Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸

ပုံကြီးချဲ့ရန် နှိပ်ပါ

 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
 • Kantaryar Residence Luxury condo ရဲ့ ရှားပါးအခန်းလေးဈေးတန်တန်လေးဖြင့်အမြန်ဆုံးဌားမည် 🔸 - ငှါးရန် - မင်္ဂလာတောင်ညွန့် (Mingalartaungnyunt) - ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး (Yangon Region) - $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) - R-20729318 | iMyanmarHouse.com
8 Dec 2023 2:21 pm တွင်ကြော်ငြာတင်ခဲ့သည်910 ကြိမ် ကြည့်ရှု့ပြီးကြော်ငြာနံပါတ် R-20729318

မင်္ဂလာတောင်ညွန့် | ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး

ကွန်ဒို

1582 စတုရန်းပေ

အိပ်ခန်း 4 ခန်း ရေချိုးခန်း 3 ခန်း

လစဉ်ငှါးရမ်းခ $ 1,300 (အမေရိကန်ဒေါ်လာ) (တစ်လ)

ပိုင်ရှင်တိုက်ရိုက် 

🔸ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးရဲ့အလှအပတွေနဲ့ ကန်တော်ကြီးရဲ့အလှအပတွေကိုခံစားပီး အေးချမ်းစွာ မိသားစုလိုက် အေးချမ်းစွာ Facilities အပြည့်အစုံနဲ့ အပန်းဖြေအနားယူ လို့ရမဲ့ ကွန်ဒိုအခန်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင့်

🔸ကွန်ဒိုလေးရဲ့တည်နေရာကတော့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် မှာတည်ရှိပီး Market place, Restaurants, Cinema ,ကန်တော်ကြီး ကန်သာယာ shopping center အစရှိတဲ့ နေရာတွေနဲ့လဲနီးတာကြောင့် တကယ့်ကိုနေလို့ အဆင်ပြေစေမဲ့နေရာလေးတစ်ခုဆိုရင်လဲမမှားပါဘူး

🔸ကန်သာယာကွန်ဒိုရဲ့ နေရာကောင်းကနေ View တွေကို တဝကြီးကြည့်ရှုအပန်းဖြေနိုင်မဲ့ အခန်း လေးဖြစ်ပီး အခန်းကနေပီး sunset view, river view, Bandula bridge and Dawbon bridge view, Downtown view စတဲ့အကုန်လုံးရဲ့အလှတွေကို တစ်နေရာထဲကနေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်မဲ့အဖိုးတန်ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းလေး ပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸ကွန်ဒိုအခန်းရဲ့အကျယ်အဝန်းလေးကတော့ 1582 Sq-ft တောင်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိသားစုလိုက်နေဖို့တကယ်ကိုရွေးချယ်သင့်တဲ့နေရာကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸အခန်းတွင်းမှာတော့
Master bedroom - 1
Double bedrooms -2
Maid room - 1
Balcony
Kitchen fully arranged including oven, 4 gas-stove ,Cooker hood, cabinet)
5 air-cons
Heater
Water cooler
Video intercom
Free space in front of the unit (can use anytime )
စသည်တို့ပါရှိပီး ရေချိူးခန်း ၃ ခန်းပါဝင်ပါတယ်ရှင့်Master bedroom ရဲ့ရေချိုးခန်းမှာဆိုရင်လဲ Bathtub လဲပါဝင်ပါတယ်

🔸ထို့အပြင်Residence အတွင်းမှာလဲ
-Swimming pool (adult) and (kid),
- Playground (kid)
- BBQ area
-GYM
-Generator
-24 hours security
-24 hours electricity
-2 basement car parking,
-CCTV system,
-Smoke detector,
-Fire alarm system
-Card access system,
-Water treatment system,
-Dustbin system
အစရှိတဲ့ Facilities တွေလဲအပြည့်အစုံပါဝင်သေးတာကြောင့် တကယ့်ကို လက်လွတ်မခံပဲ ဌားသင့်တဲ့အခန်းလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်

🔸တိုက်ခန်းမှာလဲ Owner ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက် ကြောင့် တိုက်ခန်း ဌားရမ်းချင်သူအနေနဲ့ ဖုန်းဆက်ပီး တိုက်ရိုက်ချိတ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ အကျိုးဆောင်ခ ပေးစရာမလိုပဲ နဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဌားရမ်းလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ထို့အပြင်ဌားရမ်းချင်သူမှာ နိုင်ငံခြားသားဖြစ်လျှင် လဲ Owner ကိုယ်တိုင်က English လိုပြောနိုင်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေစွာ Local ရော Foreigner တွေအတွက်ရော အဆင်ပြေပြေနဲ့အလွယ်တကူဌားရမ်းလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

🔸ဌားရမ်းရန်ဈေးနှုန်းလေးကတော့ တစ်လလျှင်
💰 $ 1300 ( ညှိနှိုင်း ) ဖြစ်ပါပီးအခုလို အခန်းကောင်းကို လက်လွတ်မခံပဲဌားရမ်းချင်ရင်တော့အခုပဲ ဖုန်းလေးသာအမြန်ဆုံးဆက်သွယ်လိုက်ပါနော်

🔸 ဆက်သွယ်ရန် - 09420010052 , 09681007706

အချက်အလက်များ

 • အလုံးစုံ ပြင်ဆင်ပြီး
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်သို့ ဖုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ရန်
 ကြော်ငြာပိုင်ရှင်နှင့် Chatting စကားပြောရန်
နှစ်သက် မျှဝေရန် Report

အခြား ငှားရန် အိမ်ခြံမြေများ


Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် ငှါးရန် အိမ်ခြံမြေများ