :

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးရိွငွါးရန္တိုက္ခန္းမ်ား

တိုက္ခန္း ေျမညီ ထပ္အငွါး

မဟာေအာင္ေျမ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

4 သိန္း (က်ပ္)

တိုက္ခန္း/ ေျမညီထပ္ အငွါး

ခ်မ္းေအးသာဇံ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 0
 • 0

5 သိန္း (က်ပ္)

ဒုတိယထပ္ ထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.30 သိန္း (က်ပ္)

တတိယထပ္ ထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.20 သိန္း (က်ပ္)

စတုတၱထပ္ ထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1.10 သိန္း (က်ပ္)

ပဥၶမထပ္ ထပ္ တိုက္ခန္း အငွါး

ခ်မ္းျမသာစည္ | မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 2

1 သိန္း (က်ပ္)