𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐧 , (𝟏𝟏𝟎) 𝐖𝐚𝐫𝐝 , ကျန်စစ်သာသလမ်သမပေါ် (40'x65') ပါမစ်မဌေကလက် အရောင်သ

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 𝐄𝐚𝐬𝐭 𝐃𝐚𝐠𝐚𝐧 , (𝟏𝟏𝟎) 𝐖𝐚𝐫𝐝 , ကျန်စစ်သာသလမ်သမပေါ် (40'x65') ပါမစ်မဌေကလက် အရောင်သ - ရောင်သရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 3,800 သိန်သ (ကျပ်) - S-12881865 | iMyanmarHouse.com
16 May 2024 2:22 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်231 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် S-12881865

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

40 ပေ x 60 ပေ 2400 စတုရန်သပေ

ဈေသနဟုန်သ 3,800 သိန်သ (ကျပ်)

EDGLS 2842

East Dagon , (110) Ward , ကျန်စစ်သာသလမ်သမပေါ်
Land (L) ပါမစ်
40'x65'

သိန်သ 3800

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟိုင်သယဟဥ်ရန် နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

River King Ayeyar Real Estate and Legal Services ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

River King Ayeyar Real Estate and Legal Services ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

ဒဂုံမဌို့သစ် အရဟေ့ပိုင်သမဌို့နယ် ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ