အိမ္ၿခံေျမ ငွါးရန္ ေရႊျပည္သာၿမိဳ႕နယ္

ေျမ(2)ဧက၊ေရႊျပည္သာစက္မူဇုန္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 60 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မူဇုန္ ေျမ(2)ဧက စက္ရံု (90'x50')(2RC) ေျမဖို့အုတ္ခတ္ျပီး မီး 315 KVA ငွား 1လ 60သိန္း(ညွိနိဳင္း)
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၄၈၀၀၀ စတုရန္းေပ ၊ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 182 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (48000sq ft) မီး 400 KVA ငွား 1လ 1sq ft - 380 ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ဂိုေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 234 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ စက္ရံု (67000 sq ft) မီး 315 KVA ငွား 1လ 1sq ft - 350ks
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ (1) ဧက၊ အုတ္ခတ္ျပီး တစ္လ 35 သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

** ေရႊျပည္သာ စက္မႈဇုန္တြင္ ဂုိေဒါင္ငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 120 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
* ေျမ ၁ဧက * ဂုိေဒါင္ (6800 sqft) * ေရမီး * 500 KVA * 1 sqft = 300 က်ပ္
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ေျမကြက္ ငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 30 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  ေျမကြက္ ၊ ၿခံကြက္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ (1)ဧက ငွား 1လ 30သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္မႈေျမငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 15 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
၀ါးတစ္ရာစက္မႈဇုန္ ေျမ(2)ဧက၊ မီး(315KVA)ခြဲသုံး ငွား(1)ဧက 15သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

သာဓုကန္စက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 85 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
သာဓုကန္စက္မႈဇုန္ ဂို(90'x220'),Off(56'x13')2Rc, မီး(315KVA)ေလွ်ာက္ထားဆဲ ငွား(1)လ 85သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 130 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ(1.64)ဧက၊ ဂို(78'x220'),(78'x200'),Off-2Rc, မီး(315/500KVA) ငွား(1)လ 130သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦး ငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 45 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ(80'x135'),ဂို(70'x120'),Off(70'x20'),မီးPW(2)လုံး ငွား(1)လ 45သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္တြင္ ေျမႏွင့္အေဆာက္အဦးငွားရန္ရွိသည္။

 ေရႊျပည္သာ |  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး
 35 သိန္း (က်ပ္) (တစ္လ) |  စက္မႈဇုန္
ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္ ေျမ(160'x190'),ဂို(127'x50'),Off(25'x50'),လူေနေဆာင္, မီးPW(2)လုံး,မီးစက္ ငွား(1)လ 35သိန္း
အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္

ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေနာက္ေျမာက္ပုိင္းဖက္တြင္တည္ရွိၿပီးေျမာက္ဘက္တြင္ ထန္းတပင္ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ မဂၤလာဒုံၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရန္ကုန္ျမစ္ႏွင့္ ေတာင္ဘက္တြင္ အင္းစိန္ၿမဳိ႕နယ္တုိ႔ျဖင့္ဝန္းရံတည္ရွိသည္ ။ ေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္ကရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးနယ္နမိတ္တစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္ ။ အက်ယ္ ၃၉.၄ ကီလုိမီတာရွိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရပ္ကြက္ ၁၅ ခု ၊ ေက်းရြာအုပ္စု ၁၅ စုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၄၃ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၃ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းတည္ ရွိသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ အေရးပါေသာအစိတ္အပုိင္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္သည္လည္းအပါအဝင္ ျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာေရႊျပည္သာၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အလွမ္းေဝးေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သလုိေျမကြက္လြတ္မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးသည့္ၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။