အစီအစဥ္ :

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရိွေရာင္းရန္ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္မ်ား