အစီအစဥ္ :


ေဒါပံုျမိဳ႕နယ္ရိွငွါးရန္အိမ္ၿခံေျမမ်ား

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 0

22 သိန္း (က်ပ္)

ယမံုနာလမ္းတြင္ (12x40)sqft အက်ယ္ရွိေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ယမံုနာလမ္းတြင္ (12x40)sqft အက်ယ္ရွိေသာတိုက္ခန္းအျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 1

7 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (18x60)Sqft ရွိ 6½RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

45 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္း

မင္းနႏၵာလမ္း

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

45 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္းတြင္ (1250)Sqft ရွိ 3RC လံုးခ်င္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 1
 • 1

22 သိန္း (က်ပ္)

ယမံုနာလမ္း(12x40) ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ယမံုနာလမ္း(12x40) ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

တိုက္ခန္း

 • 1
 • 0

7 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္း(50x75)ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

မင္းနႏၵာလမ္း(50x75)ရွိေစ်းသင့္အခန္း အျမန္ငွားမည္။

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

ကြန္ဒို

 • 1
 • 0

20 သိန္း (က်ပ္)

မင္းနႏၵာလမ္း

မင္းနႏၵာလမ္း

ေဒါပံု|ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

လံုးခ်င္းအိမ္

 • 0
 • 0

32 သိန္း (က်ပ္)

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္

ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕၏ အေရွ႕ေတာင္ပုိင္းတြင္တည္ရွိၿပီး ၃.၇ ကီလုိမီတာက်ယ္ဝန္းသည္ ။ ၿမဳိ႕နယ္၏ေျမာက္ဘက္တြင္ သဃၤန္းကြ်န္းၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ မဂၤလာေတာင္ညႊန္႔ၿမဳိ႕နယ္ ၊ အေရွ႕ဘက္တြင္ သာေကတၿမဳိ႕နယ္ ၊ ေတာင္ဘက္တြင္ ပုဇြန္ေတာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ တည္ရွိသည္ ။ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁၄ ခုျဖင့္ဖြဲ႔စည္းထားၿပီးမူလတန္းေက်ာင္း ၁၂ ေက်ာင္း ၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၄ ေက်ာင္းႏွင့္ အထက္တန္းေက်ာင္း ၁ ေက်ာင္းတုိ႔တည္ရွိသည္ ။ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္မွတဆင္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္ကုိအလြယ္တကူသြားလာရလြယ္ကူေစရန္အတြက္ ေဒါပုံသုိ႔ မဟာဗႏၶဳလတံတားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္ ။ အဆုိပါ တံတားေၾကာင့္ ေဒါပုံသည္ အလ်င္အျမန္ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္လာၿပီးလူေနထုိင္မႈ ႏွစ္စဥ္ တုိးတက္လာေသာၿမဳိ႕နယ္ တစ္ခုျဖစ္သည္ ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆုိေသာ္ ေဒါပုံၿမဳိ႕နယ္သည္ ရန္ကုန္ၿမဳိ႕လယ္ႏွင့္ အနီးစပ္ဆုံးအျဖစ္သြားလာရလြယ္ကူေသာၿမဳိ႕နယ္မ်ားထဲကတစ္ခုျဖစ္ၿပီးေျမကြက္ မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးေသာၿမဳိ႕နယ္တစ္ခုျဖစ္သည္ ။