အစီအစဥ္ :


ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ

ကြန္ဒိုတုိက္ခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိပါသည္ အေနာ္ရထာလမ္းမေပၚ

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ရတနာပံုကြန္ဒိုတြင္ (40x40)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ရတနာပံုကြန္ဒိုတြင္ (40x40)Sqft အက်ယ္ရွိေသာအခန္း အျမန္ငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

16 သိန္း (က်ပ္)

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ္ Classic Strand Condo တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ္ Classic Strand Condo တိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 3

$ 1,500 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ Thein Group Condoတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ Thein Group Condoတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 2

$ 1,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ MAC Tower-Iငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ MAC Tower-Iငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

20 သိန္း (က်ပ္)

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပက္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္းျမိဳ့နယ္ရွိ ဗိုလ္ဆြန္ပက္ကြန္ဒိုတိုက္ခန္းငွားရန္ရွိသည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 3

$ 2,000 (အေမရိကန္ေဒၚလာ)

လမ္း 30 ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ငွားမည္။

လမ္း 30 ကြန္ဒိုတြင္ အက်ယ္(1600sqft) ရွိ အခန္းအျမန္ငွားမည္။

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 2
 • 2

13.50 သိန္း (က်ပ္)

ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္

ကြန္ဒိုငွားရန္ရွိသည္

ပန္းပဲတန္း|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 3
 • 4

20 သိန္း (က်ပ္)

ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ downtown ၆ ၿမဳိ႕နယ္တြင္ ပန္းပဲတန္းသည္လည္း အပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္ 0.76 ကီလုိမီတာရွိၿပီး ေက်ာက္တံတားၿမဳိ႕နယ္ ၊ ဆိပ္ကမ္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ လသာၿမဳိ႕နယ္ႏွင့္ဒဂုံၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ ဝန္းရံေပးထားသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္တြင္း ထူးခြ်န္သည့္ေက်ာင္းသား/သူမ်ားကုိ ႏွစ္စဥ္ေမြးဖြားေပးလ်က္ရွိသည့္ ပန္းပဲတန္း အ.ထ.က(၂)သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕နယ္တြင္းလူသိမ်ားသည့္ အထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းျဖစ္သည္ ။ ကုိလုိနီေခတ္လက္က်န္ အေဆာက္အဦးအခ်ဳိ႕က်န္ရွိသည့္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲတြင္ ပန္းပဲတန္းၿမဳိ႕နယ္သည္လည္း ပါအဝင္ပင္ျဖစ္သည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အထင္ကရဟုဆုိႏုိင္သည့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေစ်း ၊ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ေစ်းဝယ္ရန္အႀကီးဆုံးကုန္တုိက္ေစ်းလုုိ႔ဆုိႏုိင္သည့္ သိမ္ႀကီးေစ်းတည္ရွိသည့္ ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ သြားလာရလြယ္ကူအဆင္ေျပသည့္ေနရာေကာင္းၿမဳိ႕နယ္ ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏အလြန္စည္ကားေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုတြင္ပါဝင္သည္ ။ လူေနထူထပ္မႈနဲ႔အတူ ကုန္သည္မ်ား ၊ ေစ်းဝယ္သူမ်ားအလြန္ေပါမ်ားၿပီး ၿမဳိ႕နယ္တြင္းေနထုိင္သူမ်ားသည္ တုိက္ခန္းႏွင့္ကြန္ဒုိတြင္အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၿပီး လုံးခ်င္းအိမ္ျဖင့္ေနထုိင္သူမွာ မရွိသေလာက္ရွားသည္ ။ အေၾကာင္းရင္းမွာၿမဳိ႕တြင္းဧရိယာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္ေခတ္လက္ထပ္ ကတည္းက ၿမဳိ႕နယ္ကုိ စနစ္တက် တုိက္ခန္းမ်ားျဖင့္ အကြက္က်က် တည္ေဆာက္ခဲ့ၿပီး ေျမကြက္အလြတ္မ်ားလည္းအလြန္ရွားပါးသည့္ၿမဳိ႕နယ္ျဖစ္သည္ ။ ရွိခဲ့လ်င္လည္း ယခုေခတ္ကလာေစ်းျဖင့္ယွဥ္လ်င္ အလြန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ေနလိမ့္မည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ပန္းပဲတန္းသည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္သတ္မွတ္ထားေသာ အဓိကၿမဳိ႕နယ္မ်ားျဖစ္သည့္ လသာ ၊ လမ္းမေတာ္ ၊ ေက်ာက္တံတား ၊ ဗုိလ္တေထာင္ႏွင့္ပုဇြန္ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္မ်ားနည္းတူ ေရွးက်ၿပီးတန္းဖုိးရွိ သည့္လက်န္ဗိသုကာအေဆာက္အဦးမ်ားႏွင့္အဂၤလိပ္ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကုိျမင္ေတြ႔ႏုိင္ေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ား ျဖစ္ေပသည္ ။