အိမ္ၿခံေျမ မိတ္ဆက္

Shwe Zawana Condominium ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈ႔ပံုစံ ဗီြဒီယိုဖိုင္


Shwe Zawana Condominium ကို အထပ္ေပါင္း ၁၃ ထပ္ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မွာျဖစ္ျပီး အမ်ိဳးအစားအေနျဖင့္ Type A ၊Type B ၊ Type E ႏွင့္ Pent House ဟူ၍ေလးမ်ိဳးရွိေၾကာင္း သိရသည္။သံကူကြန္ကရစ္ အေဆာက္အအံု အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျပီး အျပင္ဘက္နံရံမ်ားကို အေခ်ာကိုင္၍ ေဆးအလွသုတ္ေပးျခင္း၊...

Shwe Gone Emotion Tower ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို မိတ္ဆက္ (အိမ္၊ ျခံ၊ ေျမ မိတ္ဆက္)


Shwe Gone Emotion Tower သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၏စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်ေသာ ၿမိဳ႕႔လယ္တြင္ တည္ရွိျပီး Shangri-La Hotel , Sakura Tower, City Hall စသည့္ စီးပြားေရးဇံုတြင္ တည္ရွိပါသည္။ဆူးေလေစတီေတာ္ နွင့္ လြတ္လပ္ေရးပန္းျခံတို႔သည္ 1-km အတြင္းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ Ground Floor မွ 3rd Floor အထိ Shopping Centre ပါဝင္ၿပီး 4th Floor & 5th Floor မွာ Cinema...

POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE ၏ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္မွု႕ပံုစံ ဗြီဒီယို


POLO CLUB (ASIA) RESIDENCE တြင္ အထပ္ေပါင္း 34 ထပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ျဖစ္ျပီး အပိုင္းသံုးပိုင္းခဲြျခား ထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ Type အမ်ိဳးအစား အေနျဖင့္ A,B,C,D,E,F,G,H ဟူ၍ အမ်ိဳးအစားခဲြထားျပီး အခန္းအက်ယ္အ၀န္းအေနျဖင့္ အေသးဆံုးအခန္းဆုိလွ်င္ ၈၀၀ Sqft မွ ၂၆၀၀ Sqft ထိရွိေၾကာင္းသိရသည္။ Facalities...

“Grand Mya Kan Thar” Condominium Project ၏ ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို (အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


Grand Mya Kan Thar Condominium ကို တေကာင္ဘြားကုမၸဏီမွ ျမကန္သာအိမ္ရာ၊ လိႈင္ျမိဳ႕နယ္တြင္ တည္ေဆာက္ေနပါသည္။Grand Mya Kan Thar Condominium Project ကို(၂၈)နိုဝင္ဘာ(၂၀၁၄)ခုနွစ္မွ စတင္ခဲ့ဲျပီး (၃)နွစ္စီမံကိန္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထို Condo တြင္ Ground Floor အပါအဝင္ အထပ္စုစုေပါင္း (၁၈)ထပ္ပါဝင္ျပီး...

“The Illustra at Phosein” Condominium Project ၏ ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္မႈ ပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


“The Illustra at Phosein” Codominium ကို ဖိုးစိန္လမ္းေပၚတြင္ Pyae Sone Win Nang Co.,Ltd မွ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။The Illustra Project တြင္ စုစုေပါင္း(၃၁)ထပ္ ပါဝင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အေနၿဖင့္ Basement တြင္ ကားပါကင္ တည္ရွိၿပီး Ground Floor မွာ Hotel Style Loby ျဖစ္ၿပီး ျပင္ပမွ လူမ်ား အလြယ္ တကူ မဝင္နိုင္ရန္ Waiting Area ပါဝင္ေၾကာင္း...

Myatmingalar Condominium Project ၏ ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


Myatmingalar condominium Project ကို Myanmar Seilone Co.,Ltd မွ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို condoတြင္ စုစုေပါင္း(၁၇)ထပ္ ပါဝင္ၿပီး ပ်မ္းမွ်အေနၿဖင့္ Ground Floor(2)ထပ္၊ ပထမ Ground Floor မွာ ကားပါကင္ၿဖစ္ၿပီး ဒုတိယ Ground Floor မွာ Residence office အေနၿဖင့္ ထားေပးေၾကာင္း သိရပါသည္။ Level (1) & (2) မွာ ကားပါကင္ၿဖစ္ၿပီး Level(3) မွာ Facilities Floor အေနၿဖင့္...

The G.E.M.S Garden Condominiums ၏ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မွဳ႕ ပံုစံဗြီဒီယို


The G.E.M.S Garden Condominiums ကုိ Capital Development ကုမၸဏီမွ တာ၀န္ယူ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္းႏွင့္ ၄င္းကြန္ဒိုထဲတြင္Shopping Mallမ်ား Service Apartment မ်ား ၊ Resisdence မ်ား ႏွင့္ Office Tower မ်ား ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အမ်ိဳးအစား အေနျဖင့္ ေလးမ်ိဳး ခြဲျခားထားျပီး အိပ္ခန္းႏွစ္ခန္းပါေသာ အခန္း၊ အိပ္ခန္း...

ERC Condominium Project(Naing Group Co.,Ltd) ၏ ဖြဲ႔စည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


ERC Codominium ကို Naing Group Capital Co.,Ltd အဆင့္ၿမင့္ နည္းပညာေပါင္းမ်ားစြာၿဖင့္ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ထားပါသည္။ERC Codominium တြင္ စုစုေပါင္း(၁၆)ထပ္ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။၊ Car Parking ႏွင့္ Car Lifts မ်ား၊ Ground Floor ၊ Office Floor ၊Relax Area၊မ်ားအၿပင္ (၃)လႊာမွ(၁၄)လႊာထိ လူေနအိမ္ခန္းအၿဖစ္ တစ္လႊာတြင္ (၇)ခန္းနႈန္း ပါ၀င္...

Golden Link Condominium Project ၏ ဖြဲစည္း တည္ေဆာက္မႈပံုစံ ဗီဒီယို(အိမ္၊ ၿခံ၊ ေၿမ မိတ္ဆက္)


Golden Link Condominium ကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ၾကီးဌာန၊ၿမိဳရြာနွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဌာန၊ ထိုက္စင္ ကုမၸဏီ တို႔မွ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။လံုၿခံဳမႈအတြက္ စိတ္ခ်ရေသာ 5 Stars အဆင့္ရွိ Lobby system မ်ားထားရွိၿခင္း၊Lobby ပထမအဆင့္တြင္ ၂၄နာရီ...

68 Residence Showroom မွ ခင္းက်င္း ျပသထားေသာ အိမ္ခန္း ဖြဲ႔စည္းမွဳ႕ ပံုစံ ဗီဒီယို (အိမ္ၿခံေျမ မိတ္ဆက္)


68 Residence ၏ အခန္း တည္ေဆာက္မွဳ႕ ပံုစံကို မွန္ႏွစ္ထပ္ ပံုစံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားေၾကာင္း ႏွင့္ တံခါးေလာ႔ကို Smart Home ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။ ၀င္၀င္ခ်င္း တဘက္ တြင္လည္း မီးဖိုေခ်ာင္ကို ျပင္ဆင္ထားျပီး၊ က်န္တဘက္ခန္းကို W/C အခန္း အျဖစ္...