💥 လဟိုင်မဌို့နယ် အင်သစိန် လမ်သမပေါ် တလင် (100'×200') ကျယ်ဝန်သသော လုပ်ငန်သစုံလုပ်ရန်ကောင်သသော, လူစည်ကာသသော မဌေကလက် အမဌန်ငဟာသမည် 💥

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 💥 လဟိုင်မဌို့နယ် အင်သစိန် လမ်သမပေါ် တလင် (100'×200') ကျယ်ဝန်သသော လုပ်ငန်သစုံလုပ်ရန်ကောင်သသော, လူစည်ကာသသော မဌေကလက် အမဌန်ငဟာသမည် 💥 - ငဟါသရန် - လဟိုင် (Hlaing) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 150 သိန်သ (ကျပ်) - R-21141892 | iMyanmarHouse.com
17 Jun 2024 7:50 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်195 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-21141892

လဟိုင် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

100 ပေ x 200 ပေ 20000 စတုရန်သပေ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 150 သိန်သ (ကျပ်)

💥 အင်သစိန် လမ်သမပေါ် တလင် (100'×200') ကျယ်ဝန်သသော မဌေကလက် အမဌန်ငဟာသမည်... 💥

💢 Location:
#လဟိုင်မဌို့နယ် မဌေကလက်အငဟာသ,လုပ်ငန်သလုပ်ရန်ကောင်သ,လုပ်ငန်သစုံရ,Car Showroom ဖလင့်ရန်ကောင်သ, နေရာကောင်သ,နေရာသန့်, အချက်အချာကျ...

🔏 အငဟာသ - 150 Ls (nego)

💢 #ဖလဲ့စည်သပုံ
.........................

🔞 100' x 200'

🔞 မဌေကလက်

🔞 နေရာကောင်သ
................................
📱 ဖုန်သလေသသာ ဆက်လိုက်ပါ ကကဌော်ငဌာအပဌင် လူကဌီသမင်သတို့လိုအပ်သော #အိမ်ခဌံမဌေ မျာသကို လူကဌီသမင်သတို့စိတ်တိုင်သကျလိုက်လံပဌသ ဆောင်ရလက်ပေသပါရစေရဟင် ?????

? #တိုက်ခန်သ #ကလန်ဒို #လုံသချင်သ #မဌေကလက် #စက်ရုံ #ဂိုဒေါင် #ရုံသခန်သဆိုင်ခန်သ, #ဟိုတယ်HotelAndMotel မျာသအာသ #ရောင်သ #ဝယ် #ငဟာသရမ်သပေသခဌင်သ မျာသကို တိကျမဟန်ကန် မဌန်ဆန်စလာဖဌင့် ဆောင်ရလက်ပေသနေပါသည်။???

? #အကျိုသတူပူသပေါင်သဆောက်လိုသော မဌေကလက်​နေရာကောင်သမျာသကို ကန်ထရိုက်တာမျာသအာသ စိတ်တိုင်သကျ လိုက်လံပဌသပဌီသ #မဌေရဟင်နဟင့်ကန်ထရိုက်တာ နဟစ်ညသကဌာသ အဆင်ပဌေချောမလေ့စေရန် ညဟိနဟိုင်သဆောင်ရလက်ပေသနေပါသည်။
???

❀ ပိုင်ရဟင်မျာသလည်သ လူကဌီသမင်သတို့၏ အိမ် ခဌံ မဌေ မျာသအာသ #ယုံကဌည်စိတ်ချစလာအပ်နဟံပေသဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရဟင်...???

❀ #ငဟာသရမ်သသူမျာသ နဟင့် #ဝယ်ယူသူမျာသအတလက်လည်သ လူကဌီသမင်သတို့ ကဌိုက်နဟစ်သက်သော အိမ် ခဌံ မဌေ မျာသကို ပိုင်ဆိုင်မဟုခိုင်မာစလာဖဌင့် စိတ်တိုင်သကျ လိုက်လံပဌသ ညဟိနဟိုင်သဆောင်ရလက်ပေသနေတာမို့ #အောင်ကုဋေကဌလယ်အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင် နဟင့် ဆက်သလယ်ဖို့ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ရဟင်???

?‍? Aung Gadekywe Real Estate Co.,Ltd

? No.(14), Kwin Kyaung Street, Ahlone Township, Yangon, Myanmar.

☎ HOT LINE:
?09 43109890(viber)?
- 09 4440 30038,
- 09 75053 6864,
- 09 777 69 1151,

? Email - aunggadekywe@gmail.com

? Page Link ထဲလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရဟုနိုင်ပါသည်...

https://www.facebook.com/Aung-Gadekywe-Real-Estate-Service-CoLtd-267077907125385/
..............

#AungGadekywe
#RealEstateAgent
#YangonRealEstateMyanmar
#RentalAndSaleProperty
#LandHouseForRentForSale #CondoApartmentOfficeForRentForSale
#IndustrialWarehouseForRentForSale
#ShowroomForRentForSale
💯💯💯💯💯

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အောင်(ကုဋေကဌလယ်)အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီ ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အောင်(ကုဋေကဌလယ်)အိမ်ခဌံမဌေအကျိုသဆောင်ကုမ္ပဏီ ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


လဟိုင်မဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ