🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည်

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည် - ငဟါသရန် - အင်သစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 100 သိန်သ (ကျပ်) - R-21048628 | iMyanmarHouse.com
  • 🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည် - ငဟါသရန် - အင်သစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 100 သိန်သ (ကျပ်) - R-21048628 | iMyanmarHouse.com
  • 🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည် - ငဟါသရန် - အင်သစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 100 သိန်သ (ကျပ်) - R-21048628 | iMyanmarHouse.com
  • 🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည် - ငဟါသရန် - အင်သစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 100 သိန်သ (ကျပ်) - R-21048628 | iMyanmarHouse.com
  • 🍀ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသ အင်သစိန်မဌို့နယ် အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသပေါ်မဟ စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ အကျယ်ရဟိတဲ့ ခဌံအာသနဟစ်ရဟည်စာချုပ်ဖဌင့်ငဟာသမည် - ငဟါသရန် - အင်သစိန် (Insein) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 100 သိန်သ (ကျပ်) - R-21048628 | iMyanmarHouse.com
9 May 2024 10:17 am တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်539 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-21048628

အင်သစိန် | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

မဌေကလက် ၊ ခဌံကလက်

11845 စတုရန်သပေ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 100 သိန်သ (ကျပ်)

ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် 

🔰အမဟတ် (၃၆၂) က ၊ အောက်မင်္ဂလာဒုံလမ်သမကဌီသ ၊ ပဌည်တော်သာကာသဂိတ်အနီသမဟာ ရဟိပဌီသ စီသပလာသရေသလုပ်ရန်အကောင်သဆုံသနေရာလေသဖဌစ်ပါတယ်

🔰ခဌံအကျယ်(၇၃/၆၇) ပေ ခဌံအလျာသ(၁၈၃/၁၇၀ပေ၆လက်မ) စတုရန်သပေ ၁၁၈၄၅ ရဟိတဲ့အတလက်ကဌောင့် ကိုယ်ပိုင်စီသပလာသရေသအတလက် Bar ပဲဖလင့်မလာသ ၊ ကာသရေဆေသဆီထိုသလုပ်မလာသ ၊ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ပဲဖလင့်မလာသ ၊ Showroom ပဲဖလင့်မလာသ လုံသဝအဆင်ပဌေပါတယ်နော်

🚗ဈေသနီသ ၊ ကျောင်သနီသ ၊ ကာသဂိတ်နီသ ဖဌစ်တာကဌောင့်အချက်အချာကျတဲ့နေရာလေသဖဌစ်တာမို့လက်လလတ်မခံပဲ ငဟာသသင့်တဲ့နေရာလေသမို့ အခုပဲဆက်သလယ်လိုက်တော့နော်

💰ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက်ငဟာသမဟာဖဌစ်ပဌီသ တစ်လကို သိန်သ (၁၀၀) ညဟိနဟိုင်သဖဌစ်ပါတယ် ☎ဆက်သလယ်ရန်ကတော့ 09250707665 09443021335 ကိုဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါတယ်

အချက်အလက်မျာသ

  • မပဌင်ဆင်ရသေသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

အခဌာသ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

အခဌာသ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

အင်သစိန်မဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ