ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
 • ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ် ရှိ 4ထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား - ငှါးရန် - ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း (Dagon Myothit (East)) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - 30 သိန်း (ကျပ်) - R-20859091 | iMyanmarHouse.com
3 Feb 2024 10:58 am တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်389 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20859091

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

လုံးချင်းအိမ်

30 ပေ x 60 ပေ 1800 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 2 ခန်း ရေချိုးခန်း 4 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ 30 သိန်း (ကျပ်) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်း ကျန်စစ်သား လမ်းမကြီးပေါ်ရှိ စာသင်ကျောင်း ရုံးခန်း ကုမ္ပဏီ ဆိုင်ခန်း ရုံးခန်း supermarket ဖွင့်ရန်သင့်လျော်သည့် လေးထပ်တိုက် လုံးချင်း အဌား

To rent Four-storey Building on Kyan Sit Thar Main Road in East Dagon Township


အရှေ့ဒဂုံ ( 7 ) ရပ်ကွက် ကျန်စစ်သားလမ်းမကြီးပေါ်
လေးထပ်တိုက်လုံးချင်း ဌားရန် ရှိပါသည်။

ကုမ္မဏီ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ‌ဆိုင်ခန်း၊ mart၊ သင်တန်းကျောင်းများ ဖွင့်ရန် အထူး သင့်‌လျော်ပါသည်။

အထပ်တိုင်းတွင် ရေချိုးခန်း အိမ်သာ တစ်လုံးစီ ပါ၀င်ပါသည်။

မြေညီထပ် နှင့် ပထမထပ် ကို အတွင်းလှေကား ပါ၀င်ပါသည်။

တစ်ထပ်ချင်းစီ ကို အပြင်‌လှေခါး ဖြင့် သီးသန့်ဖြင့် တက်လို့ရပါသည်။

အခန်းဖွဲ့အနေဖြင့် မြေညီထပ်နှင့် ဒုတိယထပ်တွင် အခန်း တစ်ခန်းစီပါ၀င်ပါသည်။

ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယထပ်တွင် မီးဖိုခန်း တစ်ခန်းစီပါ၀င်ပါသည်။

မီးဖိုခန်းကို ကြမ်းခင်ကြွေပြားကပ်ထားပါတယ် ။ မီးဖိုခုံ ကြွေပြာကပ်ပြီး၊ ရေချိုးခန်း အိမ်သာ ကြွေပြားကပ်ထားပါသည်။

ဒုတိယထပ်နှင့် တတိယအ‌ရှေ့၀ရန်တာ ‌ကြွေပြားခင်းထားပါသည်။

အထပ်တိုင်းတွင် အဲကွန်းလိုင်းမီးဖိုလိုင်း lightingလိုင်း သက်သက်စီ ထားရှိပေးထားပါတယ်။

အလှူ မီနီယမ် ပြတင်းပေါက် များ တပ်ဆင် ထားပါသည်။

အထပ်တိုင်းတွင် သစ်သား မိန်းတံခါးများ တပ်ဆင်ထားပါသည်။

အမိုးပေါ်တွင် စလက်အပြည့်လောင်းထားပါတယ်။

အချက်အလက်များ

 • တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမြို့သစ် အရှေ့ပိုင်းမြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ