အေပ်ာက္တိုက္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သိထားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား - Property Knowledge in Myanmar from iMyanmarHouse.com
8 Nov 2019 12:57 pm တြင္ တင္ခဲ့သည္
6697 ႀကိမ္ ၾကည့္႐ႈ ႔ၿပီး

ဗဟုသုတ | Posted by ႏွင္းအိခင္ (iMyanmarHouse.com)

### Zawgyi Version ###

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းဆိုသည္မွာ ယင္းတိုက္ခန္းအား တန္ဖိုးတစ္ရပ္ျဖင့္ေပး၀ယ္၍ ေနထိုင္ခြင့္ႏွင့္ ထပ္ဆင့္လႊဲေျပာင္း၊ ငွားရမ္းပိုင္ခြင့္ရွိေသာ အိမ္ငွားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၀ခုႏွစ္၊ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာငွားရမ္းခ ႀကီးၾကပ္ေရးအက္ဥပေဒႏွင့္အက်ံဳး၀င္သျဖင့္ ၀ယ္ယူသူသည္ ေျမရွင္အား အိမ္လခေပးရန္ႏွင့္ ယင္းဥပေဒကို လိုက္နာရပါမည္။

အေပ်ာက္တိုက္ခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ား...

(၁) ပုဂၢလိကတိုက္ခန္း

ပုဂၢလိကပိုင္ေျမကြက္ေပၚတြင္ ပုဂၢလိကပိုင္ေငြျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ကန္ထ႐ိုက္တာႏွင့္အခန္းေပး အခန္းယူ ေဆာက္လုပ္သည့္တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမရွင္အား အိမ္လခေပးေနရေသာ အခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အိုးအိမ္မွ ပုဂၢလိကသို႔ အၿပီးအျပတ္ေရာင္းခ်ေသာ အခန္းမ်ားလည္းပါ၀င္ပါသည္။ ယင္းတိုက္ခန္းမ်ားကိုမူ အိမ္လခ ေတာင္းခံျခင္းမျပဳပါ။

(၂) ျပည္သူပိုင္မွ ျပန္ေပးေသာတိုက္ခန္း

ျပည္သူပိုင္သိမ္းယူေသာတိုက္ခန္းမ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ အသံုးျပဳရန္မလိုအပ္သည့္အခန္းမ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္၍ မူလပိုင္ရွင္မ်ားအား ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္လိုက္သည့္ အခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

(၃) စည္ပင္မွ ယာယီထိန္းသိမ္းထားသည့္တိုက္ခန္း

တိုက္ခန္းေနထိုင္သူမွ ေႂကြးမဆပ္ႏိုင္သျဖင့္ စည္ပင္ကယာယီထိန္းသိမ္းထားသည့္ အခန္းျဖစ္ၿပီး စည္ပင္ေႂကြးကို အိမ္ငွား (တိုက္ခန္းအေပ်ာက္၀ယ္သူ)မွ ေပးဆပ္ရၿပီး တိုက္ပိုင္ရွင္သို႔ အိမ္လခေပးရန္မလိုဘဲ စည္ပင္ခြန္မ်ားကိုသာ ေပးေဆာင္ေနရသည့္ အခန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။

(၄) ဘာသာေရးပိုင္တိုက္ခန္းမ်ား

ဗလီ၀ကဖ္အခန္းမ်ား၊ ဟိႏၵဴဘုရားေက်ာင္းပိုင္အခန္းမ်ား၊ တ႐ုတ္ဘံုေက်ာင္းပိုင္အခန္းမ်ားအား အေပ်ာက္စနစ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ၿပီး ရရွိသည့္ေငြမ်ား၊ အိမ္လခမ်ားကို ဘာသာေရးရန္ပံုေငြအျဖစ္ အသံုးျပဳသည့္ အခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါအခန္းမ်ား ေရာင္းခ်ျခင္း၊ ၀ယ္ယူျခင္း၊ ပိုင္ဆိုင္မႈအမည္ေျပာင္းျခင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာေဂါပကအဖြဲ႕လူႀကီးမ်ားက စီမံခန္႔ခြဲၾကပါသည္။

(၅) ျပည္သူပိုင္ (သို႔မဟုတ္) အစိုးရပိုင္အခန္းမ်ား

(၅.၁) အိုးအိမ္ခန္း

ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေျမေပၚတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ၿပီး ၀န္ထမ္းမ်ားအား ေနထိုင္ခြင့္ အငွားခ်ထားေသာအခန္းမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဥပမာ- ဦးဝိစာရအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္းအိမ္ရာ၊ ဖဆပလ အိမ္ရာ တို႔အျပင္ ယခင္တိုင္းျပည္သူ႔ေကာင္စီမွ ထိန္းသိမ္းထားေသာ ျပည္သူပိုင္အခန္းမ်ားအား အိုးအိမ္သို႔ လႊဲအပ္ေပးလိုက္ေသာအခန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (၅.၂) ဌာနဆိုင္ရာအခန္းမ်ား

အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲဲဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ မိမိတို႔၀န္ထမ္းမ်ား ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ စီစဥ္ေဆာက္လုပ္ေပးေသာ အေဆာက္အဦတိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူပိုင္အျဖစ္ ျပဳလုပ္ထားေသာအခန္းမ်ား ပါ၀င္ပါသည္။ (၅.၃) တိုင္းခ်ခန္း

ယခင္တိုင္းလံုျခံဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈေကာ္မတီ၊ တစ္ဖန္ တိုင္းျပည္သူ႔ေကာ္စီသည္ တိုင္းအဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ခ်ေပးေသာအခန္းျဖစ္ပါသည္။ (၅.၄) ႏိုင္ငံျခားျပန္အခန္း

ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္အခန္းျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံသို႔ အၿပီးအပိုင္ျပန္ၾကရာတြင္ ယင္းအခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ အပ္ႏွံျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႏိုင္ငံေတာ္မွ သိမ္းယူထားေသာအခန္းျဖစ္သည္။

(၅.၅) စည္ပင္ယာယီထိန္းအခန္း

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား မလိုက္နာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ယာယီထိန္းသိမ္းထားေသာအခန္းျဖစ္ပါသည္။

(၆) အျခားအခန္းမ်ား

ရာဇ၀တ္မႈဆိုင္ရာဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္အရ (မူးယစ္ေဆးဝါး၊ ခ်ဲထီ စသည့္ ) အေရးယူခံရၿပီး ႏိုင္ငံဘ႑အျဖစ္ သိမ္းယူျခငး္ခံရသည့္အခန္းမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါအေပ်ာက္တိုက္ခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားအနက္ နံပါတ္(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ (ျပည္သူပိုင္/အစိုးရပိုင္) အခန္းမ်ားကို ေရာင္း၀ယ္လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္မရွိပါ။ အျခားတိုက္ခန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားသည္ ေရာင္း၀ယ္လႊဲေျပာင္းပိုင္ခြင့္ရွိပါသည္။

အိမ္ျခံေျမ ကိစၥအဝဝနွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒအၾကံေပးပညာရွင္မ်ားနွင့္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင္ျမန္မာေဟာက္စ္ေဒါ႔ကြန္း) ၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားျဖစ္ေသာ 09-966901767, 09-268022352 သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္ ဤေနရာကို ႏွိပ္ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပ​ေဒအၾကံ​ေပး ပညာ႐ွင္​အဖြဲ႔ မွ အထူးေရးသားေဖာ္ျပသည္။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

### Unicode Version ###

အပျောက်တိုက်ခန်းဆိုသည်မှာ ယင်းတိုက်ခန်းအား တန်ဖိုးတစ်ရပ်ဖြင့်ပေးဝယ်၍ နေထိုင်ခွင့်နှင့် ထပ်ဆင့်လွှဲပြောင်း၊ ငှားရမ်းပိုင်ခွင့်ရှိသော အိမ်ငှားတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၆၀ခုနှစ်၊ မြို့ပြဆိုင်ရာငှားရမ်းခ ကြီးကြပ်ရေးအက်ဥပဒေနှင့်အကျုံးဝင်သဖြင့် ဝယ်ယူသူသည် မြေရှင်အား အိမ်လခပေးရန်နှင့် ယင်းဥပဒေကို လိုက်နာရပါမည်။

အပျောက်တိုက်ခန်းအမျိုးအစားများ...

(၁) ပုဂ္ဂလိကတိုက်ခန်း

ပုဂ္ဂလိကပိုင်မြေကွက်ပေါ်တွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင်ငွေဖြင့်ဖြစ်စေ၊ ကန်ထရိုက်တာနှင့်အခန်းပေး အခန်းယူ ဆောက်လုပ်သည့်တိုက်ခန်းများဖြစ်ပြီး မြေရှင်အား အိမ်လခပေးနေရသော အခန်းများဖြစ်ပါသည်။ အိုးအိမ်မှ ပုဂ္ဂလိကသို့ အပြီးအပြတ်ရောင်းချသော အခန်းများလည်း ပါဝင်ပါသည်။ ယင်းတိုက်ခန်းများကိုမူ အိမ်လခ တောင်းခံခြင်းမပြုပါ။

(၂) ပြည်သူပိုင်မှ ပြန်ပေးသောတိုက်ခန်း

ပြည်သူပိုင်သိမ်းယူသောတိုက်ခန်းများအနက် နိုင်ငံတော်မှ အသုံးပြုရန် မလိုအပ်သည့်အခန်းများအား ပြန်လည်စိစစ်၍ မူလပိုင်ရှင်များအား ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးအပ်လိုက်သည့် အခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

(၃) စည်ပင်မှ ယာယီထိန်းသိမ်းထားသည့်တိုက်ခန်း

တိုက်ခန်းနေထိုင်သူမှ ကြွေးမဆပ်နိုင်သဖြင့် စည်ပင်က ယာယီထိန်းသိမ်းထားသည့် အခန်းဖြစ်ပြီး စည်ပင်ကြွေးကို အိမ်ငှား (တိုက်ခန်းအပျောက်ဝယ်သူ)မှ ပေးဆပ်ရပြီး တိုက်ပိုင်ရှင်သို့ အိမ်လခပေးရန်မလိုဘဲ စည်ပင်ခွန်များကိုသာ ပေးဆောင်နေရသည့် အခန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။

(၄) ဘာသာရေးပိုင်တိုက်ခန်းများ

ဗလီဝကဖ်အခန်းများ၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းပိုင်အခန်းများ၊ တရုတ်ဘုံကျောင်းပိုင်အခန်းများအား အပျောက်စနစ်ဖြင့်ရောင်းချပြီး ရရှိသည့်ငွေများ၊ အိမ်လခများကို ဘာသာရေးရန်ပုံငွေအဖြစ် အသုံးပြုသည့် အခန်းများဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအခန်းများ ရောင်းချခြင်း၊ ဝယ်ယူခြင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအမည်ပြောင်းခြင်းများကို သက်ဆိုင်ရာဂေါပကအဖွဲ့လူကြီးများက စီမံခန့်ခွဲကြပါသည်။

(၅) ပြည်သူပိုင် (သို့မဟုတ်) အစိုးရပိုင်အခန်းများ

(၅.၁) အိုးအိမ်ခန်း

နိုင်ငံတော်ပိုင်မြေပေါ်တွင် နိုင်ငံတော်ပိုင်ငွေဖြင့် ဆောက်လုပ်ပြီး ဝန်ထမ်းများအား နေထိုင်ခွင့် အငှားချထားသောအခန်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဥပမာ- ဦးဝိစာရအိမ်ရာ၊ ရန်ကင်းအိမ်ရာ၊ ဖဆပလ အိမ်ရာ တို့အပြင် ယခင်တိုင်းပြည်သူ့ကောင်စီမှ ထိန်းသိမ်းထားသော ပြည်သူပိုင်အခန်းများ အား အိုးအိမ်သို့ လွှဲအပ်ပေး လိုက်သောအခန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ (၅.၂) ဌာနဆိုင်ရာအခန်းများ

အစိုးရဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲဲ့အစည်းအသီးသီးမှ မိမိတို့ဝန်ထမ်းများ နေထိုင်ရေးအဆင်ပြေစေရန် အတွက် နိုင်ငံတော်မှ စီစဉ်ဆောက်လုပ်ပေးသော အဆောက်အဦတိုက်ခန်းများဖြစ်ပါသည်။ ပြည်သူပိုင်အဖြစ် ပြုလုပ်ထားသောအခန်းများ ပါဝင်ပါသည်။ (၅.၃) တိုင်းချခန်း

ယခင်တိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီ၊ တစ်ဖန် တိုင်းပြည်သူ့ကော်စီသည် တိုင်းအဆင့် စီမံခန့်ခွဲမှု၊ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့အစည်းမှ ပုဂ္ဂိုလ်များအား ချပေးသောအခန်းဖြစ်ပါသည်။ (၅.၄) နိုင်ငံခြားပြန်အခန်း

နိုင်ငံခြားသားပိုင်အခန်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏နိုင်ငံသို့ အပြီးအပိုင်ပြန်ကြရာတွင် ယင်းအခန်းများကို နိုင်ငံတော်သို့ အပ်နှံခြင်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတော်မှ သိမ်းယူထားသောအခန်းဖြစ်သည်။

(၅.၅) စည်ပင်ယာယီထိန်းအခန်

စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၏ စည်းကမ်းချက်များ၊ ဥပဒေပြဌာန်းချက်များနှင့် မကိုက်ညီခြင်း၊ ညွှန်ကြားချက်များအား မလိုက်နာခြင်းတို့ကြောင့် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ ယာယီထိန်း သိမ်းထားသော အခန်းဖြစ်ပါသည်။

(၆) အခြားအခန်းများ

ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ (မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ချဲထီ စသည့် ) အရေးယူခံရပြီး နိုင်ငံဘဏ္ဍ အဖြစ် သိမ်းယူခြင်းခံရသည့်အခန်းများ ဖြစ်ပါသည်။

အထက်ပါအပျောက်တိုက်ခန်းအမျိုးအစားများအနက် နံပါတ်(၅)တွင် ဖော်ပြထားသည့် နိုင်ငံတော်ပိုင် (ပြည်သူပိုင်/အစိုးရပိုင်) အခန်းများကို ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ အခြားတိုက်ခန်းအမျိုးအစားများသည် ရောင်းဝယ်လွှဲပြောင်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသည်။

အိမ်ခြံမြေ ကိစ္စအဝဝနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအကြံပေးပညာရှင်များနှင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လိုပါက iMyanmarHouse.com (အိုင်မြန်မာဟောက်စ်ဒေါ့ကွန်း) ၏ ဖုန်းနံပါတ်များဖြစ်သော 09-966901767, 09-268022352 သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ။

iMyanmarHouse.com ၏ ဥပဒေအကြံပေး ပညာရှင်အဖွဲ့ မှ အထူးရေးသားဖော်ပြသည်။

Credit: iMyanmarHouse.com

 

ေနာက္ဆံုးရ အိမ္ၿခံေျမ ဗဟုသုတမ်ား

ရွာမြေဝယ်ယူခြင်းသည် လယ်ယာမြေဝယ်ယူခြင်းထက် ခိုင်မာမှုရှိ /မရှိ။
ရွာမြေဝယ်ယူခြင်းသည် လယ်ယာမြေဝယ်ယူခြင်းထက် ခိုင်မာမှုရှိ /မရှိ။
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသည့် မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း။...
သက်တမ်းကုန်ဆုံးနေသည့် မြေငှားစာချုပ် (ဂရန်) တင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိပဲ သက်တမ်းတိုးလျှောက်ထားခြင်း။...
လန (၃၉) အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
လန (၃၉) အကြောင်း သိကောင်းစရာများ
မြေအမျိုးအစား၊ မြေမျိုးကြီး၊ ကွင်းထွက်မြေပုံအမှတ်အသားများ၊ ပုံစံ (၁၀၅) (၁၀၆)၊ ကြေးတိုင်စိုက်ခြင်းနှင့် မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများအကြောင်းအနှစ်ချုပ်...
မြေအမျိုးအစား၊ မြေမျိုးကြီး၊ ကွင်းထွက်မြေပုံအမှတ်အသားများ၊ ပုံစံ (၁၀၅) (၁၀၆)၊ ကြေးတိုင်စိုက်ခြင်းနှင့် မြေခွန်စည်းကြပ်ခြင်းများအကြောင်းအနှစ်ချုပ်...
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
အဆောက်အအုံဖျက်သိမ်းခွင့် လျှောက်ထားခြင်းမရှိဘဲ အိမ်ဟောင်းဖျက်ခွင့်ရှိသလား ?
တိုက်ခန်းဝယ်ယူလျှင် မြေငှားရမ်းခပေးရန်လိုအပ်သလား
တိုက်ခန်းဝယ်ယူလျှင် မြေငှားရမ်းခပေးရန်လိုအပ်သလား
နိုင်ငံခြားသားပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
နိုင်ငံခြားသားပိုင် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းကို တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း
သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း
သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မိမိအိမ်ဂေဟာ ကျက်သရေတိုး၍ မင်္ဂလာရှိလာဘ်ပွင့်အောင်လုပ်နည်း
လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား ?
လူနေထိုင်ခွင့် B.C.C မကျသေးတဲ့ တိုက်ခန်းမှာဝင်နေရင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်သလား ?
စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်
စုပေါင်းကျခံရမည့် ကန်ထရိုက်တိုက် အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်စရိတ်စနစ်

အိမ္ၿခံေျမ သတင္းမ်ားကို
Email ျဖင့္ ဖတ္ရန္

အိမ္တြင္း အိမ္ျပင္ အလွဆင္ျခင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (Interior Design and Decoration)
US Dollar to Myanmar Kyat Exchange Rate (ေဒၚလာ - ျမန္မာက်ပ္ေငြ ေငြလဲႏႈန္း)
iMyanmarHouse.com - Mobile App
မေလွ်ာ့အားမာန္ မခ်န္သတၱိ - ေနမင္းသူ (MD, iMyanmarHouse.com)