စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
 • စီးပွားရေးလုပ်လိုသူတွေ ဝယ်ထားသင့်တဲ့ 2024 ဇွန်လမှာ ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ်က ဂမုန်းပွင့် (Gamone Pwint Wholesale Mall) ဆိုင်ခန်း ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက်အရောင်း - ရောင်းရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 1,800 သိန်း (ကျပ်) - S-12942047 | iMyanmarHouse.com
30 May 2024 1:58 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်593 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် S-12942047

မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ဆိုင်ခန်း ၊ ရုံးခန်း

201.5 စတုရန်းပေ

ဈေးနှုန်း 1,800 သိန်း (ကျပ်)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

တည်နေရာ - အမှတ်(45) မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းမပေါ် ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် (သိမ်ဖြူစာတိုက်မှတ်တိုင်အနီး)

အကျယ်အဝန်း - 201.50 စတုရန်းပေ
ဆိုင်ခန်းနံပါတ်က (D-214)ဆိုတော့ ပေါင်းခြင်းက Lucky 7 ပါ
အသင့်ဖွင့်လို့ရအောင်ပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ် မြေညီထပ်မှာ Ocean Super market ပါဖွင့်ဦးမှာမို့ ဈေးတက်လာမှာ မလွဲမသွေပါပဲနော်
ဒုတိယအထပ် အလယ်ရိုး / ဒေါင့်အခန်း /စက်လှေကား နှစ်ခုကြား အခန်းဖြစ်ပါတယ်။

ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင်ရှိပြီး Restaurant များ ၊ Warehouse များအပြင် Hotel ၊ Office Tower များလည်းပါဝင်ပါတယ် မြန်မာပြည်၏ ထိပ်တန်းဘဏ်များ၊ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ မီးသတ်စနစ် fire sprinkler/ smoke & heat detector / smoke extracting / fire hose reel / fireman life များပါဝင်ပြီး
မြန်မာနိုင်ငံရှိ shopping mall များတွင် ပထမဆုံးထည့်သွင်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ fire curtain အဆင့်မြင့် မီးတားစနစ်ပါတာမို့ မီးဘေးအတွက်စိတ်ချနိုင်တယ်

*ဓါတ်လှေကား ၁၃ စီး/ စက်လှေကား ၄ စီး/ CCTV/ 24 hr security/ လုံလောက်သော အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်များပါရှိခြင်း
*ဈေးအတွင်း လျှေက်လမ်းများမှာ ၁၄ ပေမှ ၁၇ ပေထိကျယ်ဝန်းပြီး ဈေးကြီးတစ်ခုလုံးကို water cooled chiller စနစ်သုံး လေအေးပေးစက်များသုံးထားသဖြင့် သက်သောင့်သက်သာ/ အေးဆေးလွတ်လပ်စွာ ရောင်းဝယ်နိုင်ခြင်း
*လျှပ်စစ်ဓါတ်အားအပြည့်အဝရရှိရန် 20 MVA ကိုယ်ပိုင်ဓါတ်အားခွဲရုံ တည်ဆောက်ပြီး ဖြန့်ဝေပေးခြင်း နှင့် standby generator ပါရှိခြင်း တို့ကြောင့် သင့်ဆိုင်ခန်းနဲ့ ဝန်ထမ်းများ သက်တော့သက်သာနဲ့ ရောင်းဝယ်နိုင်မှာပါ

ဆိုင်ဖွင့်ရန် အသင့်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်
ပြင်ဆင်ထားပုံ - ထောင့်အခန်းဖြစ်သဖြင့် လိတ်တံခါးကို ကုမ္ပဏီဘက်မှ တစ်ခုသာတပ်ဆင်ပါသဖြင့် အခန်းပိုင်ရှင်မှ တစ်ခု ထပ်တပ်ထားပါသည်။
Air con +လျှပ်စစ်မီးအလှ +ဆေးသုတ် + ပါကေးခင်းခြင်းတို့ဖြင့် ပြုပြင်ထားပါသည်။

ရောင်းဈေး - သိန်း 1800 ဖြင့် ရောင်းချပေးပါမည်။
(ဈေးအတွင်းရှိရောင်းမည့်ဆိုင်အခန်း၏တည်နေရာကိုပူးတွဲဖော်ပြပါမြေပုံတွင်ကြည့်နိုင်ပါသည်။)

အကျိုးဆောင်များအားလဲ ကြိုဆိုပါသည်။
စိတ်ဝင်စားပါက ဆက်သွယ်ရန်
09254335609 / 09428502898 / 09765335609 /095066527

အချက်အလက်များ

 • ဆောက်လုပ်ပြီး
 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှိုင်းယှဥ်ရန် နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

  Ga Mone Pwint Wholesale Mall နှင့်ပတ်သတ်၍ အသေးစိတ်ကြည့်ရန် နှိပ်ပါ

              Ga Mone Pwint Wholesale Mall သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွှန့်မြို့နယ် ၊ မြန်မာ့ဂုဏ်ရည်လမ်းနှင့် ဗိုလ်မင်းရောင်လမ်းကြားတွင် တည်ရှိသည့် စီးပွားရေးအဆောက်အုံ (Shopping Mall, Hotel, Office Tower) များပါဝင်သည့် စီမံကိန်းဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်မြို့၏...

အခြား ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ