🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠

ပုံကဌီသချဲ့ရန် နဟိပ်ပါ

  • 🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 85 သိန်သ (ကျပ်) - R-19813432 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 85 သိန်သ (ကျပ်) - R-19813432 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 85 သိန်သ (ကျပ်) - R-19813432 | iMyanmarHouse.com
  • 🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠 - ငဟါသရန် - ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ (Dagon Myothit (North)) - ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ (Yangon Region) - 85 သိန်သ (ကျပ်) - R-19813432 | iMyanmarHouse.com
20 Jul 2022 12:27 pm တလင်ကဌော်ငဌာတင်ခဲ့သည်747 ကဌိမ် ကဌည့်ရဟု့ပဌီသကဌော်ငဌာနံပါတ် R-19813432

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သ | ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ

စက်မဟုဇုန်

1 စတုရန်သပေ

ရေချိုသခန်သ 1 ခန်သ

လစဉ်ငဟါသရမ်သခ 85 သိန်သ (ကျပ်)

🇲🇲🏠 မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ် City Mart အနီသ၊ ပင်လုံအိမ်ရာအနီသတလင် ကလန်တိန်နာအဝင်/အထလက်ရပဌီသ ခဌံဝန်သလည်သကျယ်၊ ဂိုဒေါင်လည်သကျယ်သည့် လူကဌီသမင်သတို့အကဌိုက်တလေ့စေမယ့် ဂိုဒေါင်လေသတင်ပေသလိုက်ပဌီနော် 🇲🇲🏠
👉 ဘုရင့်နောင်လမ်သမ၊ မဌောက်ဒဂုံမဌို့နယ်
👉 မဌေအကျယ် - (1) ဧက
👉 ဂိုအကျယ် - 1RC ဂို (120 x 240)
👉 ရေမီသ (ပါဝါမီတာ)
👉 အငဟာသစျေသနဟုန်သ - 85 Ls (ညဟိနဟိုင်သ)
🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭🏭
🥰🥰ချစ်ရတဲ့ မိတ်ဟောင်သမိတ်သစ် မျာသအတလက် စလမ်သမဟာ မဟ အကောင်သဆုံသ ရရဟိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မဟု့မျာသ🥰🥰
💯နောက်ဆုံသရ လုံသချင်သ Up To Date အရောင်သ/အငဟာသစာရင်သမျာသဖဌစ်ခဌင်သ
💯စာချုပ်စာတမ်သမျာသ အမဟာသအယလင်သ မရဟိစေရန် ကျလမ်သကျင်သော ရဟေ့နေဝန်ဆောင်မဟုမျာသလည်သ ရဟိခဌင်သ
💯ရန်ကုန်မဌို့တလင်သ လုံသချင်သ၊ဂိုထောင်၊စက်မဟု့ဇုန်နဟင့် ကလန်ဒို၊တိုက်ခန်သ အရောင်သ/အငဟာသ မျာသကို စျေသနဟုန်သမျာသအလိုက် စနစ်တကျ Data မျာသကို စီစဉ်ထာသခဌင်သကဌောင့် အချိန်ကုန်သက်သာပဌီသ လလယ်ကူလျဟင်မဌန်ပဌီသ တစ်နေရာတည်သ စုံစုံလင်လင် ကဌည့်ရဟု့နိုင်ခဌင်သ
💯ပိုင်ရဟင်မျာသအနေဖဌင့်လည်သ မိမိတို့၏ စက်မဟုဇုန်မဌေကလက်/ဂိုဒေါင် ၊ လုံသချင်သအိမ်/မဌေကလက် ၊ ကလန်ဒို / တိုက်ခန်သ အရောင်သအငဟာသ Data မျာသကို ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ အပ်နဟံနိုင်ရန်အတလက် စလမ်သမဟာမိသာသစုမဟ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါသည်။
💯ပိုင်ရဟင်တိုက်ရိုက် အရောင်သ Data အမျာသဆုံသ ဖဌစ်သောကဌောင့် ယုံကဌည်စိတ်ချစလာ စလမ်သမဟာဌဖင့် လက်တလဲနိုင်ပါကဌောင်သ အကျိုသတူမိတ်ဆလေမျာသကိုလည်သ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
👏👏👏 စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါရန် 👏👏👏
📱📱 ကိုအောင်စိုသမိုသ - 09 773 22 10 22
📱📱 မဝတ်မဟုံဝင်သ - 09 7777 2016 6
📱📱 ကိုကောင်သပဌည့် - 09 785 221 022
📱📱 ကိုဟိန်သကျော်စိုသ - 09 777 5300 16
🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲🌲

💢 ဖဌူစင်သောစေတနာ၊ ကျလမ်သကျင်မဟုကဌောင့်စိတ်ချမ်သသာ 💢
👏 ယခုကဌေငဌာအပဌင် အခဌာသငဟာသရန်/ရောင်သရန် နေရာမျာသစလာရဟိပါသဖဌင့် မိတ်ဆလေမျာသသိလိုသည်မျာသကို အာသမနာတမ်သ ဆက်သလယ်စုံစမ်သမေသမဌန်သနိုင်ပါသည်။
👏 မိတ်ဆလေတို့ပိုင်ဆိုင်သော ရောင်သရန်/ငဟာသရန်နေရာမျာသရဟိပါကလည်သ မိတ်ဆလေတို့ရဲ့တန်ဖိုသရဟိလဟတဲ့ အချိန်မျာသနဟင့် စိတ်ချမ်သသာမဟုမျာသအတလက် မဟန်ကန်မဌန်ဆန်ချောမလေ့စလာ အကောင်သဆုံသဝန်ဆောင်မဟုပေသနေပါသည်။
အောက်ဖော်ပဌပါ Linkတလင်လည်သ အခဌာသသော မဌေကလက်၊ စက်မဟုဇုန် စက်ရုံ/ဂိုဒေါင်၊ လုံသချင်သအိမ်၊ ကလန်ဒို/တိုက်ခန်သ မျာသကိုလည်သ ဝင်ရောက်ကဌည့်ရူ့နိုင်ပါသည်။
👉 https://www.facebook.com/swammaharrealestate/ page ကို Like & Share လုပ်ဖို့ မမေ့နဲ့နော်။
*** မင်္ဂလာရဟိသော/ ပျော်ရလဟင်စရာကောင်သသော နေ့လေသဖဌစ်ပါစေဟု ဆုမလန်ကောင်သတောင်သရင်သ ***
#Industrial Zone #Shwepyithar Zone #Eastdagon Zone #Shwe Lin Bann Zone #Hlaing Thar Yar Zone #Dagon Seikkan Zone #Store #warehouse #warehouse for rent #Godaung #Small Bussiness# သိုလဟောင်ရုံငဟာသရန် #Storage #logastic #wholesale #real estate #Factory #Industrial Zone #supply change # Sale
***----------------------------------------------------------***

အချက်အလက်မျာသ

  • အလုံသစုံ ပဌင်ဆင်ပဌီသ
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်သို့ ဖုန်သဖဌင့် ဆက်သလယ်ရန်
 á€€á€Œá€±á€¬á€ºá€„ဌာပိုင်ရဟင်နဟင့် Chatting စကာသပဌောရန်
နဟစ်သက် မျဟဝေရန် Report

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ငဟာသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ

Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd. ရဟိ ရောင်သရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ


Swam Mahar Real Estate Co.,Ltd.
Featured Agency

လိပ်စာ

အမဟတ်(57)၊ ပထမထပ်၊ သံသုမာလမ်သ၊ (7)ရပ်ကလက်၊ တောင်ဥက္ကလာပမဌို့နယ်၊ ရန်ကုန်တိုင်သဒေသကဌီသ။
Featured AdWanted Listing

iMyanmarHouse Mobile App

iMyanmarHouse - GET IT ON Google PlayiMyanmarHouse - Download on the App Store

ဒဂုံမဌို့သစ် မဌောက်ပိုင်သမဌို့နယ် ငဟါသရန် အိမ်ခဌံမဌေမျာသ