🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
 • 🙏🙏🙏...တောင်ဥက္ကလာ ၆.ရပ်ကွက် အင်းဝလမ်းသွယ် မြေညီထပ် အသင့်နေငှားပါမည်...🙏🙏 - ငှါးရန် - တောင်ဥက္ကလာပ (South Okkalapa) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 8 သိန်း (ကျပ်) - R-21122948 | iMyanmarHouse.com
10 Jun 2024 2:04 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်265 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-21122948

တောင်ဥက္ကလာပ | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို | မြေညီထပ်

18 ပေ x 54 ပေ 972 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 1 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 8 သိန်း (ကျပ်)

🏠 မြေညီထပ် (ကြွေပြားခင်း)
🏠 ၁၈'×၅၄' (အခန်း၂ခန်းပါ)
💰Price 800000 💰(၆လချုပ်၊၁နှစ်ချုပ်)
😍 ပြင်ဆင်ပြီးအခန်းသန့်လေးမို့ Deposit ၁လစာ
တင်ရပါမယ်ခင်ဗျာ 😍

💢 လူကြိုက်များတဲ့ တောင်ဥက္ကလာ ၆ရပ်ကွက်
အင်းဝ ၆လမ်းရှိ မြေညီထပ် ပြင်ဆင်ပြီး
အသင့်နေ တိုက်ခန်းကျယ်အငှားခန်းပါ
💢 မြေညီထပ်ဖြစ်၍ ကားပါကင်အထူး
အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာ
💢 ပြင်ဆင်ပြီး ၊ အသင့်နေရုံ
💢 ​ကြွေပြားခင်း ၊ အခန်း၂ခန်းဖွဲ့ပြီး ၊
အရှေ့ဆန်းရှိတ်ထုတ်ထားပါတယ် ၊
မိန်းဝင်ပေါက် ဘာဂျာတံခါးတစ်ထပ် ၊
အလူမီနီယံ Slide Door တံခါးတစ်ထပ်ပါ ၊
ပြတင်းပေါက်ပတ်လည်သံပန်းများပါ ၊
မျက်နှာကျက်များမီးများအလှဆင်ထားပါတယ်
မီးဖိုခန်းကြွေပြားခင်းထားပါတယ်
မီးဖိုခန်းကိုလဲ မျက်နှာကျက်များမီးများအလှဆင်ထားပြီး အနောက်အဆောင်လဲ ထုတ်ထားကာ
အလုံးစုံပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ
💢 မိန်းလမ်းမကြီးအနီးရှိ မြေညီထပ်
တိုက်ခန်းကျယ်ဖြစ်၍ လမ်းညွှန်ရလွယ်ကူသောကြောင့် ရုံးခန်းဖွင့်လိုသူများ ၊
Online Shop လုပ်လိုသူများအတွက်လဲ
သင့်တော်ပါတယ်ခင်ဗျာ
💢 ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုံးချင်းအိမ်များ၍
တိတ်ဆိတ်အေးချမ်းစွာ နေလိုသူများအတွက်
နေရာကောင်းပါ
💢 Location ကောင်း ၊ သွားရေးလာရေး
အထူးအဆင်ပြေပါတယ်

💟 အင်းဝမှတ်တိုင်အနီး ၊ ​ဗြဟ္မစိုရ်လမ်းအနီး ၊
ပုဏ္ဏမီစျေးအနီး ၊ ပုဏ္ဏမီမှတ်တိုင်အနီး ၊
နန္ဒဝန်စျေးအနီး ၊ ကျောင်းနီး ၊ Bank များအနီး ၊
International School များ အနီး

အကျိုးဆောင်ဖုန်း...09-445823005
ဝယ်ယူ/ငှားရမ်း အားပေးမှုနှင့်အရောင်း/အငှား
အပ်နှံခြင်းများကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။
လူကြီးမင်းတို့၏ အိမ်၊ခြံ၊မြေ(ရောင်း၊ဝယ်၊ငှား)
ကိစ္စအဝဝအား ယုံကြည်စိတ်ချစွာအပ်နှံနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်သိုအ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 á€€á€źá€ąá€Źá€şá€„ဟဏပိုင်ရသင်နသင်အ Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

Aung Ta Khit Real Estate Service. ရှိ ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ

Aung Ta Khit Real Estate Service. ရှိ ရောင်းရန် အိမ်ခြံမြေများ

တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ