ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
 • ရန်ကုန်မြို့ရဲ့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် Luxury Condo တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Diamond Inya Palace Condo ရှိ Fully furnished ( 3 Bedrooms ) 10 လွှာ အခန်းကိုပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်အမြန်ဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မရမ်းကုန်း (Mayangone) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 40 သိန်း (ကျပ်) - R-20870982 | iMyanmarHouse.com
7 Feb 2024 4:17 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်634 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20870982

မရမ်းကုန်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို | ၁၀ လွှာ

1490 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 3 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 40 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸 Condoလေးရဲ့တည်နေရာကတော့ ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ဦးထွန်းငြိမ်းလမ်းမပေါ်တွင်တည်ရှိတာဖြစ်ပြီး အနီးအနားမှာလည်း ဟိုတယ်ပါရမီ၊ Parami Hospital ၊ British International School ၊ Parami Pizza ၊ အင်းယားလိတ်ဟိုတယ် ၊ ကမ္ဘာအေးဘုရား၊ ဂမုန်းပွင့်ကုန်တိုက်၊ ဆီဒိုးနားဟိုတယ်၊ မြန်မာပလာဇာ ၊ MIS School ၊ Lotte Hotel ၊ အင်းယားကန် ၊ ရွှေတိဂုံ စေတီတော် ၊ ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် ၊ မြကျွန်းသာ အပန်းဖြေဥယျာဉ် ၊ ဥက္ကလာဂေါက်ကွင်း ၊ KBZ bank ၊ သာလ္လဝတီလမ်းဈေး၊ရန်ကင်းဈေး စတဲ့နေရာတွေကိုလည်း မိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာတင် အရောက်သွားနိုင်တဲ့ အချက်အချာကျအဖိုးတန်နေရာကောင်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸 Condo အခန်းလေးရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 1,490 sqft ကျယ်ဝန်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် မိသားစုနှင့်အတူတူကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းနဲ့ အေးချမ်းသာယာစွာနေထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အထူးဌားရမ်းသင့်တဲ့ အခန်းလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸ထို့အပြင် 10 လွှာအခန်းလေးလဲဖြစ်တဲ့အတွက် အခန်းတွင်းကနေ အင်းယားကန်ရဲ့အလှအပကိုမိသားစုနှင့်အတူတဝကြီးကြည့်ရှနိုင်မှာဖြစ်ပြီး နှင့် ရွှေတဂုံဘုရားကိုပါနေစဉ်ဖူးမျော်နိုင်မည့်အခန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အခန်းတွင်းမှာတော့ Master Bedrooms 2 ခန်း, Single Bedroom 1ခန်းနှင့် Maid Room တို့ ပါဝင်ပြီး Fully Decorated ပြင်ဆင်ထားတဲ့ရှားပါးအခန်းလေးဖြစ်တာကြောင့် အမြန်ဆက်သွယ်ထားမှစိတ်ချရမယ်နော်

🔸Condo Facilities အနေနဲ့ကတော့
✅အားကစားရုံ (Gym)
✅ကားပါကင်
✅ရေကူးကန်
✅အသားကင်လုပ်စားရန်နေရာ
✅အစည်းအဝေးခန်းမ
✅၂၄နာရီလုံခြုံရေး
✅အရေးပေါ်မီးသတ်စနစ်
✅CCTV ကင်မရာ အစရှိတာတွေပါ ပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အခုလို Facilitiesအပြည့်နဲ့ သေသပ်လှပစွာပြင်ဆင်ထားတဲ့Condoအခန်းလေးရဲ့တစ်လအဌား ဈေးနှုန်းလေးကတော့💰သိန်း 40 (ညှိနှိုင်း) ဖြစ်ပြီး ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ဌားရမ်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရှုပ်ရှင်းကင်းကင်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဌားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။

🔸အသေးစိတ်သိရှိချင်ရင်တော့ အခုပဲဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်။

🔸ဆက်သွယ်ရန် - 095042419

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်

အိမ်ခြံမြေ တည်ရှိရာ မြေပုံ

နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ